Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Neurobiology of drug dependence
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-321-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci w czasie seminariów otrzymują podstawowe dane umożliwiajace realizację efektów uczenia się. Jeśli materiały prezentowane podczas wykładów nie są wystarczająco jasne Prowadzacy przewidział dodatkowe godziny konsultacji, podczas których istnieje możliwość dodatkowego, indywidualnego omówienia wybranych, potencjalnie niezrozumiałych zagadnień.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows about basic interactions in the human brain CER2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student has an information about various chemical substances interacting with the living organism's brains. CER2A_U06 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student has a critical view in selection of data from various sources. CER2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student has a knowledge about basic treatments methods applied in the drug addiction CER2A_K03, CER2A_K01 Referat,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows about basic interactions in the human brain - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student has an information about various chemical substances interacting with the living organism's brains. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student has a critical view in selection of data from various sources. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student has a knowledge about basic treatments methods applied in the drug addiction - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Podstawowe tematy omawiane podczas zajęć:
1. Struktura komórki, rodzaje receptorów’
2. Czym jest proces uzależnienia od substancji psychoaktywnych z neurobiologicznego punktu widzenia?
3. Modele komórkowe i zwierzęce w badaniach uzależnień.
4. Opioidy jako modelowa grupa substancji psychoaktywnych
5. Alkohol i nikotyna
6. Kokaina
7. Psychostymulanty oraz psychodeliki i halucynogeny
8. Grupa kannabinoidów
9. Inne niedozwolone substancje: ketamina, GHB, tzw. designer drugs.
10. Przeciwdziałanie i strategie terapeutyczne.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w seminariach jest obowiązkowy. Dopuszcza się nieobecność studenta na dwóch zajęciach w semestrze. Przypadki losowe polegające na nieobecności studenta na wiecej niż dwóch zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie przez Osoby prowadzące poszczególne laboratoria lub Osobę odpowiedzialną za kurs.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie kolokwium końcowego (test około 30 pytań) zgodnie z zaleceniami AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Patrz: “warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć”

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

dowolny podręcznik o tematyce farmakologicznej (np. Kostowski “Farmakologia”)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak