Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy technologii szkła
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-504-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia Studentom zdobycie wiedzy na temat surowców szklarskich, podstaw projektowania składu szkieł oraz podstaw procesów i operacji związanych z technologią szkła.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie specyfikę stanu szklistego stanu szklistego. CER1A_W01 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Student zna surowce stosowane do otrzymywania szkieł, podstawy doboru i projektowania składu szkieł. CER1A_W04, CER1A_W01 Kolokwium,
Egzamin
M_W003 Student zna podstawowe etapy technologii wytwarzania szkieł oraz rozumie podstawowe operacje i procesy realizowane w przemyśle szklarskim. CER1A_W04, CER1A_W02 Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi posługiwać się wiedzą do planowania badań i określania podstawowych właściwości szkieł oraz cech użytkowych wyrobów ze szkła CER1A_U01, CER1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi samodzielnie zaprojektować oraz przeprowadzić obliczenia zestawów szklarskich. CER1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z różnych źródeł oraz wykorzystywać je do krytycznej oceny oraz rozwiązywaniu podstawowych problemów związanych z technologią szkła. CER1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Uczenia się przez całe życie i podnoszenia swoich kompetencji w pracy inżyniera. CER1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student jest gotów do rozwijania i przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących postępów i osiągnięć związanych z technologią szkła. CER1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie specyfikę stanu szklistego stanu szklistego. + - + - - + - - - - -
M_W002 Student zna surowce stosowane do otrzymywania szkieł, podstawy doboru i projektowania składu szkieł. - - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe etapy technologii wytwarzania szkieł oraz rozumie podstawowe operacje i procesy realizowane w przemyśle szklarskim. + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się wiedzą do planowania badań i określania podstawowych właściwości szkieł oraz cech użytkowych wyrobów ze szkła - - + - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie zaprojektować oraz przeprowadzić obliczenia zestawów szklarskich. + - + - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z różnych źródeł oraz wykorzystywać je do krytycznej oceny oraz rozwiązywaniu podstawowych problemów związanych z technologią szkła. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Uczenia się przez całe życie i podnoszenia swoich kompetencji w pracy inżyniera. + - - - - + - - - - -
M_K002 Student jest gotów do rozwijania i przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących postępów i osiągnięć związanych z technologią szkła. + - + - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów

1.Charakterystyka stanu szklistego.
2.Surowce szkłotwórcze, topniki i modyfikatory.
3. Proces topienia zestawów surowcowych – procesy fizyczne i reakcje chemiczne.
4. Właściwości stopów szkłotwórczych.
5.Technologie branżowe produkcji szkła.
6.Charakterystyka składów chemicznych i właściwości szkieł.
7.Powłoki nieorganiczne i organiczno-nieorganiczne nanoszone na szkło metodami fizycznymi i chemicznymi.
8.Przetwórstwo szkła.

Zajęcia seminaryjne (15h):
Tematyka seminariów

1. Klasyfikacja i właściwości szkieł
2. Podstawy procesu technologicznego szkieł.
3. Metody formowania szkła.
4. Mechanizmy barwienia i odbarwiania szkieł.
5. Klasyfikacja i właściwości powłok amorficznych i emalii.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Tematyka laboratoriów

1. Kontrola struktury, jakości i właściwości szkła.
2. Obliczenia i sporządzanie zestawów szklarskich.
3. Kontrola parametrów wytopu szkieł.
4. Szkła o podwyższonych właściwościach.
5. Korozja szkieł.
6. Szkła specjalne.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poszczególnych form zajęć nastąpi poprzez: aktywny udział studenta w wykładach, aktywny udział i opracowanie zagadnień naukowych na seminariach oraz aktywny udział i wykonanie ćwiczeń na laboratoriach.
Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich laboratoriów prowadzonych w ramach modułu.
Zaliczenie seminarium oraz laboratorium jest warunkiem dopuszczenia Studenta do egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest wg. wzoru:
OK=0,6E+0,2L+0,2S

Gdzie:
E-ocena z egzaminu,
L-ocena z zajęć laboratoryjnych L=(L1+L2+…Ln)/n, gdzie n-ilość ćwiczeń laboratoryjnych
S-ocena z zajęć seminaryjnych

Procent uzyskanych punktów w ocenie końcowej przeliczany jest na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uzgadniane indywidualnie z prowadzącymi poszczególne zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii, fizyki i matematyki oraz elementów inżynierii chemicznej i materiałowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań Cz. 1", Ceramika / Ceramics, vol. 73, Kraków 2012.
2.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań Cz. 2", Ceramika / Ceramics, vol. 113, Kraków 2012.
3.Praca zbiorowa, "Technologia szkła” t. 1 i 2, Wyd. Arkady, Warszawa 1987.
4.M.Łączka, „Optyka i spektroskopia szkieł”, Ceramika 58, Kraków 1999.
5.J.E.Shelby, Introduction to glass science and technology, Royal Society of Chemistry, Mar 29, 2005 – Technology &Engineering.
6. Arun K. Varshneya, “Fundamentals of inorganic glasses”, Elsevier, 2013.
7. E. Görlich, „Stan szklisty”, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1989.
8. J. Zarzycki,”Glass and Vitrous state, Pergamon Press, Oxford 1991.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ciecińska M., Dorosz D., Greiner-Wrona E., Gruszka B., Kucharski J., Lisiecki M., Łączka M., Procyk B., Siwulski S., Środa M., Wacławska I., Wasylak J., “Technologia Szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody Badań. Część 1”, Ceramika vol. 73, 2012
2. Ciecińska M., Cholewa-Kowalska K., Gil Aleksander, Dorosz D., Greiner-Wrona E., Kokoszka J., Kuciński G., Lisiecki M., Łączka M., Nocuń M., Reben M., Środa M., Terczyńska-Madej A., Wasylak J, “Technologia Szkła. Własciwości fizykochemiczne. Metody Badań. Część 2”.
3. Nocuń M., Powłoki funkcyjne na szkle – rodzaje, właściwości, perspektywy rozwoju — [Functional coatings on glass – types, properties, prospects] / Świat Szkła ; ISSN 1426-5494. — 2010 [nr] 1, s. 44–49
4. Nocuń M., Amorficzne warstwy ochronne na bazie materiałów hybrydowych — Amorphous protecting coatings based on hybrid materials / PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2007. — 161 s.. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne ; vol. 98). — Bibliogr. s. 157–160,
5. Terczyńska-Madej A., Cholewa-Kowalska K., Łączka M., Charakterystyka optyczna tlenkowych szkieł nieorganicznych barwionych jonami manganu — Optical characteristics of inorganic oxide glasses coloured with manganese ions / Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 2, s. 239–243. — Bibliogr. s. 243,
6. Kokoszka J., Cholewa-Kowalska K., Łączka M., Charakterystyka spektrofotometryczna szkieł odbarwianych cerem i neodymem — Spectrophotometric characterisations of glass decolourisation by cerium and neodymium oxides / Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — 2007 R. 58 nr 2, s. 38–42.
7. Wojtach K., Cholewa-Kowalska K., Łączka M.,Olejniczak Z., Coloured organic-inorganic coatings on glass // Optical Materials ; ISSN 0925-3467. — 2005 vol. 27 iss. 9, s. 1495–1500.
8. Drajewicz M., Reben M., Cholewa-Kowalska K., Zmiana budowy wewnętrznej szkła – hartowanie i odprężanie — [The change of glass structure – annealing and tempering], Świat Szkła ; ISSN 1426-5494. — 2007 nr 6, s. 60–63. — Bibliogr. s. 63.

Informacje dodatkowe:

Obecność na seminariach i laboratoriach jest obowiązkowa.