Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-607-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Wacławska Irena (iwac@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu przyrodniczych i prawnych aspektów ochrony środowiska z wiedzą w zakresie technologii chemicznej, pomocną w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących ochrony poszczególnych składowych środowiska.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych substancji zanieczyszczających poszczególne składowe środowiska naturalnego oraz zna mechanizmy ich oddziaływania na środowisko. CER1A_W01 Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii chemicznych służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwaniu. CER1A_W01 Udział w dyskusji
M_W003 Zna kierunki i technologie neutralizacji i gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. CER1A_W01 Udział w dyskusji
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu unijnych i krajowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska. CER1A_W01 Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii chemicznych wykorzystywanych w technologiach ceramicznych. CER1A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Uwzględnia podstawowe wytyczne, prawne i rozwiązania technologiczne dla poprawy środowiska naturalnego. CER1A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej w technologii chemicznej na jakość poszczególnych składowych środowiska naturalnego. CER1A_K02 Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie potrzebę stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w działalności inżynierskiej. CER1A_K02, CER1A_K01 Udział w dyskusji
M_K003 Wykazuje gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje inżynierskie wywierające wpływ na stan środowiska naturalnego. CER1A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych substancji zanieczyszczających poszczególne składowe środowiska naturalnego oraz zna mechanizmy ich oddziaływania na środowisko. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii chemicznych służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwaniu. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna kierunki i technologie neutralizacji i gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. - - - - - + - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu unijnych i krajowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii chemicznych wykorzystywanych w technologiach ceramicznych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Uwzględnia podstawowe wytyczne, prawne i rozwiązania technologiczne dla poprawy środowiska naturalnego. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej w technologii chemicznej na jakość poszczególnych składowych środowiska naturalnego. - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w działalności inżynierskiej. - - - - - + - - - - -
M_K003 Wykazuje gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje inżynierskie wywierające wpływ na stan środowiska naturalnego. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Zagadnienia seminaryjne

Rodzaje zanieczyszczeń atmosfery i podstawowe procesy technologiczne wykorzystywane do oczyszczania gazów odlotowych. Sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Rodzaje zanieczyszczeń środowiska wodnego, chemiczne technologie i materiały dla uzdatniania wód i oczyszczania ścieków.
Rodzaje zanieczyszczeń środowiska glebowego, technologie oraz materiały służącego jego ochronie.
Gospodarka odpadami przemysłowymi – charakterystyka i podział odpadów, kierunki i technologie ich neutralizacji i gospodarczego wykorzystania.
Unijne i krajowe regulacje prawne dotyczące ochrony poszczególnych składowych środowiska naturalnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedstawienie prezentacji wybranego tematu seminaryjnego i uzyskanie pozytywnej oceny. Udział w dyskusjach dotyczących poruszanej tematyki zajęć. Obecność na zajęciach. W przypadku braku uzyskania pozytywnej oceny z prezentacji istnieje możliwość jej poprawy na końcu semestru.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z prezentacji wybranego tematu seminaryjnego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Pisemne prace zaliczeniowe na tematy omawiane podczas nieobecności studenta na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Kabata-Pendias, H. Pendias, Biogeochemia pierwiastków śladowych, WPWN Warszawa,
1999.
2. B. Poskrobko, T. Poskrobko, K. Skiba, Ochrona biosfery, WPWE Warszawa, 2007.
3. E. Klimiuk, M. Łebkowska, Biotechnologia w ochronie środowiska WPWN Warszawa, 2004.
4. F. Maciak, Ochrona rekultywacyjna środowiska, WSGGW Warszawa, 2003.
5. C. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, WPWN Warszawa, 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wyróżnia się następujące publikacje: (pozostałe na stronie https://bpp.agh.edu.pl)
1. Irena Wacławska, Magdalena Szumera, Janina Ostrowska, Activity of glassy fertilisers in soil environment. Chemical products in agriculture and environment / eds. Henryk Górecki, Zbigniew Dobrzański. Chemistry for Agriculture, 2002, vol. 3, s. 306–307.
2. Magdalena Szumera, Irena Wacławska, Aktywność chemiczna szkliw ceramicznych jako nośników mikroelementów dla zastosowań agrotechnicznych. Materiały Ceramiczne. Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. 2008 t. 60 nr 4, s. 168–171.
3. Irena Wacławska, Agnieszka Lis-Krzyścin, Marcin Środa, Chemical activity of glass fibres for hydroponics. Chemistry and biochemistry in the agricultural production, environment protection, human and animal health / eds.: Henryk Górecki, Zbigniew Dobrzański, Paweł Kafarski. Chemistry for Agriculture, 2006 ; vol. 7, s. 365–370.

Informacje dodatkowe:

Brak