Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Neurochemistry and Neuropharmacology
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-320-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student gains basic knowledge about the nervous system and analytical techniques used in neurobiological research

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows analytical techniques used in neurobiology CER2A_W01, CER2A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student gains knowledge about neurotransmitters and their influence on human behavior CER2A_W06, CER2A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student knows the role of receptors in central nervous system and their interactions with neurotransmitters and drugs CER2A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student gain a sufficient knowledge about the central nervous system and is able to discuss neurobiological subjects with nonprofessionals CER2A_K02, CER2A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows analytical techniques used in neurobiology - - - - - - - - - - -
M_W002 Student gains knowledge about neurotransmitters and their influence on human behavior - - - - - - - - - - -
M_W003 Student knows the role of receptors in central nervous system and their interactions with neurotransmitters and drugs - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student gain a sufficient knowledge about the central nervous system and is able to discuss neurobiological subjects with nonprofessionals - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 38 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Student gains basic knowledge about the nervous system and analytical techniques used in neurobiological research

Discussed topics:
1. Analytical methods used for the purpose of the neuropharmacological studies.
2. Analytical methods used for the purpose of the neurochemical studies.
3. Basis of neurochemistry.
4. Neurotransmission.
5. Neurogenesis, apoptosis, and necrosis mechanism.
6. Neurodegenerative diseases.
7. Pain mechanism.
8. Types and role of receptors.
9. Neurobiology of behavior.
10. Basis of addiction.
11. Pharmacological methods.
12. Test

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Participation in classes min. 80% of lecture hours – 60%
Written test – 40%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

No additional requirements

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

All teaching materials will be uploaded on the server neuro.agh.edu.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak