Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Reologia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-507-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Izak Piotr (izak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zna zagadnienia związane z charakterystyką reologiczną zawiesin oraz mas ceramicznych. Potrafi zaprojektować oraz przeprowadzić pomiar podstawowych właściwości reologicznych mas ceramicznych z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń oraz interpretuje otrzymane wyniki i na ich podstawie modyfikuje właściwości badanych zawiesin i mas ceramicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawowe informacje z zakresu przepływów i odkształcen mas ceramicznych i zawiesin CER1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi modyfikowac własciwosci reologiczne zawiesin mas o konsystencji lejnej i plastycznej.Potrafi ocenić użytecznośc mas do produkcji ceramiki CER1A_U03, CER1A_U01 Kolokwium
M_U002 Umiejętność wykonywania pomiarów i interpretacji wyników badań właściwości reologicznych mas ceramicznych. CER1A_U03, CER1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje CER1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawowe informacje z zakresu przepływów i odkształcen mas ceramicznych i zawiesin + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi modyfikowac własciwosci reologiczne zawiesin mas o konsystencji lejnej i plastycznej.Potrafi ocenić użytecznośc mas do produkcji ceramiki + - - - - - - - - - -
M_U002 Umiejętność wykonywania pomiarów i interpretacji wyników badań właściwości reologicznych mas ceramicznych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów

Przedmiot zapoznaje ze zjawiskami jakie zachodzą podczas odkształcania i przepływu mas ceramicznych o konsystencji plastycznej, lejnej i granulowanej (suchej). Omawiane są zagadnienia związane z formowaniem wyrobów ceramicznych metodą odlewania, prasowania i z mas plastycznych. Omawiane są także użyteczne sposoby modyfikacji właściwości reologicznych gęstw odlewniczych oraz mas o konsystencji plastycznej i suchej (granulowanej).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia modułu jest obowiązkowa obecność na zajęciach seminaryjnych oraz zaliczenie kolokwium końcowego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ok=0,7*Okl + 0,3*Os

Legenda:
Ok-ocena końcowa
Okl- ocena z kolokwium
Os- ocena ze sprawozdania

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku więcej niż 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach studenci piszą referat na temat podany przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Student zna podstawowe zagadnienia z chemii, fizyki i matematyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Izak P. “Reologia zawiesin ceramicznych” Wydawnictwa AGH 2012
Kucharska L., „Reologiczne i fizykochemiczne podstawy procesów ceramicznych”, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1976.
Kembłowski Z., „Reometria płynów nieniutonowskich” Warszawa WNT, 1973.
Stoch L., „Minerały ilaste”, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1974
James S. Reed, „Introduction to the Principles of Ceramic Processing”, New York, John Wiley &Sons, 1986
Jacob Israelachvili, “Intermolecular and Surface Forces”, Academic Press, London, 1992
W.L. Wilkinson, “Ciecze nienewtonowskie” WNT-Warszawa, 1963
Igor Kisiel, “Reologia”, Skrypt PW, 1987
Danuta Bielewicz, “Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych w technologii płuczek wiertniczych” Zeszyty Naukowe AGH, 1992
Igor Kisiel, Współczesne problemy mechaniki iłów, WPAN, 1981

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Clay-cement suspensions – rheological and functional properties / Ł. WÓJCIK, P. IZAK, J. MASTALSKA-POPŁAWSKA, M. GAJEK // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2017 vol. 790 art. no. 012036, s. 1–7.
2) Influence of the type of aqueous sodium silicate on the stabilization and rheology of kaolin clay suspensions / Piotr IZAK, Longin Ogłaza, Włodzimierz MOZGAWA, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Agata STEMPKOWSKA // Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy ; ISSN 1386-1425. — 2018 vol. 196, s. 155–159.
3) Modification of the rheological properties of screen printing ceramic paints containing gold / P. IZAK, J. MASTALSKA-POPŁAWSKA, J. LIS, A. STEMPKOWSKA // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2017 vol. 790 art. no. 012011, s. 1–9.
4) Pseudo-niestabilność reologiczna zawiesin iłowo-cementowych — Pseudorheounstability of clay-cement suspensions / Piotr IZAK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2016 R. 21/83 nr 6, s. 396–404.

Informacje dodatkowe:

Brak.