Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia cienkowarstwowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-056-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Marszałek Konstanty (marszale@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z technologiami cienkowarstwowymi i metodami komputerowymi do symulacji charakterystyk układów cienkowarstwowych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę w zakresie technologii 2D tzn technologii cienkowarstwowych CER1A_W01 Wykonanie projektu
M_W002 Ma wiedzę zw zakresie różnych technik wytwarzania systemów cienkowarstwowych dla różnych zastosowań przemysłowych CER1A_W01 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę syntezy związków w układach cienkowarstwowych CER1A_U01 Projekt
M_U002 Potrafi zaprojektować układ technologiczny dla wytwarzania układów cienkowarstwowych oraz dokonać symulacji charakterystyk wytworzonego układu cienkowarstwowego CER1A_U01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie technologii 2D tzn technologii cienkowarstwowych - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę zw zakresie różnych technik wytwarzania systemów cienkowarstwowych dla różnych zastosowań przemysłowych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę syntezy związków w układach cienkowarstwowych - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować układ technologiczny dla wytwarzania układów cienkowarstwowych oraz dokonać symulacji charakterystyk wytworzonego układu cienkowarstwowego - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Technologie cienkowarstwowe

Opanowanie terminologii stosowanej w technologii cienkowarstwowej
zapoznanie się z czterema najczęściej stosowanymi technikami depozycji
Zapoznanie się z użytkowaniem pakietów komputerowych do symulacji właściwości systemów cienkowarstwowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

zaliczenie indywidualnego projektu

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

20% aktywność na zajęciach
80% projekt

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Praca w rownoległej grupie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ukończone kursy fizyki i chemii i matematyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.K.Marszalek wyklady z technologii cienkowarstwowych
2.K.Marszalek Large area deposition sputtering coaters, Monografs of ITR, (2014), 44-54.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. K. Marszalek, R.Mania, Badania właściwości nanokompozytowych warstw (Ti,Si)N nanoszonych na tkaninach, Monografie WAT, (2018), 57-80
2. J. Morgiel, K. Marszałek, M. Pomorska, Ł. Maj, R.Mania, J. Kanak, P. Rutkowski, In situ TEM observation of reaction of Ti/Al multilayers, Archives of Civil and Mechanical Engineering,1, (2017), s. 188-198.
3. Z. Świątek, A. Gradyś, Ł. Maj, J. Morgiel, K. W. Marszałek, R. Mania, M. Szlezynger, XRD and TEM in situ heating of large period Ni/Al multilayer coatings, Acta Physica Polonica. A ; vol. 130 no. 4, (2016), s. 880–883
4. K. Marszałek, A. Małek, P. Winkowski, The GdF3/MgF2 bilayer as an antireflective narrow-band ultraviolet filter, Optica Applicata, vol. 46 no. 2, (2016) s. 187–197.
5. K. Marszalek, N. Wolska, J. Jaglarz, Angle Resolved Scattering Combined with Optical Profilometry as Tools in Thin Films and Surface Survey, Acta Physica Polonica A, 128 (1), (2015), 81-86

Informacje dodatkowe:

Brak