Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia ceramiki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-208-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach z Historii Ceramiki studenci zapoznają się z historią ceramiki od czasów neolitu aż po XX wiek. Dowiadują się komu zawdzięczają opracowanie technologii wytwarzania poszczególnych tworzyw ceramicznych zaliczanych do ceramiki właściwej i kto oraz gdzie opracował najbardziej znane techniki zdobnicze. Zajęcia są bogato ilustrowane. Studenci zwiedzają również pobliskie muzeum.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Surowce naturalne i surowce pochodzenia przemysłowego oraz zasady ich doboru do danej technologii a także zasady projektowania materiałowego, podstawy technologii i metody badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych, szklano-krystalicznych i kompozytowych. CER1A_W04 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posługiwać się wiedzą i dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń w formułowaniu założeń i rozwiązywaniu problemów produkcji przemysłowej szkła i ceramiki, a także planować pomiary i eksperymenty, prowadzić analizę danych oraz wyciągnąć na ich podstawie logiczne wnioski w indywidualnej lub zespołowej realizacji zadań typowych dla dziedziny inżynierii chemicznej. CER1A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U002 Korzystać z programów i aplikacji do prowadzenia obliczeń, tworzenia grafik, modelowania i projektowania materiałów, wyrobów i procesów technologicznych, a także pozyskiwać i przetwarzać informacje z różnych źródeł, krytycznie je oceniać oraz wykorzystywać w praktyce inżynierskiej. CER1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Uczenia się przez całe życie i efektywnego wykorzystania swoich umiejętności w pracy inżyniera, a także krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. CER1A_K01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Surowce naturalne i surowce pochodzenia przemysłowego oraz zasady ich doboru do danej technologii a także zasady projektowania materiałowego, podstawy technologii i metody badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych, szklano-krystalicznych i kompozytowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posługiwać się wiedzą i dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń w formułowaniu założeń i rozwiązywaniu problemów produkcji przemysłowej szkła i ceramiki, a także planować pomiary i eksperymenty, prowadzić analizę danych oraz wyciągnąć na ich podstawie logiczne wnioski w indywidualnej lub zespołowej realizacji zadań typowych dla dziedziny inżynierii chemicznej. + - - - - - - - - - -
M_U002 Korzystać z programów i aplikacji do prowadzenia obliczeń, tworzenia grafik, modelowania i projektowania materiałów, wyrobów i procesów technologicznych, a także pozyskiwać i przetwarzać informacje z różnych źródeł, krytycznie je oceniać oraz wykorzystywać w praktyce inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Uczenia się przez całe życie i efektywnego wykorzystania swoich umiejętności w pracy inżyniera, a także krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Ceramika świata antycznego – ceramika bliskiego i środkowego wschodu Na zajęciach studenci zapoznają się z historyczną ceramiką, która postała na terenach starożytnego Babilonu i Egiptu.
 2. Ceramika kultury kreteńsko-mykeńskiej i ceramika grecka, Zajęcia będą dotyczyć strozytnej ceramiki greckiej i wysp greckich od tzw. kultury kreteńsko-mykeńskiej po style czarno i czerwono figurowe.
 3. Ceramika islamska i ceramika półwyspu Apenińskiego, Zajęcia będą dotyczyć historii ceramiki ziem, które należały do Imperium Rzymskiego i wpływów ceramiki Islamu na ceramikę Rzymską,
 4. Ceramika na ziemiach etnicznie polskich,

  Zajęcia będą obejmowały podstawowe zagadnienia z Arheologii. Studenci zapoznają się rozwojem ceramiki na ziemiach etnicznie polskich od epoki neolitu do średniowiecza.

 5. Ceramika Dalekiego Wschodu, Na zajęciach studenci poznają historię ceramiki: chińskiej, japońskiej i koreańskiej,
 6. Ceramika europejska, Studenci poznają historię powstania porcelany w Europie. Przesledzą rozwój produkcji fajansów włoskich, francuskich i holenderskich. Dowiedza się kto i gdzie stworzył europejska porcelanę oraz zapoznaja sie z najbardziej znanymi historycznymi manufakturami porcelany w Europie.
 7. Ceramika angielska, Studenci zapoznają się z historią produkcji ceramiki na Wyspach Brytyjskich. Poznają stworzone na Wyspach nowe rodzaje materiałów ceramicznych,
 8. Fajanse i porcelana w Polsce Wykład będzie związany z historią produkcji Polskiej porcelany i fajansu. Zostaną omówiona historia produkcji fajansu i porcelany w manufakturach, które leżały na terenach dawnej Polski i które należa do terenów obecnej Polski.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci piszą test zaliczeniowy obejmujący 20 pytań z zagadnień poruszanych na wykładach. Studenci są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich wykładach i usprawiedliwiania nieobecności. Obecność ma wpływ na ocenę końcową z zajęć. Studenci mają prawo do dwukrotnej poprawy testu w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi 0,8 oceny z testu i 0,2 obecności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość skonsultowania wybranych zagadnień z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. H. de Morant: Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Arkady, 1983
2. K. Kumaniecki: Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, 1955
3. M. Wirska-Parachoniak: Wybrane zagadnienia z historii ceramiki, skrypt AGH
4. M.J.Künstler: sztuka Chin, Wiedza Powszechna, 1991
5. Z. Alberowa: Sztuka Japońska w zbiorach polskich, 1987
6. E.Kawecka, J. i M. Łosiowie, L.Winogradow. Polska Porcelana. Ossolineum, 1975
7. M.Piątkiewicz-Dereniowa: Artystyczna ceramika europejska. Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1991
8. M. Benini i inni: Ceramika XV-XX wieku. Amber, 1998
9. B. Kostuch: Polska Porcelana. Wyd. Kluszczyński, 2000
10. W.Załęska: Wedgwood. Muzeum Narodowe, 2002
11. Technologia szkła, Warszawa, 1987
12. H. W. Janson, History of Art, 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Istnieje możliwość zorganizowania wycieczki do pobliskiego Muzeum Narodowego, na wystawę Rzemiosła Artystycznego. Po wystawie będzie oprowadzać kustosz muzeum zajmujący się zbiorami ceramiki.