Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Otwarte systemy operacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-036-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach tego przedmiotu prowadzone będą zajęcia seminaryjne pozwalające zapoznać się z różnymi systemami operacyjnymi od systemów DOS do zaawansowanych systemów wielozadaniowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wie jak działają systemy operacyjne i ich twórcy CER1A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi świadomie wybrać swoje komputerowe środowisko pracy CER1A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi sprawnie posługiwać się komputerem CER1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi ocenić ryzyko związane z użytkowaniem urządzeń programowalnych CER1A_K04, CER1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wie jak działają systemy operacyjne i ich twórcy - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi świadomie wybrać swoje komputerowe środowisko pracy - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sprawnie posługiwać się komputerem - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ocenić ryzyko związane z użytkowaniem urządzeń programowalnych - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Inne 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Otwarte Systemy Operacyjne

W ramach tego przedmiotu prowadzone będą zajęcia seminaryjne pozwalające zapoznać się z różnymi systemami operacyjnymi, zrozumieniem ich działania i ich ewolucją od systemów DOS do czasów obecnych.
Dodatkowo na zajęciach studenci nauczą się instalacji i użytkowania jednej z dystrybucji systemu Linux.
Na zajęciach konieczne jest posiadanie własnego laptopa, na którym można będzie zainstalować system

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Dodatkowo studenci przygotowują i wygłaszają wystąpienie na temat ustalony z prowadzącym zajęcia.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Według regulaminu AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student posiadający zaległości zgłasza się do prowadzącego zajęcia w celu ustalenia sposobu ich nadrobienia. Zwykle jest to opracowanie dodatkowego tematu, lub inna forma wyrównania braków.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Własny komputer z procesorem x86/x86_64, na którym będzie można eksperymentować z systemami operacyjnymi.
Wszystkie dane z laptopa mogą zostać bezpowrotnie utracone.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Głównie strony internetowe poświęcone poszczególnym systemom operacyjnym.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Na zajęciach konieczne jest posiadanie własnego laptopa o dowolnej konfiguracji