Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia szkła
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-209-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia Studentowi poznanie historii szkła – od pierwszych przedmiotów ze szkła poprzez postępujący rozwój metod wytwarzania, stylizowania, barwienia i zdobienia. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem prezentacji zdjęć i filmów multimedialnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie rozwój procesu ,metod wytwarzania i formowania szkła. CER1A_W04, CER1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna poszczególne etapy rozwoju technologii szkła oraz ich najważniejsze osiągnięcia. CER1A_W04 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi scharakteryzować stosowane w historii szkła surowce i ich dobór, metody otrzymywania i formowania. CER1A_U03, CER1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do pogłebiania wiedzy na temat wciąż rozwijąjących się informacji o historii szkła CER1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma ukształtowaną świadomość o wyjątkowych cechach materiałowych szkła, jak również o możliwościach modyfikowania struktury, celem poszerzania jego dalszej aplikacyjności. CER1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_K002 Student jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy związanej z rozwojem technologii szkła w swojej pracy inżynierskiej. CER1A_K01, CER1A_K03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie rozwój procesu ,metod wytwarzania i formowania szkła. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna poszczególne etapy rozwoju technologii szkła oraz ich najważniejsze osiągnięcia. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi scharakteryzować stosowane w historii szkła surowce i ich dobór, metody otrzymywania i formowania. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do pogłebiania wiedzy na temat wciąż rozwijąjących się informacji o historii szkła + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma ukształtowaną świadomość o wyjątkowych cechach materiałowych szkła, jak również o możliwościach modyfikowania struktury, celem poszerzania jego dalszej aplikacyjności. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy związanej z rozwojem technologii szkła w swojej pracy inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów:

1.Jak powstało szkło?
2.Pierwsze wyroby szklane: paciorki – zdobienie, zastosowanie
3.Pierwsze manufaktury szkła – modernizacja pieców i źródeł
4.Metody formowania: na rdzeniu, prasowanie, osadzanie, z użyciem form szklarskich, z użyciem koła garncarskiego
5.Barwienie szkła
6.Metoda dmuchania szkła- rewolucja w technologii produkcji
7.Mozaikowe naczynia szklane
8.Emalia szklana – forma dekoracji ceramiki, szkła i metalu
9.Kameo –szkła
10.Szkła reliefowe
11.Kielich Św. Jadwigi Śląskiej
12. Szkło kiedyś i dzisiaj.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:
- obecność i aktywny udział Studenta w wykładach
- pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK= 0,6Kp+0,4Ow

gdzie
Ow – obecność na wykładach,
Kp – kolokwium pisemne

Procent uzyskanych puntków przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.S. Kurynski – The glassmaker –An Odyssey of the Jews Hippocrene Books –New York 1991
2. B. Filarska – Skło piękne i użyteczne – PZWS W-wa 1973
3. B. Volf – Chemical Approach to Glass – Elsevier Amsterdam 1986
4.R. Newton, S. Davison – Conservation of glass – Butterworks London 1986
5.R. Lierke- Glass Science and Technology – 68 June 1995 pp.195-203
6. A. Varshneya – Fundamentals of inorganic glasses – The Society of Glass Technology, Sheffield 2006
7.T. Stawiarska – Colourless Romano- British vessel glass from the technological point of view – Archaeologia Polona vol.45 2007 pp. 41-61
8. M. Dekówna- Szkło z fortu Gelligaer – Archaeologia Polona XXVI –UMK 1996
9.H.Zoll-Adamikowa,M. Dekówna, E. Nosek –The early mediaeval Hoard – Polish Academy of Science -1999
10. M. Dekówna – Szkło w Europie wczesno-średniowiecznej – Ossolineum 1980
11. J.Olczak, E. Jasiewiczowa – Muzeum Pomorza Zachodniego –Szczecin 1963.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu dostępne są na stronie //bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak