Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
BioComposites
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-308-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student gains basic knowledge about BioComosites design, fabrication techniques and properties, from an biological and engineering point of view.
Student zdobywa podstawową wiedzę na temat projektowania, metod otrzymywania oraz właściwości Bio-kompozytów, z biologicznego i inżynierskiego punktu widzenia.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 He/she has a structured and theoretically based knowledge about the types, methods of obtaining and properties of BioComposites./ Ma uporządkowaną oraz podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat rodzajów, metod otrzymywania i właściwości BioKompozytów CER2A_W04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 The student has a structured knowledge of new trends and technologies of obtaining BioComposites, including Eco-Composites./ Ma uporządkowaną wiedzę na temat nowych trendów i technologii otrzymywania BioKomozytów, również Eko-Kompozytów CER2A_W04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 He/she has broadened his skills in English terminology and knowledge of how to obtain and characterize BioComposites. Can prepare a presentation on selected topics using sources of information written in English./ Ma poszerzone umiejętności posługiwania się terminologią angielską oraz wiedzą z zakresu otrzymywania i charakterystyki BioKompozytów. Potrafi przygotować prezentację dotyczącą wybranych zagadnień posługując się źródłami informacji napisanymi w języku angielskim. CER2A_U05, CER2A_U06 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 He/she correctly interprets and resolves technological problems, understands the importance of the influence of material engineering on the development of modern technologies. He is aware of the responsibility for his own work and the readiness to comply with the rules of group work and to take responsibility for the tasks he carries out together.Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne, rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. CER2A_K02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 He/she has a structured and theoretically based knowledge about the types, methods of obtaining and properties of BioComposites./ Ma uporządkowaną oraz podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat rodzajów, metod otrzymywania i właściwości BioKompozytów - - - - - + - - - - -
M_W002 The student has a structured knowledge of new trends and technologies of obtaining BioComposites, including Eco-Composites./ Ma uporządkowaną wiedzę na temat nowych trendów i technologii otrzymywania BioKomozytów, również Eko-Kompozytów - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 He/she has broadened his skills in English terminology and knowledge of how to obtain and characterize BioComposites. Can prepare a presentation on selected topics using sources of information written in English./ Ma poszerzone umiejętności posługiwania się terminologią angielską oraz wiedzą z zakresu otrzymywania i charakterystyki BioKompozytów. Potrafi przygotować prezentację dotyczącą wybranych zagadnień posługując się źródłami informacji napisanymi w języku angielskim. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 He/she correctly interprets and resolves technological problems, understands the importance of the influence of material engineering on the development of modern technologies. He is aware of the responsibility for his own work and the readiness to comply with the rules of group work and to take responsibility for the tasks he carries out together.Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne, rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

BioComposites course will introduce student into current trends in materials designed and fabricated for medicine; based on synthetic, natural components as well as obtained from renewable sources.
The course provides a broad analysis of the influence of material, designing and processing parameters on the physico-chemical and mechanical properties of BioComposites.
Particulair fokus will be placed on:
• ceramics, metal, and polimer matrix BioComposites for medical applications, nanocomposites, natural BioComposites and Green Composites; including fabrication and characterization methods, properties and practical applications.
• Biomimetics and its role in designing and engineering of BioComposites
• The effect of the Biocomposites of the biological outcome
• The challenges/stratiegies/future trends in BioComposites

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest aktywny udział Studentów na zajęciach seminaryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0.7 P + 0.3 Ob

gdzie

P – przygotowanie i wygłoszenie prezentacji
Ob- obecność Studenta na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie ze Studentem.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie i komunikację w trakcie zajęć. Podstawy angielskiej terminologii technicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Park J., Lakes R.S., Biomaterials An Itroduction, Third Edition, 2007 Springer
2. dos Santos V., Brandalise R.,N., Savaris M., Engineering of Biomaterials, Topics in Mining, Metallurgy and Materials Engineering, 2017 Springer
3. Jawaid M., Salit M.S., Alothman O.Y. (edit.), Green Biocomposites, design and applications, Springer 2017.

Dodatkowo publikacje i pomoce naukowe dostarczone przez prowadzącego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- Szkła bioaktywne w inżynierii tkankowej — Bioactive glasses for tissue engineering / Michał DZIADEK, Justyna PAWLIK, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA // Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2014 vol. 20 nr 3, s. 156–165.
- Wpływ dodatku bioszkła na własności kompozytów ceramicznych i polimerowych — Effect of bioglass additives on the properties of ceramic and polymer composites / Justyna KOKOSZKA, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, Katarzyna Bramowska, Maria ŁĄCZKA, Elżbieta PAMUŁA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
— Tailoring the porosity, mechanical and bioactive properties of sol-gel bioactive glasses, hydroxyapatite and titanium dioxide porous composites / PAWLIK Justyna, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LACH, Maria ŁĄCZKA, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA // Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials ; ISSN 1751-6161. — 2018 vol. 87, s. 40–49.
- Gel-derived bioglass as a compound of hydroxyapatite composites / Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, Justyna KOKOSZKA, Maria ŁĄCZKA, Łukasz Niedźwiedzki, Wojciech Madej, Anna M. Osyczka // Biomedical Materials ; ISSN 1748-6041. — 2009 vol. 4 no. 5, s. 1–11 art. no. 055007. — Bibliogr. s. 11, Abstr.
- Incorpotation of sol-gel bioactive glass into PLGA improves mechanical properties and bioactivity of composite scaffolds and results in their osteoinductive properties / J. Filipowska, J. PAWLIK, K. CHOLEWA-KOWALSKA, G. Tylko, E. PAMUŁA, L. Niedźwiedzki, M. Szuta, M. ŁĄCZKA, A. M. Osyczka // Biomedical Materials ; ISSN 1748-6041. — 2014 vol. 9 no. 6, s. 065001-1–065001-15.
- New generation poly(ϵ-caprolactone)/gel-derived bioactive glass composites for bone tissue engineering. Pt. 1, Materials properties / Michał DZIADEK, Elżbieta Menaszek, Barbara ZAGRAJCZUK, Justyna PAWLIK, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA // Materials Science and Engineering. C, Biomimetic Materials, Sensors and Systems ; ISSN 0928-4931. — 2015 vol. 56, s. 9–21. — Bibliogr. s. 20–21.

Informacje dodatkowe:

Brak