Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wear behaviour of high-temperature ceramics in extreme environment applications
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-323-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Madej Dominika (dmadej@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Mechanizmy powodujące korozję materiałów ceramicznych.
Główne aspekty korozji materiałów ogniotrwałych w urządzeniach różnych przemysłów (chemicznego, cementowego, szklarskiego, stalowego, metali nieżelaznych i innych).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 He/she knows English technical terminology at a basic level and is able to prepare and deliver a presentation in English./ Zna angielską terminologię techniczną w stopniu podstawowym i potrafi przygotować i wygłosić prezentację w języku angielskim. CER2A_W03 Prezentacja
M_W002 He/she knows the basics of the science of ceramic materials./ Zna podstawy nauki o materiałach ceramicznych. CER2A_W01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 He/she can give a presentation in English./ Potrafi wygłosić prezentację w języku angielskim. CER2A_U06 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 He/she can lead a group discussion on a given topic.Potrafi prowadzić dyskusję w grupie na zadany temat. CER2A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 He/she knows English technical terminology at a basic level and is able to prepare and deliver a presentation in English./ Zna angielską terminologię techniczną w stopniu podstawowym i potrafi przygotować i wygłosić prezentację w języku angielskim. - - - - - + - - - - -
M_W002 He/she knows the basics of the science of ceramic materials./ Zna podstawy nauki o materiałach ceramicznych. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 He/she can give a presentation in English./ Potrafi wygłosić prezentację w języku angielskim. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 He/she can lead a group discussion on a given topic.Potrafi prowadzić dyskusję w grupie na zadany temat. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Inne 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Zajęcia seminaryjne

The topics within the “Wear behaviour of high-temperature ceramics in extreme environment applications” academic subject are chosen to cover the following main fields:
1. Main terms and classification of wear processes of high-temperature ceramics
2. Examples of different ways of high temperature wear of ceramic materials as a result of combined action of applied stresses and chemical attack
3. Wear resistance and strength of high-temperature ceramics tested in extreme environment applications
4. Improvement of wear resistance of high-temperature ceramics
5. Wear mechanisms of the oxide and non-oxide refractories in various industrial applications:
a) fundamental aspects of high temperature corrosion of refractories by solids, liquids and gases
b) methods for testing refractories for resistance to chemical attack
c) post mortem analysis of refractories
6. Thermomechanical testing of refractory materials

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wygłoszenie prezentacji na wskazany przez prowadzącego temat.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = 0.5*PI + 0.5PII
P – presentations I and II

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przedstawienie pisemnego referatu na temat będący przedmiotem zajęć zaległych. Uzupełnienie zaległej prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna wiedza z zakresu inżynierii materiałów ceramicznych. Metody badań materiałów ceramicznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Books:
1. Friction and wear of ceramics / ed. by Said Jahanmir. New York: Marcel Dekker, 1994.
2. Corrosion of ceramic and composite materials / Ronald A. McCauley. New York; Basel: Marcel Dekker, cop. 2004.
3. Refractory wear processes / Franciszek Nadachowski, Andrzej Kloska. Kraków: Wydawnictwa AGH, 1997.
4. Refractory corrosion by slags: A semi-empirical classification / Franciszek Nadachowski. Zeszyty Naukowe Kraków 1991

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. D. Madej, J. Szczerba, Detailed studies on microstructural evolution during the high temperature corrosion of SiC-containing andalusite refractories in the cement kiln preheate, Ceramics International, 47(2) (2017) 1988-1996.
2. D. Madej, J. Szczerba, Fundamental investigations on the high temperature corrosion of ZrSiO4-containing andalusite refractories in cement kiln preheater, Journal of the European Ceramic Society 36(3) (2016) 875-883.
3. D. Madej, J. Szczerba, Corrosion of Al2SiO5-SiC and Al2SiO5-ZrSiO4 refractories in the corroding medium of the external heat exchanger of cement kiln, Refractories Worldforum, 1 (2014) 91-94
4. J. Szczerba, D. Madej, Z. Czapka, The impact of work environment on chemical and phase composition changes of magnesia-spinel refractories used as refractory lining in secondary metallurgy device, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 47 art. no. 012020 (2013) 1-6.
5. D. Madej, J. Szczerba, Reactions of the SiC-containing andalusite refractory material with components of the external heat exchanger environment, Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials 65 (4) (2013) 463-467.

Informacje dodatkowe:

Brak.