Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Experimental methods in solid state chemistry
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-319-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Prażuch Janusz (prazuch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Providing knowledge of types of solids and synthesis methods of solid-state materials. CER2A_W06 Egzamin
M_W002 Providing knowledge of diffraction methods for structure determination: X-ray, neutron, and electron diffraction. CER2A_U01 Kolokwium
M_W003 Providing knowledge of electron microscopy imaging and diffraction methods; scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM). Combination of electron imaging and chemical microanalysis (EDS and WDS); Electron microscopy sample preparation methods; Focused Ion Beam (FIB) technique. CER2A_W01, CER2A_W04 Egzamin
M_W004 Providing knowledge of surface analysis techniques; X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), Auger Electron Spectroscopy (AES), Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS), Secondary Neutral Mass Spectrometry (SNMS), tracer methods, Rutheford Backscattering Analysis (RBS) and Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy (GDOES), Surface Extended X-Ray Absorption Fine Structure (SEXAFS), Electron energy loss spectroscopy (EELS), Low-Energy Electron Diffraction (LEED). CER2A_W06, CER2A_W01 Kolokwium
M_W005 Providing knowledge of techniques of transport measurement of a solid material: d.c.conductivity (electrical resitivity), a.c. conductivity (impedance), thermopower, Hall effect, photoconductivity, thermal conductivity. Relation of the determined transport properties of solids with electronic structure. CER2A_W06, CER2A_W01, CER2A_W03, CER2A_W04 Egzamin
M_W006 Providing knowledge of magnetic measurements of materials and correletion of magnetic susceptibility with chemistry of substances. CER2A_W06, CER2A_W01, CER2A_W04 Egzamin
M_W007 Providing knowledge of optical techniques used for characterization of solids: absorption, reflectivity, and luminescence. CER2A_W06, CER2A_W01 Egzamin
M_W008 Providing knowledge of thermal analysis investigation methods: thermogravimetry (TG), differential thermal analysis (DTA), and differential scanning calorimetry (DSC). CER2A_W01 Egzamin
M_W009 Providing collective information on experimental methods for investigating defects in solids, solid solutions and film growth mechanisms. CER2A_W06, CER2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Students will gain information of methods of crystallography and diffraction: X-Ray (powder (XRD), single crystals), electron and neutron diffraction. Understanding and analysis of structural data acquired using diffraction methods from polycrystalline materials, texture analysis by a pole figure method will be discussed. CER2A_U01
M_U002 Students will gain information of classes of possible reactions of solid-state synthesis and routes of preparation of solids with the required properties. Basic knowledge of students concerning bonding in solids and structure and properties of solids. CER2A_U03, CER2A_U01
M_U003 Students will gain information of different microscopic and related techniques: reflected light microscopy, scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM) combined with chemical microanalysis (EDS and WDS), selected area diffraction (SAD) and their application for topography, morphology, microstructure, texture, particle size and shape, surface details, precipitations presence, chemical and structure analysis. CER2A_U01, CER2A_U02 Egzamin
M_U004 Students will gain information of the most frequently used surface analytical methods: AES, XPS, SIMS, SNMS, GDOES and also related spectroscopies like SEXAFS, EELS, and LEED regarding their application, possibilities and limitations. CER2A_U01 Kolokwium
M_U005 Students will gain information of experimental determining transport properties of solids; understanding the determined transport properties in relation to the nature of the bonding and the dynamical properties of the lattice, point defect and electronic structure. CER2A_U01 Kolokwium
M_U006 Students will gain information of measuring the magnetic properties of solids and obtaining chemical information from magnetic measurements (response of materials to magnetic fields). CER2A_U01 Kolokwium
M_U007 Students will gain a basic information of techniques of absorption, reflection, and emission of light and their application for characterization of solids. CER2A_U01 Kolokwium
M_U008 Students will gain a good knowledge of thermal analysis techniques: measurement of certain physical and chemical properties as a function of temperature (enthalpy, heat capacity, mass and coefficient of thermal expansion) using thermogravimetry (TG), differential thermal analysis (DTA), differential scanning calorimetry (DSC), thermomechanical anlaysis (TMA). CER2A_U01, CER2A_U04 Kolokwium
M_U009 Students will be familiar with the selected methods important in the study of defects in solids, solid solutions and mechanisms of film growth and interpretation of their results. CER2A_U01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Providing knowledge of types of solids and synthesis methods of solid-state materials. + - - - - - - - - - -
M_W002 Providing knowledge of diffraction methods for structure determination: X-ray, neutron, and electron diffraction. - - - - - - - - - - -
M_W003 Providing knowledge of electron microscopy imaging and diffraction methods; scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM). Combination of electron imaging and chemical microanalysis (EDS and WDS); Electron microscopy sample preparation methods; Focused Ion Beam (FIB) technique. + - - - - - - - - - -
M_W004 Providing knowledge of surface analysis techniques; X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), Auger Electron Spectroscopy (AES), Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS), Secondary Neutral Mass Spectrometry (SNMS), tracer methods, Rutheford Backscattering Analysis (RBS) and Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy (GDOES), Surface Extended X-Ray Absorption Fine Structure (SEXAFS), Electron energy loss spectroscopy (EELS), Low-Energy Electron Diffraction (LEED). + - - - - - - - - - -
M_W005 Providing knowledge of techniques of transport measurement of a solid material: d.c.conductivity (electrical resitivity), a.c. conductivity (impedance), thermopower, Hall effect, photoconductivity, thermal conductivity. Relation of the determined transport properties of solids with electronic structure. + - - - - - - - - - -
M_W006 Providing knowledge of magnetic measurements of materials and correletion of magnetic susceptibility with chemistry of substances. + - - - - - - - - - -
M_W007 Providing knowledge of optical techniques used for characterization of solids: absorption, reflectivity, and luminescence. + - - - - - - - - - -
M_W008 Providing knowledge of thermal analysis investigation methods: thermogravimetry (TG), differential thermal analysis (DTA), and differential scanning calorimetry (DSC). + - - - - - - - - - -
M_W009 Providing collective information on experimental methods for investigating defects in solids, solid solutions and film growth mechanisms. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students will gain information of methods of crystallography and diffraction: X-Ray (powder (XRD), single crystals), electron and neutron diffraction. Understanding and analysis of structural data acquired using diffraction methods from polycrystalline materials, texture analysis by a pole figure method will be discussed. + - - - - - - - - - -
M_U002 Students will gain information of classes of possible reactions of solid-state synthesis and routes of preparation of solids with the required properties. Basic knowledge of students concerning bonding in solids and structure and properties of solids. + - - - - - - - - - -
M_U003 Students will gain information of different microscopic and related techniques: reflected light microscopy, scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM) combined with chemical microanalysis (EDS and WDS), selected area diffraction (SAD) and their application for topography, morphology, microstructure, texture, particle size and shape, surface details, precipitations presence, chemical and structure analysis. + - - - - + - - - - -
M_U004 Students will gain information of the most frequently used surface analytical methods: AES, XPS, SIMS, SNMS, GDOES and also related spectroscopies like SEXAFS, EELS, and LEED regarding their application, possibilities and limitations. + - - - - - - - - - -
M_U005 Students will gain information of experimental determining transport properties of solids; understanding the determined transport properties in relation to the nature of the bonding and the dynamical properties of the lattice, point defect and electronic structure. + - - - - + - - - - -
M_U006 Students will gain information of measuring the magnetic properties of solids and obtaining chemical information from magnetic measurements (response of materials to magnetic fields). - - - - - + - - - - -
M_U007 Students will gain a basic information of techniques of absorption, reflection, and emission of light and their application for characterization of solids. + - - - - + - - - - -
M_U008 Students will gain a good knowledge of thermal analysis techniques: measurement of certain physical and chemical properties as a function of temperature (enthalpy, heat capacity, mass and coefficient of thermal expansion) using thermogravimetry (TG), differential thermal analysis (DTA), differential scanning calorimetry (DSC), thermomechanical anlaysis (TMA). + - - - - + - - - - -
M_U009 Students will be familiar with the selected methods important in the study of defects in solids, solid solutions and mechanisms of film growth and interpretation of their results. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Synthesis of solid-state materials.
 2. Diffraction methods.
 3. Electron microscopy.
 4. Transmission Electron Microscopy. TEM sample preparation. Visit to IC-EM.
 5. Surface and interface analysis methods.
 6. Magnetic measurements.
 7. Optical techniques.
 8. Thermal analysis.
Zajęcia seminaryjne (15h):
 1. Electron microscopy techniques and sample preparation.
 2. Electrical resistance and impedance measurements.
 3. Magnetic and optical techniques.
 4. Thermogravimetry (TG) and Differential Thermal Analysis (DTA).
 5. Experimental methods for investigating defects in solids and solid solutions.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,8 examination + 0,2 seminar activity.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of physics and chemistry.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Basic solid state chemistry / A.R. West.-2nd ed., John Wiley & Sons Ltd.
2. Introduction to solid state physics, / Charles Kittel.-7th ed.
3. Surfaces and Interfaces of Solid Materials / Hans Luth.-3rd ed.
4. Structure of crystals / Boris K. Vainshtein et al.-2nd ed.
5. The science and engineering of materials / Donal R. Askeland
6. Impedance spectroscopy. Theory, Experiment, and Applications / Evgenij Barsoukov, J. Ross Macdonald, eds..-2nd ed.
7 Reactions and Characterization of Solids / Sandra E. Dann
8. Optical properties of solids. An introductory textbook / Locharoenrat Kitsakorn
9. Introduction to thermal analysis of solids. Techniques and Applications / Michael E. Brown.-2nd ed.
10. Thermal analysis of Materials / Robert. F. Speyer
11. Electron Microscopy and Analysis/ Peter j. Goodhew at al.-3rd ed.
12. Transmission electron microscopy. Physics of Image Formation and Analysis / Ludwig Reimer.-4th ed.
13. High temperature oxidation and corrosion of metals / David John Young.-2nd ed.
14.Introduction to texture analysis. Macrotexture, microtexture and orientation mapping / Olaf Engler, Valerie Randle.-2nd ed.
14. Focused Ion Beam Systems. Basics and Applictions / Yao Nan
15. Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis / Joseph I. Goldstein, Dale Newbury et al.-3rd ed.
16. Transmission Electron Microscopy. A textbook for Materials Science / David B. Williams, C. Barry Carter.-2nd ed.
17. Electron Backscatter Diffraction in Materials Science / Adam J. Schwartz et al. /eds/
17.Texture and Anisotropy / U. F. Kocks
18. The Chemistry and Physics of Coatings / Alastair R. Marrion
19. The Chemistry and Physics of Coatings / Alastair R. Marrion
20. The basics of crystallography and diffraction / Christopher Hammond.-4th ed.
21. Introduction to disloctaions / Derek Hull.-5th ed.
22. Refractory and ceramic materials / Luis F. Verdeja, Jose P. Sancho et al.
23. Imperfections in crystalline solids/ Wei Cai, William D. Nix
24. Thermodynamics in Materials Science / Robert DeHoff.-2nd ed.
25. Diffusion in Solids / Paul G. Shewmon.-2nd ed.
26. Structure of Materials: An Introduction to Crystallography, Diffraction and Symmetry / Marc de Graef.-2nd ed.
27.Kinetics of materials / Robert W. Balluffi, Sam Allen, W.Craig Carter
28. Introduction to polymers / Robert J. Young
29. Phase transformations in metals and alloys / David A. Porter et al.
30. Materials Kinetics Fundamentals / Ryan O’Hayre

3. D.M. Adams, Inorganic Solids
4. A.K. Cheetham and P. Day, Solid State Chemistry : 1. Techniques and 2. Applications
5. P.A. Cox, The electronic structure and chemistry of solids
6. P.A. Cox, Transition metal oxides
7. R.C. Evans, An Introduction to crystal chemistry
8. A.F. Wells, Structural Inorganic Chemistry
9. N.N. Greenwood, Ionic crystal, lattice defect and non-stoichiometry
10. L. Smart and E. Moore, Solid state chemistry : An introduction
11. J.K. Burdett, Chemical bonding in solids
12. C.N.R. Rao and J. Gopalakrishnan, New directions in solid state chemistry
13. C.N.R. Rao, Chemical approaches to synthesis of inorganic materials

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak