Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Atomic Force Microscopy and its variants in advanced measurements
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-324-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Niemiec Wiktor (wniemiec@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module presents the Atomic Force Microscopy and a number of selected derivative microscopies and their use in various fields of science.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has knowledge about the principles of operation, advantages and restrictions of various microscopies based on Atomic Force Microscopy. CER2A_W01 Prezentacja
M_W002 Student has knowledge about the use and usefulness of different microscopies based on Atomic Force Microscopy in different fields of science. Student has knowledge which materials and materials' properties can be investigated with these miscroscopies, as well as how to modify the experiments to acquire additional information about sample properties.. CER2A_W06, CER2A_W01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to find scientific articles on selected topic and on their basis prepare a presentation in english about the results of various scientific experiments. CER2A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to formulate a question based on scientific presentation, for which answers can give better insight into discussed topic. CER2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has knowledge about the principles of operation, advantages and restrictions of various microscopies based on Atomic Force Microscopy. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student has knowledge about the use and usefulness of different microscopies based on Atomic Force Microscopy in different fields of science. Student has knowledge which materials and materials' properties can be investigated with these miscroscopies, as well as how to modify the experiments to acquire additional information about sample properties.. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to find scientific articles on selected topic and on their basis prepare a presentation in english about the results of various scientific experiments. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to formulate a question based on scientific presentation, for which answers can give better insight into discussed topic. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

The classes are divided into two parts. The first part consist of a series of lectures about:
- history of microscopy, optical and electron microscopies as basic methods of surface morphology investigation;
- Atomic Force Microscopy, the physics behind the measurements, schematic construction of microscope, working modes, sample properties measured, error sources, sample usage;
- selected derivative microscopies like Electrostatic Force Microscopy, Kelvin Probe Force Microscopy and Tip Enhanced Raman Spectroscopy, the physics behind the measurements, schematic construction of microscopes and their usefulness in different fields of science.
The second part consists of students’ presentations about different researches in which Atomic Force Microscopy played a vital role. Students are able to choose articles from any field of science (the one that interests them is recommended).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Students can earn between 3.0 to 5.0 points for presentation. Additional points can be acquired by:
- answering questions regarding presentation given by the student (0.0-0.2 per answer);
- asking relevant questions after another student’s presentation (0.1-0.3 per question);
- being present on every seminar (0.3);
- preparing the presentation for first two seminars with students’ presentation (varies).
The points are converted to the closest mark (i.e. 3.0-3.2 points to 3.0, 3.3-3.7 to 3.5, 3.8-4.2 to 4.0, 4.3-4.7 to 4.5 and 4.8+ to 5.0).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

None.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Review articles about the use of Atomic Force Microscopy methods in different fields of science (the exact articles can vary depending on student’s scientific interests).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Handke, B., Klita, Ł., Niemiec, W., Self-assembly of dodecaphenyl POSS thin films (2017) Surface Science, 666, pp. 70-75. DOI: 10.1016/j.susc.2017.08.023
Klimek, K., Przekora, A., Benko, A., Niemiec, W., Blazewicz, M., Ginalska, G., The use of calcium ions instead of heat treatment for β-1,3-glucan gelation improves biocompatibility of the β-1,3-glucan/HA bone scaffold (2017) Carbohydrate Polymers, 164, pp. 170-178. DOI: 10.1016/j.carbpol.2017.02.015
Wesełucha-Birczyńska, A., Stodolak-Zych, E., Turrell, S., Cios, F., Krzuś, M., Długoń, E., Benko, A., Niemiec, W., Błazewicz, M., Vibrational spectroscopic analysis of a metal/carbon nanotube coating interface and the effect of its interaction with albumin (2016) Vibrational Spectroscopy, 85, pp. 185-195. DOI: 10.1016/j.vibspec.2016.04.008
Długoń, E., Szymańska, M., Leśniak, M., Jeleń, P., Niemiec, W., Sitarz, M., Investigation on bioactivity of zirconium-calcium coatings on titanium surface obtained by sol-gel and electrophoretic deposition (EPD) methods (2016) Key Engineering Materials, 687, pp. 65-70. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.687.65
Wytrwal, M., Koczurkiewicz, P., Zrubek, K., Niemiec, W., Michalik, M., Kozik, B., Szneler, E., Bernasik, A., Madeja, Z., Nowakowska, M., Kepczynski, M., Growth and motility of human skin fibroblasts on multilayer strong polyelectrolyte films (2016) Journal of Colloid and Interface Science, 461, pp. 305-316. DOI: 10.1016/j.jcis.2015.09.039
Dlugon, E., Simka, W., Fraczek-Szczypta, A., Niemiec, W., Markowski, J., Szymanska, M., Blazewicz, M., Carbon nanotube-based coatings on titanium (2015) Bulletin of Materials Science, 38 (5), pp. 1339-1344. DOI: 10.1007/s12034-015-1019-4
Długoń, E., Niemiec, W., Fra̧czek-Szczypta, A., Jeleń, P., Sitarz, M., Błazewicz, M., Spectroscopic studies of electrophoretically deposited hybrid HAp/CNT coatings on titanium (2014) Spectrochimica Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 133, pp. 872-875. DOI: 10.1016/j.saa.2014.06.064
Kopeć, M., Niemiec, W., Laschewsky, A., Nowakowska, M., Zapotoczny, S., Photoinduced energy and electron transfer in micellar multilayer films (2014) Journal of Physical Chemistry C, 118 (4), pp. 2215-2221. DOI: 10.1021/jp410808z
Plewa, A., Niemiec, W., Filipowska, J., Osyczka, A.M., Lach, R., Szczubiałka, K., Nowakowska, M., Photocrosslinkable diazoresin/pectin films – Synthesis and application as cell culture supports (2011) European Polymer Journal, 47 (8), pp. 1503-1513. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2011.06.002
Wybrańska, K., Niemiec, W., Szczubiałka, K., Nowakowska, M., Morishima, Y., Adenine molecularly imprinted polymer-coated submicrometer silica gel particles (2010) Chemistry of Materials, 22 (18), pp. 5392-5399. DOI: 10.1021/cm100845u
Niemiec, W., Zapotoczny, S., Szczubiałka, K., Laschewsky, A., Nowakowska, M., Nanoheterogeneous multilayer films with perfluorinated domains fabricated using the layer-by-layer method (2010) Langmuir, 26 (14), pp. 11915-11920. DOI: 10.1021/la1012044

Informacje dodatkowe:

Brak