Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do wzornictwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-305-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Nowak Marcin (m.nowak.up@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest przybliżenie studentom podstawowych zagadnień związanych z projektowaniem produktów i usług. Począwszy od celowości (w odniesieniu do funkcjonalności uwzględniającej konkretnie zdefiniowane potrzeby użytkowników) poprzez wybrane metody generowania pomysłów na społecznej odpowiedzialności projektanta skończywszy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie zasady Design Thinking CER1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i rozumie minimum trzy metody wspomagające kreatywne myślenie CER1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce CER1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do publicznego zaprezentowania efektów swojej pracy CER1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zasady Design Thinking + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie minimum trzy metody wspomagające kreatywne myślenie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do publicznego zaprezentowania efektów swojej pracy - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw projektowania w oparciu o metodę Design Thinking. Wyjaśnienie metody, jej głównych celów oraz obszaru zastosowań
Wykłady oparte na materiale graficznym omawianym podczas zajęć.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Celem zajęć seminaryjnych jest ugruntowanie zbytej podczas wykładów wiedzy, poprzez serię ćwiczeń. Ten blok zajęć zakończony jest przygotowaniem projektu w zespołach 2-3 osobowych a następnie jego publiczna prezentacja.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

_ Frekwencja (maksymalnie 1 nieusprawiedliwiona nieobecność)
_ Aktywność na zajęciach (praca indywidualna i zespołowa)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

_Ocena z testu końcowego
_Oddanie projektu końcowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

_ Konsultacje drogą elektroniczną

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

_ Kalley T., Littman J., “Sztuka innowacji. Lekcja Kreatywności IDEO”, Warszawa, 2009
_ Kalley T., Kalley D., " Twórcza odwaga" , Warszawa, 2015
_ Sudjic D.,“Język rzeczy:dizajn i luksus, moda i sztuka: w jaki sposób przedmioty nas uwodzą?”. Kraków ,
2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak