Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodyka badań technicznych szkieł i powłok amorficznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-022-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia Studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod badania, systemów zarządzania jakością oraz certyfikacji wyrobów szklanych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metodykę badań wyrobów szklanych CER1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W002 Student zna i rozumie podstawy systemów zarządzania jakością, zakładowej kontroli jakości oraz certyfikacji wyrobów szklanych CER1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student jest gotów do posługiwania się metodami badań oraz oznaczania cech użytkowych wyrobów szklanych CER1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje. CER1A_K02, CER1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metodykę badań wyrobów szklanych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawy systemów zarządzania jakością, zakładowej kontroli jakości oraz certyfikacji wyrobów szklanych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student jest gotów do posługiwania się metodami badań oraz oznaczania cech użytkowych wyrobów szklanych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Tematyka seminariów

Użytkowe właściwości wyrobów szklanych, a także wymagania i metody badań wyrobów szklanych:
-budowlanych i innych stosowanych w budownictwie; bezpiecznych; ochronnych; szyb zespolonych; szkieł powlekanych; motoryzacyjnych;
-opakowań szklanych;
-gospodarczych; farmaceutycznych i technicznych.
Zakładowa kontrola jakości wyrobów.
Świadectwa (certyfikaty) zgodności wyrobów z normą.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć odbywać się będzie na podstawie aktywności i czynnego udziału Studenta w zajęciach seminaryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=zaliczenie

OK=0,8P+0,1A+0,1U
gdzie;
P-prezentacja (referat)
A-aktywność na zajęciach
U-udział w dyskusji

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie ze Studentem.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy technologii szkła.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa: Technologia Szkła, tom 1 i 2, Wyd. Arkady, W-wa, 1987.
2.Meller M., Siwiński P.: Szkło budowlane, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2002
3.Normy: PN-EN, PN-ISO
4.Czasopisma: Szkło i Ceramika, Świat Szkła

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak