Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Szkła barwne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-1-713-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia studentowi wiedzę i umiejętności związane z podstawami teoretycznymi i praktycznymi metod otrzymywania i badania szkieł barwnych. Student zdobędzie wiedzę związaną z podstawami fizycznymi, chemicznymi, podziałem i charakterystyką szkieł barwnych oraz pozna w praktyce laboratoryjnej techniki otrzymywania i badania takich szkieł.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna związki barwiące, charakterystykę i metody otrzymywania barwnych szkieł. CER1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna i rozumie podstawy fizyczne i chemiczne barwienia szkieł oraz metody charakterystyki barwy w szkłach. CER1A_W04, CER1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi opisać i właściwie scharakteryzować metody barwienia szkieł. CER1A_U03, CER1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student wykorzystując swoją wiedzę potrafi zaproponować oraz obliczyć skład zestawu szklarskiego do wytopu szkła barwnego oraz scharakteryzować barwę szkła. CER1A_U03, CER1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student wykorzystując swoją wiedzę potrafi pozyskiwać informacje związane z nowymi rozwiązaniami związanymi z otrzymywaniem szkieł barwnych. CER1A_U02, CER1A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy związanej ze szkłami barwnymi oraz jest świadomy ich roli w technologii szkła. CER1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student jest gotów do uznania znaczenia technologicznego i artystycznego szkieł barwnych oraz efektywnego wykorzystania swojej wiedzy w działalności inżyniera. CER1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna związki barwiące, charakterystykę i metody otrzymywania barwnych szkieł. + - + - - + - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawy fizyczne i chemiczne barwienia szkieł oraz metody charakterystyki barwy w szkłach. + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać i właściwie scharakteryzować metody barwienia szkieł. + - + - - + - - - - -
M_U002 Student wykorzystując swoją wiedzę potrafi zaproponować oraz obliczyć skład zestawu szklarskiego do wytopu szkła barwnego oraz scharakteryzować barwę szkła. + - + - - + - - - - -
M_U003 Student wykorzystując swoją wiedzę potrafi pozyskiwać informacje związane z nowymi rozwiązaniami związanymi z otrzymywaniem szkieł barwnych. + - + - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy związanej ze szkłami barwnymi oraz jest świadomy ich roli w technologii szkła. + - + - - + - - - - -
M_K002 Student jest gotów do uznania znaczenia technologicznego i artystycznego szkieł barwnych oraz efektywnego wykorzystania swojej wiedzy w działalności inżyniera. + - + - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów

Podział i charakterystyka związków barwiących.
Mechanizmy powstawania barwy w szkle.
Technologiczne aspekty otrzymywania szkieł barwnych.
Barwienie powierzchniowe szkieł.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Tematyka laboratoriów

1. Projektowanie składu chemicznego, warunków wytopu oraz wytop szkieł barwnych.
2. Metody i parametry nanoszenia barwnych powłok na szkle (zanurzeniowo-wynurzeniowa, natryskowa).

Zajęcia seminaryjne (15h):
Tematyka seminariów

Wpływ składu chemicznego na barwę szkieł.
Wpływ warunków wytopu na barwę szkieł.
Metody charakterystyki barwy szkieł.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poszczególnych form zajęć nastąpi poprzez:
- aktywny udział studenta w wykładach,
- aktywny udział studenta i opracowanie zagadnień naukowych na zajęciach seminaryjnych,
- aktywny udział i wykonanie ćwiczeń na zajęciach laboratoryjnych.

Obecność na zajęciach seminaryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest na podstawie wzoru:
OK = 0,2 L + 0,2S + 0,6K
gdzie:
L – ocena z zajęć laboratoryjnych L=(L1+L2+…Ln)/n, gdzie n-ilość ćwiczeń laboratoryjnych,
S – ocena z zajęć seminaryjnych
K – ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uzgadniane indywidualnie ze Studentem.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii szkła.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wacław Nowotny “Technologia zdobienia szkła”, WSIP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980.
2. Wacław Nowotny “Szkła barwne”, Arkady, 1969.
3. “Technologia Szkła. Właściwości fizykochemiczne, Metody badań Cz. 1” Praca zbiorowa, Ceramika vol. 73, Kraków 2012
4. “Technologia Szkła. Właściwości fizykochemiczne, Metody badań Cz. 2” Praca zbiorowa, Ceramika vol. 113, Kraków 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak