Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
210
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Inżynier
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • inżynieria chemiczna

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  inżynieria chemiczna 210 100
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr zimowy
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Zgodnie z Misją Akademii Górniczo-Hutniczej kierunek w pełni realizuje postulat służby dla polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze materiałowym. Aktualne przystosowanie programów kształcenia na studiach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki do nowych wymagań krajowych/międzynarodowych, scharakteryzowanych w
  kategoriach efektów uczenia się (wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych) w obszarze Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), wpisuje się ściśle w Strategię Rozwoju Uczelni.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Podjęcie studiów na kierunku Ceramika, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Absolwenci kierunku Ceramika (pierwszy stopień, 6poziom PRK) posiadają wiedzę z zakresu inżynierii chemicznej związanej z technologią ceramiki, projektowaniem i modelowaniem procesów ceramicznych, a także ich rozwoju i znaczenia w gospodarce.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Kierunek Ceramika związany jest z obszarem dyscypliny naukowej Inżynieria Chemiczna, obejmującej zarówno dziedzinę nauk chemicznych, jak i technicznych. Kształcenie w ramach kierunku Ceramika zapewnia Studentom zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z materiałami i technologiami ceramicznymi, obejmujących również wzornictwo ceramiki i technologię szkła. Program kierunku Ceramika zapewni kluczową wiedzę dla osób projektujących wyroby lub dekoracje ceramiczne lub technologów zajmujących się wdrażaniem nowych wyrobów i/lub dekoracji do produkcji.
  Nauczanie na kierunku Ceramika prowadzone jest w oparciu o program studiów dostosowany do realizacji ogólnych celów kształcenia:
  1. Nabycie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnych w praktyce inżynierskiej, a także zdobycie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy do rozumienia, planowania i modelowania procesów z zakresu technologii ceramiki i szkła.
  2. Przygotowanie Absolwenta do samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów technologicznych, myślenia w sposób twórczy oraz przedsiębiorczy, a także pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie materiałów i technologii ceramiki.
  3. Przygotowanie Absolwenta do pracy zawodowej w przemyśle ceramicznym, innych gałęziach pokrewnych oraz w zapleczu badawczym.

  Dzięki osiągnięciu powyższych celów kształcenia absolwenci kierunku Ceramika będą poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami przemysłu ceramicznego oraz przemysłu o profilu ukierunkowanym na produkcję oraz wykorzystanie materiałów ceramicznych. Absolwenci kierunku Ceramika mogą być zatrudniani jako inżynierowie nadzoru i eksperci materiałowi, technolodzy w branżach związanych zarówno z nowoczesnymi jak i tradycyjnymi rozwiązaniami związanymi z przemysłem ceramicznym, specjaliści z zakresu projektowania, modelowania, wytwarzania i badania materiałów związanych z przemysłem ceramicznym i szklarskim.

  Realizowanie programu studiów realizowanej jest przez pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki prowadzących badania ściśle związane z profilem kształcenia studiów.Ponadto, kierunek Ceramika jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu. Wydział ma zapewnienie współpracy w procesie dydaktycznym, z Zakładem Ceramika Artystyczna w Bolesławcu, Zakładami Porcelany Ćmielów" i “Chodzież” oraz firmą Ceramika Tubądzin. Zakłady będą udostępniać materiały do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych oraz mogą być miejscem praktyk studenckich. Wydział współpracuje również w tym zakresie z firmami zagranicznymi mającymi przedstawicielstwa w Polsce. Są to: Colorobbia Polska Sp. z o.o., Torrecid Group Poland, SACMI oraz System Ceramics Poland.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Program studiów na kierunku Ceramika, uwzględnia wnioski płynące z analizy monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów, które systematycznie prowadzone są na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Centrum Karier AGH. Uzyskane aktualne wyniki świadczą o bardzo dobrej jakości kształcenia oraz o wysokim procencie zatrudnienia w zawodzie.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Przygotowany program studiów na kierunku Ceramika uwzględnia wszystkie
  wymagania i zalecenia komisji akredytacyjnych, w tym Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i środowiskowych komisji akredytacyjnych.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki przywiazuje dużą wagę do gromadzenia, opracowywania i stosowania dobrych praktyk. Na kierunku Ceramika dobre praktyki wykorzystywane są głównie w celu doskonalenia standardów powadzonego kształcenia poprzez zdobywanie wiedzy i umiejętności. Stanowią dobre narzędzie podnoszenia jakości kompetencji społecznych oraz uczą jak można wzbogacać swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł oraz doświadczenia specjalistów.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki kładzie duży nacisk na otwieranie Studentom nowych możliwości rozwoju swoich zainteresowań w aspekcie poznawczym i praktycznym. Program studiów dla kierunku Ceramika został przygotowany przy współudziale krajowych zakładów produkujących ceramiczne wyroby stołowe, płytki ceramiczne oraz szkło użytkowe i artystyczne. Ponadto, nauczyciele akademiccy związani z kształceniem Studentów na kierunku Ceramika, mają ścisły kontakt z zakładami przemysłowymi, w których studenci odbywają praktyki zawodowe, są członkami wielu stowarzyszeń i organizacji zawodowych skupiających najlepszych specjalistów w kraju.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Kandydaci na studia I-szego stopnia kierunku Ceramika są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości.Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: chemii lub fizyki lub matematyki lub informatyki lub biologii.
  Kandydat powinien być gotowy do pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji
  społecznych w zakresie inżynierii chemicznej.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą Senatu AGH (158/2018) w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz z Uchwałą Senatu AGH (159/2018) w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w obowiązującym roku akademickim.

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 20
  Maksymalna liczba studentów: 30

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 210 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 64 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 99 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 75 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 5 ECTS
  zajęć z języka obcego 5 ECTS
  praktyk zawodowych 4 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 160 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Praktyki zawodowe na kierunku Ceramika student odbywa po 6 semestrze
  studiów w wymiarze min. 120 godzin.
  Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie zakładzie lub przedsiębiorstwie krajowym lub zagranicznym. Student potwierdza odbycie praktyki zaświadczeniem z Zakładu pracy, w którym odbył praktykę i sprawozdaniem z odbytej praktyki, które przedstawia Opiekunowi praktyk.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Warunkiem wpisu na semestr jest uzyskanie przez studenta do momentu rozpoczęcia tego semestru łącznej liczby punktów ECTS nie mniejszej niż:
  (K-1)x30 – def PK
  gdzie: K – numer semestru, na który wpisuje się student;
  def PK – jest dopuszczalnym deficytem punktów, przy którym student może uzyskać wpis na semestr K.
  Dopuszczalny deficyt def PK dla semestru wynosi 12 punktów (ale w sumie z kilku semestrów nie może przekraczać 15 ECTS).

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Student aplikuje do Prodziekana ds. Kształcenia i Studenckich (wybranej ścieżki kształcenia) o wpis na kolejny semestr z dopuszczalnym deficytem punktów ECTS.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  15
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Organizacja zajęć prowadzona jest w oparciu o Program Kształcenia zatwierdzony przez Senat AGH, który opublikowany jest w Syllabusie na stronie Uczelni.

  Semestry kontrolne:
  2, 4, 6
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Odbywanie indywidualnej organizacji studiów na kierunku Ceramika, odbywa się na podstawie decyzji Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki według zasad określonych w Regulaminie Studiów Wyższych AGH. Decyzja wydawana jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Studenta, w którym określone zostały zakres indywidualizacji i jej uzasadnienie.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Po VI semestrze studiów I stopnia studenci mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej. Celem praktyki jest umożliwienie studentom poznanie praktycznych aspektów wiedzy nabytej podczas studiów. Wydziały proponują plan praktyk, czym zapewniają sobie możliwość ingerowania w ich program, tak aby zajęcia oferowane przez potencjalnych pracodawców, nie były jedynie teoretyczne, a stanowiły praktyczne odzwierciedlenie i uzupełnienie, nabytej w ramach studiów wiedzy.
  Praktyki zawodowe trwają 120 godzin (4 tygodnie).
  Zaliczenie praktyk odbywa się w oparciu o dostarczone poświadczenie odbycia praktyki z zakładu pracy oraz pisemne sprawozdanie Zaakceptowane przez Opiekuna praktyk właściwego dla danej ścieżki
  kształcenia.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Przed rozpoczęciem kolejnego semestru student dokonuje wpisu na listę przedmiotów obieralnych zgodnie z Programem Studiów. Student wybiera przedmioty z puli modułów obieralnych przyporządkowanych do danego semestru studiów, dokonując stosownego zapisu w systemie. Minimalna wymagana liczba studentów do uruchomienia modułu – 10 osób. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może uruchomić moduł, który został wybrany przez mniejszą ilość studentów.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Kierunek Ceramika oferuje kształcenie w ramach jednej ścieżki kształcenia.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  1. Dyplom inżyniera uzyskuje student, który zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane w indywidualnym programie studiów pierwszego stopnia wraz z praktyką (uzyskując min. 210 punktów ECTS), wykonał pracę dyplomową inżynierską oraz zdał egzamin dyplomowy inżynierski.
  2. Pracę dyplomową inżynierską stanowi projekt inżynierski zawierający rozwiązanie konkretnego problemu inżynierskiego, który powinien umożliwić studentowi:
  - wykazanie umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy
  ogólnej i specjalistycznej,
  - wykazanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania współczesnych narzędzi
  projektowania inżynierskiego, w tym technik komputerowych,
  - powiązanie wyników z praktyką inżynierską,
  3. Tematem projektu inżynierskiego związanego z kierunkami kształcenia na Wydziale, może być:
  - projekt technologii produkcji materiału lub wyrobu;
  - projekt instalacji technologicznej, fragmentu instalacji lub konkretnego urządzenia wykorzystywanego w technologii materiałów;
  - projekt metody badawczej w zastosowaniu do określania właściwości materiału lub surowca;
  - projekt zakładu produkcyjnego lub laboratorium badawczego;
  - projekt konkretnego wyrobu.
  Projekty inżynierskie opierają się o studia literaturowe oraz rozważania i obliczenia teoretyczne. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalna jest w projektach część eksperymentalna (np. jeżeli student brał udział w pracach badawczych prowadzonych na Wydziale w ramach prac Koła naukowego).
  4. Student zobowiązany jest w terminie do 15 stycznia przekazać opiekunowi i recenzentowi końcową wersję dyplomowego projektu inżynierskiego. Recenzenta projektu powołuje Kierownik Katedry, w której wykonywany jest projekt. Oceniony i zrecenzowany dyplomowy projekt inżynierski przekazywana jest przez studenta do dziekanatu wraz z wersją elektroniczną w celu rejestracji.
  5. Dyplomowy egzamin inżynierski złożony jest z części pisemnej i komisyjnej obrony dyplomowego projektu inżynierskiego.
  6. Część pisemna egzaminu inżynierskiego przeprowadzana jest w postaci testu jednokrotnego wyboru według procedury jawnej.
  7. Do komisyjnej obrony dyplomowego projektu inżynierskiego dopuszczeni są studenci spełniający wszystkie następujące warunki:
  - zaliczyli część pisemną egzaminu inżynierskiego,
  - inżynierski projekt dyplomowy został pozytywnie oceniony przez opiekuna pracy i recenzenta oraz zarejestrowany w dziekanacie,
  - uzyskali wszystkie zaliczenia wymagane programem studiów,
  - uregulowali wszelkie należności finansowe wobec Wydziału.
  8. Komisja do obrony dyplomowego projektu inżynierskiego złożona jest z Przewodniczącego, którym jest samodzielny pracownik wyznaczony przez dziekana, oraz pracownika reprezentującego kierunek dyplomowania posiadającego, co najmniej stopień doktora. Opiekun i recenzent projektu inżynierskiego nie są zapraszani na obronę (chyba, że są członkami komisji). W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana w skład komisji może wejść dodatkowo ekspert z przemysłu.
  9. Obrona dyplomowego projektu inżynierskiego ma następujący przebieg:
  - dyplomant prezentuje projekt skupiając się na najbardziej istotnych jego elementach (czas prezentacji ~5 minut)
  - członkowie komisji do obrony dyplomowego projektu inżynierskiego zadają dyplomantowi pytania dotyczące projektu. Pytania mają za zadanie sprawdzić czy dyplomant opanował wymagania przedstawione w punkcie 2.
  Na ocenę obrony dyplomowego projektu inżynierskiego składają się oceny z prezentacji projektu oraz odpowiedzi na zadane pytania.
  Ostateczna ocena egzaminu inżynierskiego jest średnią arytmetyczną ocen z części pisemnej oraz obrony projektu.
  10. Przebieg egzaminu inżynierskiego oraz uzyskane oceny odnotowane są w protokole egzaminu inżynierskiego. Protokół podpisywany jest przez członków komisji.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Ogólny wynik ukończenia studiów (WUS) pierwszego stopnia na kierunku Ceramika jest określany według poniższego wzoru:
  WUS = 0,6• S + 0,2• E + 0,2• P
  gdzie: S – średnia ze studiów, E – ocena z egzaminu dyplomowego, P – ocena projektu dyplomowego
  Wartości ustala się z dokładnością do dwóch liczb po przecinku, bez zaokrągleń.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  Ocena końcowa z przedmiotów w toku studiów wynosi:
  5,0 dla OK = 4,76 – 5,0
  4,5 dla OK = 4,26 – 4,75
  4,0 dla OK = 3,76 – 4,25
  3,5 dla OK = 3,26 – 3, 75
  3,0 dla OK = 3,00 – 3,25