Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria materiałowa w technologiach kosmicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-317-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students obtain essential information about materials applied in space technologies. They will gain knowledge on threats in universe and protection methods.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 has knowledge on current trends in development of new space technologies CER2A_W01, CER2A_W03 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 is able to select appropriate materials for specific application in space CER2A_U05, CER2A_U06 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 has basic knowledge on space in relation to the application possibilities of novel materials CER2A_K02 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 is creative in solving of problems CER2A_K02 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 has knowledge on current trends in development of new space technologies - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 is able to select appropriate materials for specific application in space - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 has basic knowledge on space in relation to the application possibilities of novel materials - - - - - + - - - - -
M_K002 is creative in solving of problems - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

• Outline of space science
• Outline of space exploration
• History of satellite technology
• Present satellite technology
• Space flight technology
• Space exploration technology
• Future space technologies
• Aerospace and space materials
• Advanced materials in future space applications
• Commercialization and colonization of space

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przedstawienie prezentacji dotyczącej wybranego tematu i udział w dyskusji, które ocenione zostaną pozytywnie. Zaliczenie przedmiotu w terminie poprawkowym polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego całość materiału.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = 0.7 x grade from oral presentation +0.3 x grade from participation in discussions

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

O ile spełnione są wymagania dotyczące uzyskania zaliczenia, student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia zaległości. W przeciwnym przypadku musi uzyskać pozytywną ocenę z kolokwium obejmującego materiał omawiany w trakcie jego nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

None

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

ASM Handbook, vol. 13, Corrosion: Fundamentals, Testing and Protection. Ed. ASM International,
Materials Park, Ohio USA, 2003.

High temperature materials and mechanisms. Ed. Yoseph Bar-Cohen. CRC Press, Boca Raton, London, New York, 2014.

http://www.spaceflight.esa.int/users/materials/

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Materials_and_Processes

https://www.nasa.gov/audience/foreducators/postsecondary/features/nasa-material.html

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Z. Grzesik, M. B. Dickerson, K. Sandhage, “Incongruent reduction of tungsten carbide by a zirconium-copper melt”, Journal of Materials Research, 18, 2135-2140 (2003).

Z. Grzesik, T. Bak, J. Nowotny and B. Henry, “Chemical diffusion in amphoteric oxide semiconductors”, Advances in Applied Ceramics, 106, 77-81 (2007).

M. Danielewski, Z. Grzesik, S. Mrowec, „On the oxidation mechanism of Ni-Pt alloys at high temperatures”, Corrosion Science, 53, 2785-2792 (2011).

Z. Grzesik, S. Mrowec, „High temperature corrosion of metallic materials in composed oxidizing environments”, High Temperature Materials and Processes, 31, 539-551 (2012).

K. Kyzioł, Ł. Kaczmarek, M. Klich, Z. Grzesik, “Dependence of structure and mechanical properties of Si-DLC coatings on methane content applied in plasma modification of Al-Zn and Al-Cu T6I6 alloys”, Proceedings of 12th International Conference „Local mechanical properties 2015”, p. 30, November 04–06, 2015, Liberec, Czech Republic.

Informacje dodatkowe:

None