Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia nieorganiczna z elementami chemii analitycznej - rozszerzony
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-202-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie z podstawowymi własnościami i reaktywnością pierwiastków i ich związków nieorganicznych oraz stosowanie wybranych procedur analitycznych do jakościowego i ilościowego oznaczania związków chemicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 1. Zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych, formy ich występowania i otrzymywania 2. Zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze CER1A_W01 Egzamin
M_W002 Zna podstawy teoretyczne klasycznej analizy jakościowej i ilościowej CER1A_W01 Egzamin
M_W003 zna zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz elementy analizy chemicznej CER1A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi określić procesy zachodzące w roztworach elekrolitów oraz obliczyć stężenia substancji w takich roztworach CER1A_U01 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym oraz wykonać proste analizy chemiczne CER1A_U01, CER1A_U04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznych, uwzględniając i przewidując możliwe produkty tych reakcji CER1A_U01, CER1A_U04 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie przydatność wiedzy chemicznej CER1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 potrafi pracować w grupie CER1A_K02 Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 30 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 1. Zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych, formy ich występowania i otrzymywania 2. Zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy teoretyczne klasycznej analizy jakościowej i ilościowej + + - - - - - - - - -
M_W003 zna zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz elementy analizy chemicznej + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi określić procesy zachodzące w roztworach elekrolitów oraz obliczyć stężenia substancji w takich roztworach + + + - - - - - - - -
M_U002 umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym oraz wykonać proste analizy chemiczne - + + - - - - - - - -
M_U003 potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznych, uwzględniając i przewidując możliwe produkty tych reakcji - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie przydatność wiedzy chemicznej + + - - - - - - - - -
M_K002 potrafi pracować w grupie - + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 270 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 godz
Przygotowanie do zajęć 73 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 75 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Pochodzenie pierwiastków chemicznych, ewolucja materii.
2. Elementy geochemii. Formy i postaci występowania pierwiastków, odmiany alotropowe, rozpowszechnienie pierwiastków chemicznych na Ziemi. Powstawanie minerałów.
3. Otrzymywanie pierwiastków chemicznych na skalę przemysłową i laboratoryjną.
4. Metale – właściwości, reakcje.
5. Niemetale, półmetale – właściwości, reakcje.
6. Związki pierwiastków z tlenem i wodorem.
7. Definicje kwasów i zasad. Kwasy tlenowe i wodorotlenki. Moc kwasów tlenowych. Reakcje kwasów z metalami.
8. Właściwości wybranych tlenków, kwasów i wodorotlenków.
9. Sole kwasów tlenowych i beztlenowych – struktura, właściwości, reakcje.
10. Związki koordynacyjne (nazewnictwo, izomeria, reakcje).
11. Podstawowe technologie nieorganiczne.
12. Elementy chemii analitycznej: analiza jakościowa wybranych kationów i anionów, analiza wagowa, alkacymetria, redoksometria, kompleksometria.

Ćwiczenia laboratoryjne (60h):

Reakcje charakterystyczne kationów i anionów. Klasyczna analiza jakościowa, odczynniki
grupowe, wykrywanie kationów i anionów.
Zasady oznaczeń ilościowych. Przykłady oznaczeń wagowych.
Analiza miareczkowa: alkacymetria, redoksometria (manganometria i jodometria),
argentometria, kompleksometria.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

1. Dysocjacja elektrolityczna. pH roztworów
2. Roztwory buforowe.
3. Hydroliza (pisanie równań reakcji hydrolizy, stała hydrolizy, stopień hydrolizy).
4. Iloczyn rozpuszczalności (efekty solne)
5. Obliczenia w analizie wagowej.
6. Obliczenia w analizie miareczkowej
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie ocen kolokwiów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest napisanie wszystkich zaplanowanych kolokwiów. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich oznaczeń oraz napisanie wszystkich kolokwiów.
Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich oznaczeń.
Student może przystąpić do egzaminu, jeśli uzyska zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,25*OC + 0,25 * OL + 0,5 * OE
Oceny ćwiczeń, laboratorium i egzaminu są średnimi ocenami, uwzględniającymi także oceny niedostateczne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dodatkowe godziny konsultacji w porozumieniu z osobami prowadzącymi ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie ma

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN Warszawa 2010
2. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna – podstawy, PWN Warszawa 2002
3. P. Cox, Chemia nieorganiczna- krótkie wykłady, PWN Warszawa 2003
4. J.D. Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN Warszawa 1997
5. L. Kolditz (red.), Chemia nieorganiczna, PWN Warszawa 1994
6. A. Małecki (red.), Obliczenia w chemii ogólnej, cz. 2, Skrypt Uczelniany AGH Nr 1487, Wydawnictwa AGH 1996
7. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej. Analiza jakościowa. Red. A. Kozłowska-Róg, skrypt AGH nr 1624, Wydawnictwa AGH 2001
8. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej. Analiza ilościowa. Red. A. Małecki, skrypt AGH nr 1649, Wydawnictwa AGH 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.
Egzamin obejmuje materiał wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.