Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diagramy fazowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-304-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Dorosz Dominik (ddorosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wprowadzenie do układów fazowych będących następstwem zmian termodynamicznych zachodzących w materiałach ceramicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie w jaki sposób powstają diagramy fazowe i zna zasady korzystania z nich. CER1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę z zakresu śledzenia procesu krystalizacji w układach 1- 2- i 3-składnikowych CER1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi posługiwać się diagramami fazowymi do kontroli procesów krystalizacji materiałów ceramicznych CER1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi interpretować diagramy fazowe stosowane w technologiach ceramicznych CER1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebe poszerzania swoich wiadomosci z zakresu wykorzystania diagramów fazowych w procesach ceramicznych CER1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie w jaki sposób powstają diagramy fazowe i zna zasady korzystania z nich. + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu śledzenia procesu krystalizacji w układach 1- 2- i 3-składnikowych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się diagramami fazowymi do kontroli procesów krystalizacji materiałów ceramicznych - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi interpretować diagramy fazowe stosowane w technologiach ceramicznych - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebe poszerzania swoich wiadomosci z zakresu wykorzystania diagramów fazowych w procesach ceramicznych - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Wprowadzenie do układów fazowych

Wykład
1.Metody wyznaczania i prezentowania diagramów fazowych
2.Znaczenie układów fazowych w procesach ceramicznych
3.Reguła faz Gibsa dla ceramicznych układów skondensowanych
4.Jednoskładnikowe diagramy fazowe
5.Pprzemiany polimorficzne w diagramach fazowych
6.Wybrane układy jednoskładnikowe
7.Dwuskładnikowe diagramy fazowe. Systematyka diagramów dwuskładnikowych.Tory krystalizacji.
8.Opis jakościowy procesu krystalizacji i topienia.
9.Wprowadzenie do trójskładnikowych układów fazowych.
10.Trójkąty kompozycji.
11.Zjawiska zachodzące podczas krystalizacji.
12.Bazy danych ceramicznych diagramów fazowych.

Zajęcia seminaryjne (15h):
Wprowadzenie do układów fazowych

Seminarium
1.Podstawowe pojęcia i definicje. Reguła faz Gibbsa
2.Reguła faz dla układów skondensowanych.
3.Układy jednoskładnikowe
4.Dwuskładnikowe diagramy fazowe
5.Związki dwuskładnikowe o kongruentnym i inkongruentnym sposobie topienia
6.Krystalizacja w układach dwuskładnikowych
7.Reguła dźwigni.
8.Roztwory stałe i zjawisko izomorfizmu.
9.Trójskładnikowe diagramy fazowe. Trójkąt składów Gibbsa
10.Trójkąty kompozycji
11.Zaliczenie przedmiotu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład zaliczony jest na podstawie kolokwium końcowego. Zaliczenie seminarium odbywa się na podstawie kilku kolokwiów czaprakowych. Zasady zaliczeń poprawkowych na podstawie zasad przyjętych w regulaminie studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena wyznacza się przeliczając procentowy stopień opanowania materiału na notę zgodnie z regulaminem studiów.
Ocena końcowa (OK) jest średnią arytmetyczną z kolejnych terminów zaliczeniowych.
Jeżeli średnia jest niższa niż 3.0, a student uzyskał ocenę pozytywną z któregokolwiek terminu to OK=3.0

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku pojedynczych sytuacji nieobecności dopuszcza się krótkie dodatkowe spotkania realizowane przed lub po zajęciach oraz przekazanie studentowi materiałów. Jeżeli nastąpi dłuższa nieobecność konieczne są spotkania realizowane w czasie przeznaczonym przez prowadzącego na konsultacje.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Opanowany podstawowy materiał z zakresu chemii nieorganicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.M. Handke, „Krystalochemia krzemianów”
2.K. Błaszczak, M. Handke, W. Stuss, „Materiały do ćwiczeń z chemii krzemianów”. Skrypt AGH

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://www.researchgate.net/profile/Dominik_Dorosz

Informacje dodatkowe:

Wymagana obecność na wszystkich zajeciach seminaryjnych.