Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Special Glasses
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-311-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The Special Glasses course will provide knowledge about glasses processing technologies and glass modifications for specific and innovative applications. Throughout this course students will be encouraged to explore and develop their engineering competences.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows and understands the important roles for Glass surfaces and the methods for Glass surface functionalization. CER2A_W04 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student knows and understands the types and properties of Special Glasses, as well as characterization techniques. CER2A_W01, CER2A_W04 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can describe types, fabrication techniques and properties of Special Glasses. CER2A_U01, CER2A_U06 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student can describe the importance and application of Special Glasses. CER2A_U01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Students will gain basic information of new techniques and technologies of Special Glasses production. CER2A_U01, CER2A_U06 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to a critical view in selection of data from various sources. CER2A_K02 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows and understands the important roles for Glass surfaces and the methods for Glass surface functionalization. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student knows and understands the types and properties of Special Glasses, as well as characterization techniques. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can describe types, fabrication techniques and properties of Special Glasses. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student can describe the importance and application of Special Glasses. - - - - - + - - - - -
M_U003 Students will gain basic information of new techniques and technologies of Special Glasses production. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to a critical view in selection of data from various sources. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Special Glasses course covers comprehensive approach to the fabrication techniques, chemical composition and characterization methods of glasses with special properties.
During this course particular focus will be placed on:
• Glasses with improved properties – i.e. toughened glass, fire and bullet proof glass
• Glass surfaces and coatings for new/improved functionality i.e. self-cleaning glass, anti-reflective glass, low-emissivity glass, decorative glass
• Glasses for biomedical applications
• Glass as a component of composites
• The challenges/strategies/future trends in Glass Technology

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest aktywny udział Studentów oraz opracowanie zagadnień naukowych na zajęciach seminaryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0.7 P + 0.3 Ob

gdzie

P – przygotowanie i wygłoszenie prezentacji
Ob- obecność Studenta na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie ze Studentem.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie i komunikację w trakcie zajęć. Podstawy angielskiej terminologii technicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Publikacje naukowe będą podawane na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak