Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały szklano-ceramiczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-701-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapoznaje Studenta z właściwościami, metodami projektowania oraz zastosowaniem materiałów szklano-ceramicznych w technologii szkła i ceramiki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna rodzaje i właściwości materiałów szklano-ceramicznych CER1A_W04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i rozumie procesy powstawania materiałów szklano-ceramicznych w tym reakcje w fazie stałej, reakcje z udziałem fazy ciekłej, krystalizację / rekrystalizację. CER1A_W04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna i rozumie podstawy projektowania i zastosowania materiałów szklano-ceramicznych. CER1A_W04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi sklasyfikować i scharakteryzować materiały szklano ceramiczne. CER1A_U01, CER1A_U04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi wymienić i opisać metody otrzymywania materiałów szklano-ceramicznych. CER1A_U01, CER1A_U04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu podstaw projektowania materiałów szklano-ceramicznych. CER1A_U02, CER1A_U01, CER1A_U04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do efektywnego wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w pracy inżyniera. CER1A_K01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna rodzaje i właściwości materiałów szklano-ceramicznych + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie procesy powstawania materiałów szklano-ceramicznych w tym reakcje w fazie stałej, reakcje z udziałem fazy ciekłej, krystalizację / rekrystalizację. + - - - - + - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie podstawy projektowania i zastosowania materiałów szklano-ceramicznych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sklasyfikować i scharakteryzować materiały szklano ceramiczne. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi wymienić i opisać metody otrzymywania materiałów szklano-ceramicznych. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu podstaw projektowania materiałów szklano-ceramicznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do efektywnego wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w pracy inżyniera. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Materiały szklano-krystaliczne

1. Rodzaje i właściwości materiałów szklano-ceramicznych.
2. Rola tlenków w odniesieniu do właściwości materiałów szklano-krystalicznych.
3. Procesy powstawania materiałów szklano-krystalicznych (reakcje w fazie stałej, reakcje z udziałem fazy ciekłej, krystalizacja / rekrystalizacja
4. Krystalizacja szkieł.
5. Projektowanie składów materiałów szklano-krystalicznych.
6. Zastosowanie materiałów szklano-krystalicznych w technologii ceramiki użytkowej.

Zajęcia seminaryjne (30h):
Materiały szklano-krystaliczne

Rodzaje materiałów szklano-krystalicznych, ich współczesne zastosowania, metody otrzymywania, wpływ warunków obróbki cieplnej na właściwości.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Metody audiowizualne, aktywacja studentów do dyskusji.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poszczególnych form zajęć nastąpi poprzez: aktywny udział studenta w seminariach, wygłoszenie referatu i udział w dyskusjach w pozostałych zajęciach seminaryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Aktywne uczestnictwo. Przygotowanie w wygłoszenie prezentacji.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Merytoryczne treści w referacie 50%
Sposób przygotowania prezentacji i jej wygłoszenia 25%
Aktywność na zajęciach 25%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uzgadniane indywidualnie z prowadzącymi poszczególne zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii szkła i ceramiki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Holland W., Beal GH: Glass-ceramic technology, ISBN-13: 978-0470487877, ,WIlley,
2. Manfredini T.: Glass-ceramic materials. Fundamentals and Applications, ISBN-13: 978-8870002874, Mucchi Ed.
3. Carter C. Barry, Norton, M.: Ceramic materials, Science and Engineering, ISBN 978-1-4614-3523-5, Springer
4. Sooraj H. Nandyala, Jose D. Santos,: Current Trends on Glass and Ceramic Materials, Bentham E Books
2. Kittel C.: Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa 1999
3. Zallen: Fizyka ciał amorficznych, PWN, Warszawa 1993
4. Görlich E,: Stan szklisty, Skrypt uczelniany AGH, Nr 1155, Kraków 1989
5. Praca zbiorowa: Technologia Szkła, tom 1 i 2, Warszawa 1987
6. EN 1748-2-1 Podstawowe wyroby specjalne – Tworzywa szklano-krystaliczne – Część 2 – 1: Definicje i podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne.
7. EN 1748-2-2 Podstawowe wyroby specjalne – Tworzywa szklano-krystaliczne – Część 2 – 2: Ocena zgodności / Zgodność wyrobu z normą.
8. Nowotny W.: Technologia szkieł gospodarczych. cz.: 1, 2, 3, Warszawa 1974

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak