Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wzornictwo ceramiczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-614-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pasiut Katarzyna (kpasiut@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje podstawy wzornictwa ceramiki, które zawierają wiadomości z zakresu projektowania nowych form i wzorów wyrobów ceramicznych oraz zagadnień technologicznych – praca z masą i szkliwami ceramicznymi wraz z ograniczeniami technologii wytwarzania wyrobów ceramicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wzornictwa, która pozwala mu na projektowanie kształtu oraz dekoracji na wyrobach ceramicznych CER1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu projektowania szkliw ceramicznych CER1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować kształt wyrobu ceramicznego, dobrać rodzaj i materiał wykonanych na nim dekoracji oraz zbadać wybrane właściwości fizyko-chemiczne wykonanych przez siebie wyrobów. CER1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student przestrzega podstawowych zasad ochrony wartości intelektualnej w zakresie wzornictwa CER1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Student widzi przyszłość komercjalizacji rozwiaząń w zakresie wzornictwa ceramicznego CER1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wzornictwa, która pozwala mu na projektowanie kształtu oraz dekoracji na wyrobach ceramicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu projektowania szkliw ceramicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować kształt wyrobu ceramicznego, dobrać rodzaj i materiał wykonanych na nim dekoracji oraz zbadać wybrane właściwości fizyko-chemiczne wykonanych przez siebie wyrobów. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student przestrzega podstawowych zasad ochrony wartości intelektualnej w zakresie wzornictwa + - + - - - - - - - -
M_K002 Student widzi przyszłość komercjalizacji rozwiaząń w zakresie wzornictwa ceramicznego + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Wzornictwo ceramiki – wprowadzenie
 2. Aspekt historyczny wzornictwa ceramiki
 3. Wzornictwo ceramiki w XXI wieku
 4. Cykl życia produktu
 5. Od projektu do wyrobu – rola projektanta a rola technologa
 6. Kryteria stawiane nowym wyrobom ceramicznym
 7. Nowatorskie podejście do wzornictwa ceramiki
 8. Prawa autorskie
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Zajęcia laboratoryjne mają na celu praktyczne wprowadzenie studentów w zagadnienia powstawania wyrobów i dekoracji ceramicznych.
Podczas zajęć studenci otrzymają zadanie problemowe, które zawiera wytyczne dotyczące zaprojektowania i wytworzenia niewielkich elementów. Następnie wytworzone elementy zostaną pokryte farbami i/lub szkliwami ceramicznymi z wykorzystaniem dostępnych technik aplikacji szkliw na wyroby ceramiczne.
Podczas zajęć laboratoryjnych student nabierze praktycznych umiejętności projektowania nowych produktów z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z danej technologii produkcji wyrobów ceramicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajeciach laboratoryjnych oraz pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe 70%
Aktywność na zajęciach 25%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości studenta jest indywidualnie uzgadniane z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

B. Bochińska, I. Palczewska Diagnoza stanu wzornictwa. IWP, 2008
J. Ginalski, M. Liskiewicz, J Seweryn  „Rozwój nowego produktu” ASP Kraków, 1994
B. Bochińska (red.), J. Ginalski (red. nauk.), Ł. Mamica, A. Wojciechowska  „Design management. Zarządzanie wzornictwem” IWP, 2010
L. Slack, Czym jest wzornictwo, ABE Dom Wydawniczy, 2007
E. Wilhide, Design: whole story, Arkady, 2017
P. Sparke, Design: historia wzornictwa, Arkady, 2009
T. Lockwood, Design thinking: integrating innovation, customer experience and brand value, Allworth Press: Desogn Management Institute, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak