Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badania operacyjne w projektowaniu i zarządzaniu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-606-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot zapoznaje z aparatem matematycznym wspomagających organizację, zarządzanie produkcją i proces decyzyjny. Przedstawione są zasady konstruowania modeli zagadnienia i rozwiązywania go przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat matematycznej teorii procesu decyzyjnego. CER1A_W01 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania oprogramowania wspomagającego analizę operacyjną. CER1A_W02 Kolokwium
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu stosowania badań operacyjnych w zarządzaniu. CER1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi sformuować problem decyzyjny z zakresu badań operacyjnych CER1A_U01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U002 Posługuje się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym analizę zagadnień badań operacyjnych. CER1A_U02 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat matematycznej teorii procesu decyzyjnego. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania oprogramowania wspomagającego analizę operacyjną. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu stosowania badań operacyjnych w zarządzaniu. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformuować problem decyzyjny z zakresu badań operacyjnych - - - - - + - - - - -
M_U002 Posługuje się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym analizę zagadnień badań operacyjnych. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Badania operacyjne umożliwiają za pomocą modeli matematyczno-ekonomicznych praktyczne wyznaczenie metodyki rozwiązywania ściśle określonych problemów związanych z podejmowaniem optymalnych decyzji w różnych sytuacjach. W ramach zajęć przedstawione zostają metody tworzenia modeli i rozwiązywania problemów decyzyjnych. W ramach zajęć studenci konstruują proste modele i rozwiązują je z zastosowaniem zarówno oprogramowania dedykowanego jak i typowych narządzi obliczeniowych (moduł Solver
z programu Microsoft Excel).
Modele liniowe – Algebra i geometria modeli liniowych, Metoda simpleksowa, Analiza wrażliwości i dualizm, Budowa liniowych modeli optymalizacyjnych. Modele sieciowe – Zagadnienia transportowe, Klasyczne zagadnienie transportowe, Problem komiwojażera, Wieloetapowe zagadnienie transportowe, Zagadnienie najkrótszej drogi i inne problemy sieciowe, Algorytmy sieciowe, Modele dynamiczne – Wprowadzenie do dynamicznych modeli optymalizacyjnych, Zagadnienie “dyliżansu”, Modele zarządzania zapasami.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia seminaryjne zaliczane są na podstawie frekwencji, przedstawionego referatu i pracy pisemnej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z regulaminem AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia z przewidywanym referatem nieobecnego studenta – wygłoszenie referatu w najbliższym możliwym terminie; pozostałe zajęcia w indywidualnie uzgodnionym trybie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

H.M. Wagner: Badania operacyjne, PWN, W’80 i ‘84
W. Grudzewski: Badania operacyjne w organizacji i zarządzaniu, PWN, W’85
T. Sawik: Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, Wyd. AGH, Kraków’98
E. Ignasiak (red): Badania operacyjne, PWE, W’96
B. Filipowicz: Badania operacyjne, FHU Poldex, Kraków ‘97

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

-