Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca inżynierska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-710-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie, jak dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy inżynierskiej CER1A_W04, CER1A_W02 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
M_W002 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy inżynierskiej CER1A_W04 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętności wystarczające do przygotowania pracy inżynierskiej, a w szczególności między innymi posiada umiejętność korzystania z baz danych, umie dobierać materiały źródłowe, potrafi przeprowadzić analizę wyników badań. CER1A_U04, CER1A_U03, CER1A_U02 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U002 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej CER1A_U04, CER1A_U02 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myślec i działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomosć roli społecznej absolwenta uczelni technicznej CER1A_K03, CER1A_K02 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej CER1A_K01, CER1A_K04, CER1A_K03 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie, jak dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy inżynierskiej - - - - - - - - - + -
M_W002 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy inżynierskiej - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności wystarczające do przygotowania pracy inżynierskiej, a w szczególności między innymi posiada umiejętność korzystania z baz danych, umie dobierać materiały źródłowe, potrafi przeprowadzić analizę wyników badań. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myślec i działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomosć roli społecznej absolwenta uczelni technicznej - - - - - - - - - + -
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 401 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 80 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 120 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 130 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (15h):
praca inzynierska

1. Uzgodnienie z opiekunem założeń, planu, metodyki i harmonogramu realizacji pracy
2. Analiza zebranych materiałów źródłowych związanych z tematyką pracy
3. Wykonanie badań, analiz teoretycznych lub obliczeń projektowych
4. Analiza otrzymanych wyników, ich dyskusja i sformułowanie wniosków
• Opracowanie redakcyjne pracy i przygotowanie prezentacji

Student przygotowuje pracę (projekt) prezentację pracy inżynierskiej, którą przedstawia na obronie
pracy inżynierskiej/projektu inżynierskiego. Student przygotowuje się do egzaminu inżynierskiego, który
zdaje w formie testu przed obroną pracy/projektu inżynierskiego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z przygotowanego projektu inżynierskiego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wybór tematu pracy inżynierskiej następuje jeden semestr przed terminem egzaminu dyplomowego inżynierskiego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura jest podawana indywidualnie każdemu dyplomantowi przez opiekuna/promotora pracy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Osobą prowadzącą moduł jest indywidualny opiekun pracy dyplomowej inżynierskiej studenta.
Rejestracja pracy i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego inżynierskiego jest zgodnie z
procedurą ustaloną przez Radę Wydziału.