Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Theory and practice of ceramics processes
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-314-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pyda Waldemar (pyda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has an orderly knowledge of the processes used in the technologies of ceramic materials manufacturing, their physicochemistry and factors responsible for the resulting functional properties of ceramics; has verified knowledge of adequate physicochemical methods of testing the properties of ceramic materials, including nanomaterials and composites with a ceramic matrix./ ma uporządkowaną wiedzę z zakresu procesów wykorzystywanych w technologiach wytwarzania materiałów ceramicznych, ich fizykochemii oraz czynników odpowiedzialnych za wynikowe właściwości użytkowe ceramiki; ma zweryfikowaną wiedzę z zakresu adekwatnych fizykochemicznych metod badań właściwości materiałów ceramicznych, w tym nanomateriałów i kompozytów z osnową ceramiczną CER2A_W01, CER2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W002 Student knows development trends in the field of modern technologies used in the engineering of ceramic materials; has an extended knowledge of technical English terminology in the field of technology and engineering of ceramic materials./ zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w inżynierii materiałów ceramicznych; posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej w zakresie technologii i inżynierii materiałów ceramicznych CER2A_W04, CER2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student has deepened his or her knowledge of English terminology and the technology of technical production of advanced ceramics in order to obtain products with assumed functional properties; is able to design and manufacture a ceramic product with specified functional parameters using sources of information written in English./ ma pogłębione umiejętności posługiwania się terminologią angielską oraz wiedzią z zakresu technologii wytwarzania technicznej ceramiki zaawansowanej w celu uzyskania produktów o założonych właściwościach użytkowych; posługuje się poprawnie nazewnictwem angielskim w zakresie technologii ceramicznych; potrafi zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny o określonych parametrach użytkowych posługując się źródłami informacji napisanymi w języku angielskim; CER2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student correctly interprets and resolves technological problems; he or she is able to think and act in a creative and entrepreneurial way./ prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne; potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy CER2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has an orderly knowledge of the processes used in the technologies of ceramic materials manufacturing, their physicochemistry and factors responsible for the resulting functional properties of ceramics; has verified knowledge of adequate physicochemical methods of testing the properties of ceramic materials, including nanomaterials and composites with a ceramic matrix./ ma uporządkowaną wiedzę z zakresu procesów wykorzystywanych w technologiach wytwarzania materiałów ceramicznych, ich fizykochemii oraz czynników odpowiedzialnych za wynikowe właściwości użytkowe ceramiki; ma zweryfikowaną wiedzę z zakresu adekwatnych fizykochemicznych metod badań właściwości materiałów ceramicznych, w tym nanomateriałów i kompozytów z osnową ceramiczną - - - - - + - - - - -
M_W002 Student knows development trends in the field of modern technologies used in the engineering of ceramic materials; has an extended knowledge of technical English terminology in the field of technology and engineering of ceramic materials./ zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w inżynierii materiałów ceramicznych; posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej w zakresie technologii i inżynierii materiałów ceramicznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student has deepened his or her knowledge of English terminology and the technology of technical production of advanced ceramics in order to obtain products with assumed functional properties; is able to design and manufacture a ceramic product with specified functional parameters using sources of information written in English./ ma pogłębione umiejętności posługiwania się terminologią angielską oraz wiedzią z zakresu technologii wytwarzania technicznej ceramiki zaawansowanej w celu uzyskania produktów o założonych właściwościach użytkowych; posługuje się poprawnie nazewnictwem angielskim w zakresie technologii ceramicznych; potrafi zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny o określonych parametrach użytkowych posługując się źródłami informacji napisanymi w języku angielskim; - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student correctly interprets and resolves technological problems; he or she is able to think and act in a creative and entrepreneurial way./ prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne; potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Content of seminars

The course is designed to give the basics of modern ceramic engineering. The main objectives are to review the fabrication processes used for manufacturing ceramic components, and discuss the relationship between properties of advanced ceramics and processing. Objectives of the subject are as follows:
1. Ceramic powder processing: Structure and characteristics of ceramic powders. Preparation methods of ceramic powders with controlled properties – bottom up and top down methods: soft chemical methods, SHS, grinding. Sizing. Controlled agglomeration.
2. Shape-forming processes and drying: Uniaxial and isostatic pressing. Slip casting. Extrusion. Injection molding. Tape forming. Advanced colloidal forming methods. Green machining.
3. High temperature consolidation: Theory of sintering – stages, mechanisms and control, liquid and solid phase sintering. Advanced densification methods: hot pressing, hot isostatic pressing, field assisted sintering technology, infiltration, vapour processing. Final machining.
4. Manufacturing and properties of ceramic matrix composites reinforced with particulates and fibres. Fibres for ceramic composites. Processes to fabricate ceramic fiber composites. Properties of CFC.
5. Processes for manufacturing glass ceramics, cellular structures and ceramic thin films.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ok = s, gdzie s – ocena z seminarium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie dotyczą

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D.W. Richerson, “Modern Ceramic Engineering, Properties, Processing, and Use in Design”, CRC Taylor & Francis 2006.
2. S. Somiya et al., “Handnook of Advanced Ceramics”, Volume 1, Elsevier 2003.
3. R. Riedel, I-Wei Chen, Ceramic Science and Technology, v.1. Structures, VILEY-VCH, 2008.
4. M. N. Rahaman, „Sintering of Ceramics” CRC Press 2008.
5. The most recent publications on advanced ceramic processes will be indicated.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak