Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Światłowody
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-062-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewni Studentowi zdobycie i rozszerzenie wiedzy na temat szkieł specjalnych dla techniki światłowodowej – rodzaje, otrzymywanie oraz właściwości fizyko-chemiczne, jak również budowy, wytwarzania i właściwości światłowodów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawy zjawisk optycznych, niezbędne do zrozumienia podstaw technologii światłowodowej CER1A_W01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i rozumie podstawy zasad działania,budowy światłowodów. CER1A_W01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna i rozumie podstaw właściwości szkieł światłowodowych. CER1A_W01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać podziału światłowodów, wymienić i scharakteryzować ich właściwości oraz obszary zastosowań. CER1A_U01 Prezentacja
M_U002 Student potrafi dokonać oceny potrzeby rozwoju i przyszłych zastosowań technologii światłowodowej. CER1A_U01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do ciągłego uczenia się poszukiwania nowych rozwiązań w pracy inżyniera. CER1A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawy zjawisk optycznych, niezbędne do zrozumienia podstaw technologii światłowodowej - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawy zasad działania,budowy światłowodów. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie podstaw właściwości szkieł światłowodowych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać podziału światłowodów, wymienić i scharakteryzować ich właściwości oraz obszary zastosowań. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać oceny potrzeby rozwoju i przyszłych zastosowań technologii światłowodowej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do ciągłego uczenia się poszukiwania nowych rozwiązań w pracy inżyniera. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Celem przedmiotu Światłowody jest zapoznanie studentów z podstawami techniki światłowodowej oraz jej zastosowań.
W ramach przedmiotu zostaną omówione:

  • rodzaje szkieł światłowodowych, technologie ich otrzymywania oraz właściwości fizyko-chemiczne.
  • podstawy fizyczne propagacji światła w włóknie optycznym, wykorzystanie zjawiska odbicia i załamania światła, dyspersja i sposoby minimalizacji zjawisk dyspersyjnych, tłumienie w światłowodach.
  • podstawy zasad działania i budowy światłowodów ze względu na geometrię, rodzaje modów światłowodowych, rozkład współczynnika załamania światła.
  • tendencje rozwojowe w dziedzinie światłowodów oraz obszary nowych zastosowań m.in. w medycynie lub nowoczesnej technice pomiarowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest aktywny udział Studentów na zajęciach seminaryjnych oraz opracowanie zagadnień naukowych podanych przez prowadzącego (prezentacja).

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0.7 P + 0.3 Ob

gdzie

P – przygotowanie i wygłoszenie prezentacji
Ob- obecność Studenta na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 1 i Cz.2 Ceramika vol. 73 i vol. 113, Kraków 2012.
J.E. Midwinter, „Optyka i technika światłowodowa’ Warszawa 1995 r.
M. Szustakowski, „Elementy techniki światłowodowej”, Wydawnictwo Naukowo – techniczne, Warszawa 1992 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

brak