Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarys historii chemii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-708-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Wójcik Marta (mwojcik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł przekazuje ciekawostki z historii chemii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z podstawowych pojęć i praw chemicznych CER1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student zna podstawową terminologię chemiczną i jej podstawy historyczne CER1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wskazać naukowców/badaczy, którzy stworzyli podwaliny naukowe w wybranych działach chemii CER1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student samodzielnie posługuje się literaturą naukową i zasobami Internetu w celu pogłębienia wiedzy z zakresu historii chemii CER1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z podstawowych pojęć i praw chemicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawową terminologię chemiczną i jej podstawy historyczne + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wskazać naukowców/badaczy, którzy stworzyli podwaliny naukowe w wybranych działach chemii + - - - - - - - - - -
M_U002 Student samodzielnie posługuje się literaturą naukową i zasobami Internetu w celu pogłębienia wiedzy z zakresu historii chemii + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Początki chemii.
Rozwój i osiągnięcia w dziedzinie chemii w epokach miedzi, brązu i żelaza.
Alchemia w Egipcie, Indiach i Chinach.
Poglądy na budowę materii głoszone przez filozofów greckich. Rozwój alchemii arabskiej (VIII w.) i europejskiej (X-XVII w.). Alchemia średniowiecza i początki jatrochemii.
Odkrycie nowych pierwiastków, związków chemicznych, rozwój aparatury. Początki medycyny i farmacji europejskiej.
Odkrycia alchemików europejskich. Początki chemii naukowej. Koncepcja flogistonu i jej wpływ na XVIII w. chemię. Rozwój chemii w XVIII-XX w.: podstawowe prawa chemiczne, symbole chemiczne – tablica układu okresowego. Rozwój chemii organicznej. Historia teorii budowy atomu. Polscy alchemicy. Odkrycie promieniotwórczości naturalnej. Dokonania polskich chemików. Rozwój chemii w Polsce.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student ma prawo do jednego terminu podstawowego testu z zagadnień wykładowych i dwóch terminów poprawkowych

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z testu zaliczeniowego. Ocena z testu jest wyznaczana zgodznie z Regulaminem Studiów Wyższcych AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie studiuje zagadnienia wykładowe omawiane na wykładzie, podczas którego był nieobecny. Wskazówką do zagadnień są prezentacje z wykładów udostepnione na platformie e-learningowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jan Sikora. Z historii chemii …, Nasza Księgarnia, Warszawa 1977
2. William H. Brock, Historia chemii, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999
3. Włodzimierz Hubicki, Z dziejów chemii i alchemii, WN-T, Warszawa 1991
4. Władysław Leppert, Rys rozwoju chemii w Polsce do roku 1830, Nakładem Spółki Wydawniczej Warszawskiej, Warszawa 1917
5. Wrócisława Bergandy, Od alchemii do chemii kwantowej, Poznań 2000
6. Hans Eduard Fierz-David, Historia rozwoju chemii, PWN, Warszawa 1958
7. Izaak Asimow, Krótka historia chemii, PWN, Warszawa 1970
8. Zdzisław Ruziewicz, Studia nad historią chemii w Polsce, TINTA sp. z o.o., Wrocław 1998
9. Wiktor Lampe, Zarys historii chemii w Polsce, PAU, Kraków 1948

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Identyfikacja struktury węgla kamiennego z wykorzystaniem sorpcji wielu sorbatów — Identification of bituminous coal structure by using many sorption data / Grzegorz S. JODŁOWSKI, Marta WÓJCIK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 12, s. 2038–2041. — Bibliogr. s. 2041
Przechwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla – metoda na obniżenie jego emisji — Carbon capture and storage – the method for carbon dioxide mitigation / Natalia FLORENCKA, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA, Marta WÓJCIK // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 461–481. — Bibliogr. s. 478–481, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Brak