Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemistry and technology of cementitous materials
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-316-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kotwica Łukasz (lkotwica@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students recieve informations about basic physical and chemical phemonena important from the point of view of technological processes of mineral binders manufacturing as well as their design and utlization. The acquired knowledge allows to understand main technological operations in mineral binders industry. Special empasis is also put on the hydration process and its connection with properties of final cement-based materials.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student will have a knowledge about the basic chemical and physical phenomena governing technological processes in mineral binders technology. CER2A_W01, CER2A_W04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 The student will know the connections between basic chemical and physical phenomena and production as well as hydration of mineral binders. This knowledge will allow to understand the influence of different parameters both material as well as technological on the final properties of cement-based materials like mortars, grouts, concretes. CER2A_W01, CER2A_W04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student will be able to understand the basic mechanisms deciding on the course of technological process and based on this will be able to make proper actions in order to direct and maintain technological facilities. CER2A_U05, CER2A_U06 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student has knowledge and consciousness of of the importance of mineral binders industry for the mankind and for environment. CER2A_K02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student will have a knowledge about the basic chemical and physical phenomena governing technological processes in mineral binders technology. - - - - - + - - - - -
M_W002 The student will know the connections between basic chemical and physical phenomena and production as well as hydration of mineral binders. This knowledge will allow to understand the influence of different parameters both material as well as technological on the final properties of cement-based materials like mortars, grouts, concretes. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student will be able to understand the basic mechanisms deciding on the course of technological process and based on this will be able to make proper actions in order to direct and maintain technological facilities. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student has knowledge and consciousness of of the importance of mineral binders industry for the mankind and for environment. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

During the classes teacher presents a series of lectures on following topics:
- basic physical and chemical phenomena important from the point of view of cementitous materials science and technology
- selected mineral binders manufacturing process
- hydration of selected mineral binders
- supplementary cementitous materials
- influence of manufacturing conditions on the properties of cement based materials
Voluntary students presents oral presentations on the topic given by teacher.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Lectures, discussions, oral presentations of students
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

No exam. The final mark is resulted by the attendance of the student and voluntary oral presentation.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Teacher presents a series of lectures describing the chemistry and technology of cementitous materials. Students are encouraged to take a part in the discussion. Students may give an oral presentation in order to get a higher mark.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is calculated on the basis of students attendance and activity during the classes, as well as oral presentation mark. Oral presentation is not obligatory, but for those who will make it the final grade is better.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Students who are in arrears should contact the teacher to determine the details of the pass. Most usually it is final test or oral presentation.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

The student should speak English at the Intermediate or higher level.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

H.F.W. Taylor, Chemistry of cement, Taylor Francis, London, 1997
W. Kurdowski, Cement and Concrete Chemistry, Springer, 2013
J. Bensted, Calcium Aluminate Cement, in J. Bensted, P. Barnes (ed.), Structure and Performance of Cements, Spoon Press, London, New York, 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak