Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy chemii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-111-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Łojewski Tomasz (lojewski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych obliczeń opartych o prawa gazowe, stechiometrię oraz równowagi w roztworach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii oraz zasady nomenklatury chemicznej CER1A_W01 Kolokwium
M_W002 zna podstawy budowy układu okresowego pierwiastków, symbole najważniejszych pierwiastków i wzory najważniejszych związków chemicznych CER1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi okreslić skład substancji na podstawie wzoru chemicznego oraz zakwalifikować go do odpowiedniej grupy związków chemicznych CER1A_U01 Kolokwium
M_U002 umie wykonać obliczenia na podstawie praw gazowych CER1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii CER1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii oraz zasady nomenklatury chemicznej - + - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawy budowy układu okresowego pierwiastków, symbole najważniejszych pierwiastków i wzory najważniejszych związków chemicznych - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi okreslić skład substancji na podstawie wzoru chemicznego oraz zakwalifikować go do odpowiedniej grupy związków chemicznych - + - - - - - - - - -
M_U002 umie wykonać obliczenia na podstawie praw gazowych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 15 godz
Punkty ECTS za moduł 0 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 0 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemii: liczba atomowa i masowa; masa atomowa, cząsteczkowa i molowa; pierwiastek chemiczny; izotopy; symbole pierwiastków chemicznych i układ okresowy, prawo okresowości; wartościowość pierwiastków w związkach; konfiguracja elektronowa; chemiczny charakter pierwiastka – omówienie pojęć i zastosowanie w zadaniach.
2. Prawa gazu doskonałego (równanie stanu, przemiany gazowe); gęstość bezwzględna i względna gazu; objętość gazów doskonałych w warunkach normalnych.
3. Klasyfikacja i nomenklatura związków chemicznych (tlenki, kwasy, wodorotlenki); amfoteryczność; wzory związków chemicznych.
4. Klasyfikacja i nomenklatura związków chemicznych – c.d. (sole, wodorosole, hydroksosole); wzory wszystkich typów soli; zasady uzgadniania równań reakcji chemicznych, pisanie i uzgadnianie równań reakcji tworzenia soli; przeprowadzanie wodoro- i hydroksosoli w sole obojętne.
5. Jakościowe i ilościowe informacje zawarte we wzorze związku chemicznego; zapis soli w formie tlenkowej, zapis tlenków złożonych; układanie równań reakcji chemicznych na podstawie treści zadania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

-

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną średnią uzyskaną z zaliczenia przedmiotu (tzn. średnią arytmetyczną ocen z wszystkich terminów zaliczeń)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie ma

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Klimaszewska, Chemia od A do Z. Repetytorium. Matura. Poziom podstawowy i rozszerzony, Wyd. KRAM 2011
2. H. Borowiec, Z. Fryt, Wiesz, że umiesz. Chemia. Repetytorium., WSiP 2005
3. Obliczenia w chemii ogólnej. Cz. 1. Podstawy teoretyczne (red. A. Małecki), Wydawnictwa AGH Skrypt Nr 1486
2. Obliczenia w chemii ogólnej, Cz. 2. Przykłady i zadania (red. A. Kozłowska-Róg), Wydawnictwa AGH Skrypt Nr 1487
3. Obliczenia chemiczne : zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi: praca zbiorowa /red. Alfred Śliwa/.
4. N. Glinka: Zadania i ćwiczenia z chemii ogólnej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Nie ma