Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Operacje jednostkowe w ceramice
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-310-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pędzich Zbigniew (pedzich@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapoznaje się z operacjami jednostkowymi składającymi się na technologie ceramiczne oparte o przetwarzanie proszków. Omówione są poszczególne etapy technologiczne dotyczące preparatyki proszków, metody ich formowania oraz spiekania. Treści wykładu utrwalone zostają w czasie ćwiczeń laboratoryjnych, oparte na samodzielnej pracy studenta zapoznającej go z technologią ceramiczną. Seminarium omawia pojedyncze operacje technologiczne charakterystyczne dla technologii ceramicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi ocenić surowce naturalne i surowce pochodzenia przemysłowego oraz zasady ich doboru do danej technologii a także zasady projektowania materiałowego, podstawy technologii i metody badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych, szklano-krystalicznych i kompozytowych CER1A_W04 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi posługiwać się wiedzą i dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń w formułowaniu założeń i rozwiązywaniu problemów produkcji przemysłowej szkła i ceramiki, a także planować pomiary i eksperymenty, prowadzić analizę danych oraz wyciągnąć na ich podstawie logiczne wnioski w indywidualnej lub zespołowej realizacji zadań typowych dla dziedziny inżynierii chemicznej. CER1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U002 potrafi samodzielnie planować, projektować i realizować podstawowe operacje i procesy chemiczne, komunikować się z otoczeniem z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii, a także wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności do formułowania i rozwiązywania problemów technologicznych, poprzez dobór właściwych metod chemicznych, fizycznych i analitycznych. CER1A_U03, CER1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologii chemicznej, uznaje Uznania zasady ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego, potrafi rozumować i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. CER1A_K04, CER1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi ocenić surowce naturalne i surowce pochodzenia przemysłowego oraz zasady ich doboru do danej technologii a także zasady projektowania materiałowego, podstawy technologii i metody badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych, szklano-krystalicznych i kompozytowych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się wiedzą i dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń w formułowaniu założeń i rozwiązywaniu problemów produkcji przemysłowej szkła i ceramiki, a także planować pomiary i eksperymenty, prowadzić analizę danych oraz wyciągnąć na ich podstawie logiczne wnioski w indywidualnej lub zespołowej realizacji zadań typowych dla dziedziny inżynierii chemicznej. - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi samodzielnie planować, projektować i realizować podstawowe operacje i procesy chemiczne, komunikować się z otoczeniem z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii, a także wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności do formułowania i rozwiązywania problemów technologicznych, poprzez dobór właściwych metod chemicznych, fizycznych i analitycznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologii chemicznej, uznaje Uznania zasady ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego, potrafi rozumować i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Opis technologii ceramicznych pod kątem podziału na operacje jednostkowe

Tematyka wykładów:
1. Organizacja produkcji w ujęciu blokowym, schemat klasycznych, proszkowych technologii ceramicznych
2. Surowce dla technologii ceramicznych, metodyka przetwarzania, morfologia, ocena właściwości proszków,
3. Wzbogacanie surowców naturalnych, oczyszczanie, rozdrabnianie, kontrola parametrów jakościowych proszków
4. Zestawianie, mieszanin wieloskładnikowych, homogenizacja – metodyka, kontrola homogeniczności
5. Formowanie proszków, przetwarzanie mieszanin w masy ceramiczne
6. Prasowanie proszków, techniki prasowania, rodzaje dodatków technologicznych
7. Formowanie z mas plastycznych, techniki formowania, rodzaje dodatków technologicznych
8. Odlewanie z gęstw lejnych, techniki odlewania, rodzaje dodatków technologicznych, formy do odlewania
9. Niekonwencjonalne techniki formowania, suszenie wyrobów
10. Spiekanie modele i aspekty praktyczne spiekania, rodzaje pieców
11. Spiekanie z fazą ciekłą
12. Niekonwencjonalne techniki spiekania
13. Operacje wykańczające, techniki zdobienia
14. Obróbka mechaniczna wyrobów surowych i spieków
15. Kontrola jakości wyrobów ceramicznych

Zajęcia seminaryjne (15h):
Dyskusja nad wariantami technologicznymi podstawowych działów produkcji materiałów ceramicznych

1. Dyskusja nad wariantami wytwarzania ceramiki szlachetnej
2. Dyskusja nad wariantami wytwarzania ceramiki technicznej/konstrukcyjnej
3. Dyskusja nad wariantami wytwarzania ceramiki budowlanej
4. Dyskusja nad wariantami wytwarzania materiałów ogniotrwałych
5. Porównanie możliwości kształtowania wyrobów poprzez różne techniki formowania
6. Porównanie właściwości wyrobów konsolidowanych różnymi technikami spiekania
7. Porównanie operacji jednostkowych różnych grup wyrobów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

zaliczenie seminarium odbywa się na podstawie obecności (min. 50%), przygotowania prezentacji i przeprowadzenia dyskusji na temat uzgodniony z prowadzącym oraz aktywne uczestniczenie w ustnym kolokwium zaliczeniowym.
Zaliczenie poprawkowe w postaci ustnego kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany lub zaakceptowany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny zajęć seminaryjnych (waga 0,4) i oceny kolokwium zaliczeniowego (waga 0,6)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

w uzgodnieniu z prowadzącym, w zależności od rodzaju zaległości

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

bez wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. G.G. Brown. i inni. Praca zbiorowa. Inżynieria chemiczna. Operacje jednostkowe. PWN Warszawa 1960
2. R. Pampuch, K. Haberko, M. Kordek. „Nauka o Procesach Ceramicznych” PWN 1992
3. L. Stobierski, „Ceramika węglikowa”, Wydawnictwa AGH, 2005
4. J. Lis, R. Pampuch, „Spiekanie", Wydawnictwa AGH, 2000
5. R. Pampuch, „Współczesne materiały ceramiczne", Wydawnictwa AGH, 2005
6. F. Nadachowski S. Jonas, K. Wodnicka, “Zarys Ceramografii”, Ceramika, vol. 82, 2003
8. Czasopisma: Ceramika, Materiały Ceramiczne, Inżynieria Materiałowa, Kompozyty

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. P.Figiel, L.Jaworska, Z.Pędzich, P.Wyżga, P.Putyra, P.Klimczyk, “Al2O3 and ZrO2 powders formed by centrifugal compaction using the ultra HCP method”, Ceramics International, 39 1 2013, s. 635-640
2. E.Śnieżek, J.Szczerba, I.Jastrzębska, E.Kleczyk, Z.Pędzich, “Preparation of porous ceramic materials based on CaZrO3”, Materiali in tehnologije / Materials and technology, 49 4 2015, s. 573–577
3. A.Marzec, M.Radecka, W.Maziarz, A.Kusior, Z.Pędzich, “Structural, optical and electrical properties of nanocrystalline TiO2, SnO2 and their composites obtained by the sol-gel method”, Journal of the European Ceramic Society, 36 12 2016, s. 2981-2989
4. Z.Pędzich, A.Wojteczko, “Microstructure optimization of alumina/zirconia materials resistant for abrasive wear”, Mechanik, [5-6] 2016, s. 498-499
5. Ł.Naróg, T.Pawlik, M.Sopicka-Lizer, M.M.Bućko, Z.Pędzich, „Otrzymywanie drobnych proszków węglika boru z wykorzystaniem mechanicznej aktywacji prekursorów”, Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials, 70 3 2018, s. 251-256

Informacje dodatkowe:

Brak