Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona przed korozją i erozją materiałów budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-712-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych zagadnień trwałości i korozji materiałów budowlanych. CER1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student nabywa wiedzy dotyczącej przyczyn, rodzajów korozji materiałów budowlanych, oraz stosowanych środków zaradczych czy naprawczych. CER1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Na postawie przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych wyników student potrafi przeprowadzić ocenę stopnia korozji danego materiału budowlanego. CER1A_U02, CER1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student nabywa umiejętności rozróżnienia poszczególnych rodzajów korozji oraz przyczyn jej powstania. CER1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań student potrafi zaproponować metodę naprawy zniszczeń oraz dalszej ochrony badanego elementu budowlanego. CER1A_U03, CER1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_U004 Student potrafi prawidłowo zastosować daną metodę badania korozji ze względu na rodzaj badanego materiału oraz występujące środowisko korozyjne CER1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student doskonali umiejętności pracy w grupie w celu wykonania zadania badawczego. CER1A_K02, CER1A_K01, CER1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych zagadnień trwałości i korozji materiałów budowlanych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzy dotyczącej przyczyn, rodzajów korozji materiałów budowlanych, oraz stosowanych środków zaradczych czy naprawczych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Na postawie przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych wyników student potrafi przeprowadzić ocenę stopnia korozji danego materiału budowlanego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student nabywa umiejętności rozróżnienia poszczególnych rodzajów korozji oraz przyczyn jej powstania. + - + - - - - - - - -
M_U003 Na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań student potrafi zaproponować metodę naprawy zniszczeń oraz dalszej ochrony badanego elementu budowlanego. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi prawidłowo zastosować daną metodę badania korozji ze względu na rodzaj badanego materiału oraz występujące środowisko korozyjne - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student doskonali umiejętności pracy w grupie w celu wykonania zadania badawczego. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 70 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 0 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Podczas wykładów studenci zapoznają się z teoretycznymi postawami dotyczącymi zagadnień trwałości i korozji materiałów budowlanych oraz sposobami ochrony przed korozją czy erozją. W związku z szerokim zakresem omawianego zagadnienia zajęcia zostały podzielone na kilka części, które obejmują najważniejsze aspekty trwałości i korozji materiałów budowlanych są to:
1. Czynniki kształtujące trwałość materiałów budowlanych
2. Korozja chemiczna materiałów budowlanych
3. Mrozoodporność materiałów budowlanych
4. Trwałość betonu w warunkach wysokich temperatur
5. Reakcja kruszywo – alkalia w betonie
6. Erozja, abrazja, kawitacja – korozja fizyczna
7. Korozja i trwałość szkła budowlanego
8. Trwałość tworzyw sztucznych
9. Warunki trwałości drewna
Ze względu powszechność stosowania betonu oraz ze względu na złożoność procesów
korozyjnych w nim występujących zagadnienie korozji betonu i ochrony przed nią zostanie
zaprezentowane bardziej szczegółowo.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu praktyczne wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z korozją i erozją materiałów budowlanych.
Zakres tematyczny zajęć odpowiada zakresowi tematycznemu prezentowanych wykładów.
Na ćwiczeniach studenci zapoznają się także z metodami pomiaru stopnia korozji, metodami analizy stopnia zniszczenia konstrukcji budowlanej oraz z metodami przewidywania pozostającego czasu bezawaryjnej pracy danego elementu konstrukcyjnego.
Podczas ćwiczeń zostaną wykonane pomiary stopnia zniszczenia wybranych elementów budowlanych, zaproponowane zostaną środki i metody mające na celu podniesienie właściwości użytkowych badanych elementów. Zostaną wykonane czynności mające na celu zabezpieczenie badanego elementu przed dalszym postępem zjawisk korozyjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu, ocena ćwiczeń jest średnią ważoną z kolokwium sprawdzającego wiedzę studenta przed przystąpieniem do ćwiczenia oraz oceną ze sprawozdania z badań przeprowadzonych w trakcie ćwiczenia laboratoryjnego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe wiadomości dotyczące technologii materiałów budowlanych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kurdowski W. – Chemia cementu i betonu, PWN, Polski Cement, 2010
2. Małolepszy J. i inni – Technologia betonu – metody badań, Wydawnictwo AGH Kraków 2000
3. Gruener M. – Korozja i ochrona betonu. Arkady Warszawa 1983
4. Rusin Z. – Technologia betonów mrozoodpornych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
5. Czarnecki L., Emmous P.H. – Naprawa i Ochrona Konstrukcji Betonowych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
6. Neville A.M.: Właściwości betonu. SPC Kraków 2012
7. Tokarski Z., Wolfke S.: Korozja ceramicznych materiałów budowlanych; Arkady,W-wa 1969
8. Czasopismo "Szkło i Ceramika"
9. Czasopismo "Materiały Budowlane"

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak