Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały dla konserwacji i rewitalizacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-613-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. Łojewski Tomasz (lojewski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia Studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologii badania dzieł sztuki i zabytków, procesów odpowiedzialnych za ich degradację oraz współczesnych metod jej zapobiegania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie metody badania obiektów zabytkowych i dzieł sztuki. CER1A_W04 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i rozumie mechanizmy degradacji obiektów zabytkowych. CER1A_W04 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przewidywać długoterminowe efekty użycia materiałów i metod konserwatorskich. CER1A_U02, CER1A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi dobrać metody badawcze dla oceny stanu zachowania obiektów zabytkowych. CER1A_U03, CER1A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy dla potrzeb ochrony zabytków materialnych i rozumie potrzebę ich konserwacji. CER1A_K01, CER1A_K03 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz pełnienia roli inżyniera–specjalisty w pracach konserwatorskich i rewitalizacyjnych. CER1A_K01, CER1A_K03 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie metody badania obiektów zabytkowych i dzieł sztuki. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie mechanizmy degradacji obiektów zabytkowych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przewidywać długoterminowe efekty użycia materiałów i metod konserwatorskich. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać metody badawcze dla oceny stanu zachowania obiektów zabytkowych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy dla potrzeb ochrony zabytków materialnych i rozumie potrzebę ich konserwacji. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz pełnienia roli inżyniera–specjalisty w pracach konserwatorskich i rewitalizacyjnych. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Tematyka wykładów:

  Wprowadzenie do materiałoznawstwa obiektów zabytkowych. Endogenne i egzogenne czynniki odpowiedzialne za degradację materiałów należących do różnych klas (metal, drewno, papier, szkło i ceramika, kamień, tkanina, tworzywa sztuczne), wpływ warunków przechowywania i ekspozycji na postęp degradacji, synergia czynników środowiskowych, degradacja mikrobiologiczna, fotodegradacja, mechanizmy i opis kinetyczny degradacji (kwasowa hydroliza, utlenianie), metody przyspieszonego starzenia materiałów; Sposoby przeciwdziałania degradacji obiektów zabytkowych: (1) pasywne metody zabezpieczania kolekcji (konserwacja prewencyjna), normy i dobre praktyki dotyczące kolekcji muzealnych, nowatorskie techniki zabezpieczania kolekcji; (2) historyczne i współczesne metody konserwacji jednostkowej i masowej okiem chemika – metody i środki wykorzystywane w konserwacji warstw malarskich, papieru, tkanin, drewna, ceramiki, kamienia, metalu. Nowoczesne metody analizy instrumentalnej stosowane dla określenia składu, struktury oraz technologii wykonania dzieł sztuki i zabytków (datowanie zabytków, analiza składu warstw malarskich, badanie werniksów, analiza stanu zachowania obiektów na podłożu papierowym, pergaminu, jedwabiu). Nowoczesne techniki obrazowania służące dokumentacji oraz analizie treści zabytków.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
 1. Tematyka laboratoriów:

  Ćwiczenia laboratoryjne
  1. Analiza manuskryptów metodą obrazowania multispektralnego
  2. Rozkład mocy widmowej źródeł światła i pomiar barwy obiektów
  3. Badanie światłotrwałości dzieł sztuki
  4. Rejestracja reliefu techniką wielomianowch map tekstury
  5. Analiza pierwiastkowa metodą fluorescencji rentgenowskiej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie modułu jest możliwe poprzez:
- aktywność Studenta na wykładach
- obecność, aktywność oraz zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa
OK=0,5L+0,5Z

gdzie
L – ocean z laboratorium (L1+L2+……….Ln)/n
Z – ocena z kolokwium zaliczeniowego

Ocena końcowa przeliczana jest zgodnie z regulaminem studiów AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza podstawowa z zakresu chemii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

D. Pinna, M. Galeotti, R. Mazzeo (Red.), Współczesne metody badań obrazów sztalugowych. Podręcznik konserwatora – restauratora. Wydawnictwo Naukowe UMK 2012
E. Greiner-Wrona, Archeometria szkieł zabytkowych. Wydawnictwo AGH 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne na stronie //bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

brak