Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy technologii ceramiki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-605-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student po zaliczeniu modułu, posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie technologii wytwarzania wyrobów ceramicznych. Zna rodzaje tworzyw ceramicznych i ich właściwości. Potrafi dobrać odpowiednie surowce i wyliczyć skład racjonalny oraz surowcowy mas odpowiednio do rodzaju tworzywa. Zna rodzaje szkliw ceramicznych, zna zasady formułowania wzoru Segera i potrafi wyliczyć składy surowcowe. Zna metody mielenia, otrzymywania różnych rodzajów mas i wszystkie techniki formowania. Zna zjawiska zachodzące podczas obróbki termicznej i potrafi zaprojektować krzywe wypalania odpowiednio do rodzaju wyrobu, użytych mas i szkliw oraz oczekiwanych paramtrów końcowych wyrobu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu doboru odpowiednich procesów technologicznych do produkcji wyrobów ceramicznych CER1A_W04, CER1A_W03, CER1A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu znajomości i wykorzystania surowców w procesach ceramicznych CER1A_W04, CER1A_W03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie charakterystyki wyrobów ceramicznych CER1A_W04, CER1A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętności praktycznej znajomości metod formowania wyrobów ceramicznych CER1A_U04, CER1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Posiada umiejętności w zakresie charakterystyki i doboru surowców do procesów technologicznych wytwarzania ceramiki CER1A_U01, CER1A_U04, CER1A_U02 Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Posiada umiejetność w zakresie doboru metod charakterystyki wyrobów ceramicznych CER1A_U04 Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada kompetencje do pełnienia roli inżyniera technologa CER1A_K01, CER1A_K02 Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie pracy w zespole w laboratorium technologicznym CER1A_K01 Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu doboru odpowiednich procesów technologicznych do produkcji wyrobów ceramicznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu znajomości i wykorzystania surowców w procesach ceramicznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie charakterystyki wyrobów ceramicznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności praktycznej znajomości metod formowania wyrobów ceramicznych - - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętności w zakresie charakterystyki i doboru surowców do procesów technologicznych wytwarzania ceramiki - - - - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejetność w zakresie doboru metod charakterystyki wyrobów ceramicznych - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje do pełnienia roli inżyniera technologa - - - - - - - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie pracy w zespole w laboratorium technologicznym - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 147 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. 1. Rodzaje tworzyw ceramicznych stosowanych w technologii ceramiki użytkowej

  Zakres treści:
  Rodzaje tworzyw ceramicznych, w zależności od typu wyrobów (płytki ceramiczne, ceramika sanitarna, wyroby stołowe i galanteria ceramiczna).
  Tworzywa spieczone i nasiąkliwe.
  Właściwości fizyczne i chemiczne dla poszczególnych grup tworzyw ceramicznych

 2. 2. Normy dotyczące ceramiki użytkowej

  Normy przedmiotowe, podstawowe wymagania dla grup produktowych, metody badań, cechy krytyczne
  - płytki ceramiczne
  - ceramiczne wyroby sanitarne
  - ceramika stołowa i galanteryjna
  - wyroby elektroizolacyjne (glinokrzemianowe)

 3. 3. Dobór surowców do mas ceramicznych

  Normy przedmiotowe dotyczące surowców ceramicznych, wymagania stawiane surowcom ceramicznym.
  Zasady doboru surowców ze względu na technologie wytwarzania o rodzaj masy (lejne, plastyczne, półsuche i suche)

 4. 4. Sposoby przedstawiania składów mas, metody obliczanie receptur.

  Wykorzystanie analiz chemicznych w technologii ceramiki
  Skład racjonalny, sposób obliczania wykorzystanie w technologii
  Receptura surowcowa (robocza). obliczanie receptur ze składu racjonalnego

 5. 5. Techniki przygotowania mas ceramicznych

  Przygotowanie mas ceramicznych
  - mielenie, homogenizacja barwienie mas
  - otrzymywanie granulatów metodą suszenie rozpyłowego
  - otrzymywanie granulatów metodą granulacji z suchych proszków
  - otrzymywanie mas plastycznych metodą filtracji i z mas suchych
  - otrzymywanie mas lejnych,

 6. 6. Techniki formowania z mas suchych i półsuchych

  Teorie zagęszczanie proszków
  Rodzaje prasowania, zjawiska podczas zagęszczania
  Czynniki wpływające na proces zagęszczania
  Zagęszczanie proszków metodą walcowania

 7. 7. Techniki formowania z mas plastycznych

  Prasowanie z użyciem mas plastycznych
  Wytłaczanie jako technika formowania wyrobów ceramicznych
  Skrawanie w technologii formowania izolatorów

 8. 8. Techniki formowania z mas lejnych

  Filtracja
  Odlewanie w formach gipsowych
  Odlewanie ciśnieniowe

 9. 9. Szkliwa ceramiczne

  Podział szkliw ceramicznych
  Właściwości użytkowe i technologiczne
  Sposoby przedstawiania składów szkliw

 10. 10. Szkliwa ceramiczne

  Właściwości strukturalne
  Formuła Segera (skład molowy
  Wpływ tlenków na strukturę u właściwości szkliw

 11. 11. Szkliwa ceramiczne

  Sposoby przedstawiania składów szkliw
  Metody obliczania szkliw ceramicznych

 12. 12. Szkliwa ceramiczne

  Metody obliczania szkliw ceramicznych

 13. 13. Obróbka termiczna mas ceramicznych

  Zjawiska zachodzące podczas spiekania
  Jak poznać procesy wypalania mas ceramicznych
  Procesy zachodzące podczas wypalania tworzyw płytkowych
  Procesy zachodzące podczas wypalania tworzyw ceramiki sanitarnej
  Procesy zachodzące podczas wypalania tworzyw typu porcelanowego

 14. 14. Obróbka termiczna szkliw ceramicznych

  Zjawiska zachodzące podczas obróbki cieplnej szkliw
  Metody badania szkliw podczas obróbki cieplnej

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
Badania właściwości mas i szkliw ceramicznych

Parametry reologiczne mas proszkowych i lejnych
Formowanie
Spiekalność mas
Właściwości mas i szkliw ceramicznych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia teorii jest pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego z treści wykładów.
Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach laboratoryjnych, zaliczenie wiedzy powiązanej z treściami ćwiczeń oraz uzyskanie zaliczenia ze sprawozdania.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa, wymaganie fartuchy podczas zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik kolokwium zaliczeniowego z wykładów – 25%
Średnia ocena z zajęć laboratoryjnych – 25%
Egzamin 50%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia jednego ćwiczenia laboratoryjnego, przy usprawiedliwionej nieobecności na ostatnich zajęciach (teoria związana z ćwiczeniem)

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura specjalistyczna podawana na wykładach i ćwiczeniach

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brak

Informacje dodatkowe:

Brak