Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do komputerowego projektowania we wzornictwie ceramiki i szkła
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-603-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Gajek Marcin (mgajek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Temat zajęć obejmuje podstawy projektowanie bryłowego 3D w programie Rhinoceros 3D oraz CAD. Zajęcia
uwzględniają podstawy projektowania dwuwymiarowego oraz podstawy projektowania trójwymiarowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę o podstawach projektowania w programie Rhinoceros 3D oraz wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania oprogramowania do wykonywania projektów inżynierskich. CER1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania. Ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania wyrobów ceramicznych. CER1A_W02 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna możliwości oprogramowania CAD w zakresie projektowania wyrobów ze szkła. CER1A_W02 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać projekty dwuwymiarowy oraz podstawowe projekty trójwymiarowe. CER1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Student umie wykorzystać projektowanie dla potrzeb produkcji wyrobów ceramicznych. CER1A_U03, CER1A_U02 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie CAD do projektowania wyrobów ze szkła. CER1A_U02 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy CER1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o podstawach projektowania w programie Rhinoceros 3D oraz wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania oprogramowania do wykonywania projektów inżynierskich. + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania. Ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania wyrobów ceramicznych. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna możliwości oprogramowania CAD w zakresie projektowania wyrobów ze szkła. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać projekty dwuwymiarowy oraz podstawowe projekty trójwymiarowe. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie wykorzystać projektowanie dla potrzeb produkcji wyrobów ceramicznych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie CAD do projektowania wyrobów ze szkła. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Tematyka wykładów

Podstawy korzystania z interfejsu Rhino.
Wprowadzenie do środowiska CAD. Prezentacja podstawowych możliwości oprogramowania.
Dostosowywanie środowiska modelowania.
Tworzenie podstawowych obiektów graficznych — linie, okręgi, łuki, krzywe, powierzchnie oraz bryły.
Dokumentacja techniczna projektów.

Ćwiczenia projektowe (30h):
Tematy laboratoriów

Podstawy korzystania z interfejsu Rhino i interfejsu CAD.
Dostosowywanie środowiska modelowania.
Rysowanie i edytowanie obiektów dwuwymiarowych.
Tworzenie i edytowanie prostych modeli trójwymiarowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach projektowych, wykonanie zadania na zajęciach projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych (25%) oraz przygotowanie projektu (75%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uzgadniane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

https://www.rhino3d.com/
https://www.autodesk.com/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak