Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Synthesis, sintering and behaviour of nanostructured materials (Prof. Kiyotaka Matsuura)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-309-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Kata Dariusz (kata@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zna metody wytwarzania stopów metalicznych i kompozytów metaliczno-ceramicznych. Zapoznaje się z podstawowymi zjawiskami fizykochemicznymi zachodzącymi na granicy faz ceramika-metal, w tym problem zwilżalności, reaktywności w wysokich temperaturach i krystalizacji z wytworzeniem naprężeń cieplnych w końcowym polikrysztale.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has broadened and deepened knowledge in the field of structural and microstructural research methods, physicochemical properties, mechanical and thermal properties of materials and raw materials./ Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów CER2A_W03, CER2A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Has general knowledge of chemical technology./ Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej CER2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 He/she is able to use chemical knowledge to develop, implement and control technological processes./ Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, CER2A_U01 Kolokwium
M_U002 He is able to use properly selected methods of measuring the properties of materials./ Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami pomiarowymi właściwości materiałów CER2A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 He/she understands the need for further education and the need to improve one's professional and personal competences./ Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych CER2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has broadened and deepened knowledge in the field of structural and microstructural research methods, physicochemical properties, mechanical and thermal properties of materials and raw materials./ Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów - - - - - + - - - - -
M_W002 Has general knowledge of chemical technology./ Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 He/she is able to use chemical knowledge to develop, implement and control technological processes./ Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, - - - - - + - - - - -
M_U002 He is able to use properly selected methods of measuring the properties of materials./ Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami pomiarowymi właściwości materiałów - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 He/she understands the need for further education and the need to improve one's professional and personal competences./ Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Tematyka zajęć seminaryjnych

Synteza faz intermetalicznych metodą samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej. Wytwarzanie kompozytów o budowie hybrydowej. Reaktywne spawanie materiałów ceramicznych. Badanie mechanizmów reakcji łączenia faz intermetalicznych z fazami metalicznymi.
Badanie właściwości tworzyw kompozytowych wytworzonych technikami reakcyjego spiekania

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia modułu jest obecność na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczenie kolokwium końcowego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku większej ilości nieobecności niż 90%, student zobowiązany jest do napisania referatu na wybrany przez prowadzącego temat oraz zaliczenie końcowego kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna wiedza na temat syntezy i właściwości faz ceramicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wykłady Prof. Matsuura – Hokkaido University

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Evaluation of three-dimensional orientation of Al3Ti platelet in Al-based functionally graded materials fabricated by a centrifugal casting technique, YoshimiWatanabe, HiroyukiEryu, KiyotakaMatsuura, Acta Materialia Volume 49, Issue 5, 14 March 2001, Pages 775-783.
2)On the kinetics of TiAl3 intermetallic layer formation in the titanium and aluminum diffusion couple, Mostafa Mirjalili, Mansour Soltanieh, Kiyotaka,Matsuura Munekazu Ohno, Intermetallics
Volume 32, January 2013, Pages 297-302.

Informacje dodatkowe:

Brak