Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy matematyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-104-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Wójcik Marta (mwojcik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot jest krótkim repetytorium matematyki ze szkoły średniej ukierunkowanym na powtórzenie elementów matematyki niezbędnych w studiowaniu zagadnień chemicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i reguły matematyczne, a w szczególności: - działania w zbiorze liczb rzeczywistych, wartość bezwzględną CER1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi: - sprowadzać wyrażenia liczbowe do prostszej postaci; - rozwiązywać równania i nierówności: z wartością bezwzględną, liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wykładnicze, logarytmiczne i trygonometryczne; - narysować i zbadać funkcje: liniowe, kwadratowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianowe i hiperboliczne; - wyznaczać wyrazy ciągów arytmetycznych i geometrycznych . CER1A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe oraz rozumie potrzebę dokształcania się. CER1A_U03, CER1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. CER1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i reguły matematyczne, a w szczególności: - działania w zbiorze liczb rzeczywistych, wartość bezwzględną + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi: - sprowadzać wyrażenia liczbowe do prostszej postaci; - rozwiązywać równania i nierówności: z wartością bezwzględną, liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wykładnicze, logarytmiczne i trygonometryczne; - narysować i zbadać funkcje: liniowe, kwadratowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianowe i hiperboliczne; - wyznaczać wyrazy ciągów arytmetycznych i geometrycznych . + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe oraz rozumie potrzebę dokształcania się. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Działania na zbiorach, liczby rzeczywiste, równania i nierówności, wartość bezwzględna, ciąg arytmetyczny i geometryczny, granice ciągu.
Funkcje elementarne: dziedzina, ciągłość, granica, proporcjonalność, symetryczność. Funkcja odwrotna, wymierna, potęgowa, wykładnicza, logarytmiczna i trygonometryczna.
Równania i nierówności liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wykładnicze, logarytmiczne i trygonometryczne.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Zadania z zagdnień przedstawionych na wykładzie. Działania na zbiorach, liczby rzeczywiste, równania i nierówności, wartość bezwzględna, ciąg arytmetyczny i geometryczny, granice ciągu.
Funkcje elementarne: dziedzina, ciągłość, granica, proporcjonalność, symetryczność. Funkcja odwrotna, wymierna, potęgowa, wykładnicza, logarytmiczna i trygonometryczna.
Równania i nierówności liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wykładnicze, logarytmiczne i trygonometryczne.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na ostatnich ćwiczeniach audytoryjnych student pisze kartkówkę zaliczeniową z całosci materiału. W razie jej niezaliczenia, jest możliwość pisania dwukrotnie kartkówki zaliczeniowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest wyznaczana zgodnie ze wzorem:
OK = K*0,9 + A*0,1
gdzie:
K – ocena z kartkówki zaliczeniowej z ćwiczeń audytoryjnych wyznaczona zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych AGH,
A – aktywność studenta w dyskusji podczas wykładów.

Ocena końcowa wynosi odpowiednio:
5,0 dla OK = 4,76 – 5,0
4,5 dla OK = 4,26 – 4,75
4,0 dla OK = 3,76 – 4,25
3,5 dla OK = 3,26 – 3, 75
3,0 dla OK = 3,00 – 3,25

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliowiona nieobecność na zajęcia. W przypadku większej liczby nieusprawiedliwionych nieobecności brak możliwości uzyskania zaliczenia z przedmiotu. Zaległosci wynikające z nieocebności na zajęciach student jest zobowiązany uzupełnić samodzielnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień wymaganego do matury z matematyki na poziomie podstawowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W.Leksiński, B.Macukow, W.Żakowski – „Matematyka dla maturzystów, definicje, twierdzenia, wzory, przykłady”, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 1994 i nowsze
2. W.Leksiński, B.Macukow, W.Żakowski – „Matematyka dla maturzystów, zadania”, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 1994 i nowsze
3. T.Łapińska-Lizut, J.Lizut – „Zbiór zadań z matematyki dla liceum”, Wydawnictwo Eremis, Warszawa 2002 i nowsze
4. T.Karolak – „Repetytorium z matematyki” – Wydawnictwo Skrypt, Warszawa 2004 i nowsze
5. https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/openagh-podreczniki_view.php?categId=4&handbookId=55

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M. Wójcik – „Zastosowanie modeli sorpcyjnych do analizy właściwości powierzchniowych węgli kamiennych” – rozprawa doktorska, AGH Kraków 1999
Identification of porous coal structure using of Multiple Sorption Model / M. WÓJCIK, G. S. JODŁOWSKI // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2019 vol. 214 [no.] 1 art. no. 012047, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-01-24. — 2nd International conference on the Sustainable energy and environmental development : 14–17 November 2017, Krakow, Poland
Small molecule substances as molecular probes of structure and texture of coal under sorption process and modeling / Marta WÓJCIK // W: ISSHAC-10 [Dokument elektroniczny] : tenth International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related phenomena : 27–31 August 2018, Lublin, Poland : book of abstracts.

Informacje dodatkowe:

Brak