Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodyka rozwiązywania problemów chemicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-032-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Grelowska Iwona (grelowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia studentom zdobycie wiedzy na temat metod rozwiązywania problemów chemicznych. Podczas zajęć seminaryjnych poprzez wspólne omawianie złożonych zadań studenci mają okazję poznać typowe problemy pojawiające się w zadaniach chemicznych, a także opanować metody ich rozwiązywania i eliminacji najczęstszych błędów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień chemii nieorganicznej. CER1A_W03, CER1A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi analizować i rozwiązywać złożone problemy chemiczne. CER1A_U03, CER1A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi ocenić uzyskane rozwiązanie pod kątem jego poprawności. CER1A_U03, CER1A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. CER1A_K02, CER1A_K01, CER1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień chemii nieorganicznej. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi analizować i rozwiązywać złożone problemy chemiczne. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić uzyskane rozwiązanie pod kątem jego poprawności. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Rozwiązywanie problemów chemicznych dotyczących następujących zagadnień:
1. Obliczenia stechiometryczne.
2. Reakcje redoks w chemii organicznej i nieorganicznej.
3. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności.
4. Hydroliza i wielkości ją charakteryzujące.
5. Roztwory buforowe i pojemność buforowa.
6. Miareczkowanie alkacymetryczne i redoksymetryczne.
7. Związki kompleksowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Studenci rozwiązują samodzielnie lub w niewielkich grupach złożone problemy chemiczne, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność i aktywność na zajęciach seminaryjnych, kolokwium zaliczeniowe.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci powinni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna zajęć wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych (30%) oraz kolokwium zaliczeniowe – samodzielne rozwiązanie zadanego problemu chemicznego (70%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne ustalenia z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość zagadnień chemii nieorganicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. K. Pazdro, A. Rola-Noworyta, Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2015.
2. Z. Warnke, Obliczenia z chemii ogólnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

Brak