Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zasady projektowania wyrobów użytkowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-503-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pasiut Katarzyna (kpasiut@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje wiadomości z zakresu projektowania wyrobów użytkowych. Podczas zajęć zostaną omówione historyczne oraz współczesne aspekty projektowania wyrobów, jak również aspekty prawne wynikające z tworzenia nowych elementów i kształtów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w w środowisku naturalnym, umie zapisywać proste reakcje chemiczne oraz opisywać zachodzace zajwiska fizyczne CER1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie planować i projektować elementy, umie wykorzystać wiedzę do rozwiązywania problemów technologicznych CER1A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie pozyskiwać i przetwarzać informację z różnych źródeł oraz poddać ją krytycznej ocenie CER1A_U02 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Umie posługiwać się wiedzą w formułowaniu założeń i rozwiązywaniu problemów produkcji przemysłowej wyrobów użytkowych, planować pomiary i eksperymenty, prowadzić analizę danych, wyciągać logiczne wnioski CER1A_U03 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umie krytycznie ocenić swoja wiedzę i umiejętności oraz zna znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych CER1A_K01 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Zna zasady etyki zawodowej, umie pracować w zespole, zna oddziaływanie na środowisko CER1A_K02 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego, rozumie i działa w sposób przedsiębiorczy i kreatywny CER1A_K04 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w w środowisku naturalnym, umie zapisywać proste reakcje chemiczne oraz opisywać zachodzace zajwiska fizyczne + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie planować i projektować elementy, umie wykorzystać wiedzę do rozwiązywania problemów technologicznych + - - - - + - - - - -
M_U002 Umie pozyskiwać i przetwarzać informację z różnych źródeł oraz poddać ją krytycznej ocenie + - - - - + - - - - -
M_U003 Umie posługiwać się wiedzą w formułowaniu założeń i rozwiązywaniu problemów produkcji przemysłowej wyrobów użytkowych, planować pomiary i eksperymenty, prowadzić analizę danych, wyciągać logiczne wnioski + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie krytycznie ocenić swoja wiedzę i umiejętności oraz zna znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych + - - - - + - - - - -
M_K002 Zna zasady etyki zawodowej, umie pracować w zespole, zna oddziaływanie na środowisko + - - - - + - - - - -
M_K003 Zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego, rozumie i działa w sposób przedsiębiorczy i kreatywny + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Czym jest projektowanie?
 2. Projektowanie wyrobów użytkowych – historia

  • Design do XX wieku
  • Design okresu I i II wojny światowej
  • Design okresu PRL-u
  • Design XXI wieku

 3. Wpływ kultury na projektowanie wyrobów użytkowych
 4. Kryteria stawiane wyrobom użytkowym
 5. Praca nad projektem (materiał, faktura, kolor, proporcje)
 6. Produkcja i rynek sprzedaży
 7. Etyka zawodowa
 8. Inspiracja a plagiat
Zajęcia seminaryjne (15h):

Zajęcia seminaryjne mają na celu dyskusję nad problematyką projektowania wyrobów użytkowych.
Podczas zajęć studenci zapoznają się z najnowszymi trendami w projektowaniu wyrobów użytkowych oraz informacjami dotyczącymi projektowania wyrobów użytkowych w świetle obecnego zapotrzebowania przez konsumentów. Podczas zajęć studenci otrzymają zadania problemowe ściśle związane z zasadami projektowania wyrobów użytkowych, mające na celu praktyczne zaznajomienie się z projektowaniem wyrobów użytkowych.
Podczas zajęć seminaryjnych student wykorzysta informacje dotyczące zasad projektowania wyrobów ceramicznych w świetle aktualnego zapotrzebowania na nowe wyroby użytkowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajeciach seminaryjnych oraz pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Praca na zajęciach: 80%
Aktywność na zajęciach: 20%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości studenta jest indywidualnie uzgadniane z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W. Grabowski, Dizajn tamtych czasów, Nisza 2017
Praca zbiorowa, Nerwowa drzemka. O poszerzaniu pola w projektowaniu, Fundacja Bęc Zmiana 2009
John Thackara, Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej “Academica” 2010
D. A. Norman, Emotional Design: why we love (or hate) everyday things, Arkady 2015
Ch. Kidd, Judge this, Grupa Wydawnicza Relacja, 2018
E. Wilhide, Design: whole story, Arkady, 2016
T. Lockwood, Design thinking: integrating innovation, customer experience and brand value, Allworth Press: Design Management Institute, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak