Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Szkliwa i emalie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-706-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia Studentowi zdobycie wiedzy związanej z otrzymywaniem, właściwościami i zastosowaniem szkliw i emalii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie składy surowcowe i ich dobór, metody wytwarzania i właściwości szkliw i emalii. CER1A_W04 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i rozumie metody i techniki szkliwienia i emaliowania. CER1A_W04 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi scharakteryzować szkliwa i emalie, metody szkliwienia i emaliowania. CER1A_U03, CER1A_U01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi opisać i scharakteryzować otrzymywanie, właściwości i zastosowanie szkła emaliowanego CER1A_U03, CER1A_U01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do uczenia się oraz pogłębiania swojej wiedzy , a także jest gotów wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy inżyniera. CER1A_K01, CER1A_K03 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie składy surowcowe i ich dobór, metody wytwarzania i właściwości szkliw i emalii. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie metody i techniki szkliwienia i emaliowania. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi scharakteryzować szkliwa i emalie, metody szkliwienia i emaliowania. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi opisać i scharakteryzować otrzymywanie, właściwości i zastosowanie szkła emaliowanego + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do uczenia się oraz pogłębiania swojej wiedzy , a także jest gotów wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy inżyniera. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów

Rodzaje i właściwości szkliw i emalii.
Surowce i i składy chemiczne szkliw i emalii.
Techniki szkliwienia i emaliowania.
Szkło emaliowane – właściwości, otrzymywanie i zastosowanie.

Zajęcia seminaryjne (30h):
Tematyka seminariów.

Składy chemiczne i surowcowe szkliw i emalii.
Rodzaje szkliw i ich charakterystyka.
Rodzaje emalii i ich charakterystyka.
Metody badań szkliw i emalii.
Otrzymywanie i właściwości szkła emaliowanego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
- aktywny udział Studenta w wykładach
- obecność, aktywny udział oraz opracowanie zagadnień naukowych na zajęciach seminaryjnych.

Udział w zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0.6 P + 0.4 Ob

gdzie:
P- ocena z prezentacji
Ob – obecność Studenta na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy technologii szkła.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Technologia przemysłu emalierskiego, S.Tomsia, B. Zapytkwski, Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, 1960
2. Industrial Glass: Glazes and Enamels, WILHELM EITEL, Elsevier, Academic Press 1976.
3. The Art of Enameling: Techniques, Projects, Inspirations, Linda Darty, Lark Crafts; New edition edition (August 28, 2006)
4. Glazes and Enamel Coatings for Ceramics and Glasses in ASM Handbook, Surface Engineering, vol. 5, 1994, edit. C.M. Cotell J.A. Sprague F.A. Smidt, Jr.
5. 3.Praca zbiorowa, "Technologia szkła” t. 1 i 2, Wyd. Arkady, Warszawa 1987.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak