Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sztuka użytkowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-001-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zdobywa wiedzę z podstawowych kierunków sztuki europejskiej i światowej oraz klasycznych i
współczesnych poglądów na fenomen sztuki. Omawiane i dyskutowane są podstawowe kierunki historyczne i współczesne: sztuka romańska, gotyk, renesans, barok i rokoko, sztuka XIX wieku, impresjonizm, secesja, modernizm, sztuka współczesna oraz działy sztuki użytkowej i designu (architektura, ceramika, meblarstwo, złotnictwo, film i fotografia, gliptyka, fotografia, film, taniec itp.).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę obejmującą podstawowe kierunki w sztuce oraz dziedziny sztuki użytkowej CHB1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi rozpoznawać style sztuki ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa, rzeźby i architektury oraz ceramiki CHB1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi sprecyzować swoje zainteresowania pozatechniczne, ocenić umiejętności i wykorzystać je inspirując działalność inzynierską CHB1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_K002 potrafi docenić piękno sztuki i jej wpływ na działalność inżynierską CHB1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę obejmującą podstawowe kierunki w sztuce oraz dziedziny sztuki użytkowej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozpoznawać style sztuki ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa, rzeźby i architektury oraz ceramiki - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi sprecyzować swoje zainteresowania pozatechniczne, ocenić umiejętności i wykorzystać je inspirując działalność inzynierską - - - - - + - - - - -
M_K002 potrafi docenić piękno sztuki i jej wpływ na działalność inżynierską - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Sztuka a sztuka użytkowa. Tradycyjne i współczesne koncepcje sztuki. Kierunki w sztuce: sztuka romańska, gotyk, renesans (klasycyzm, sekularyzm, monumentalizm, humanizm, idealizm, monumentalizm, perspektywizm, iluzjonizm, naturalizm, manieryzm), barok i rokoko (alegoryzm, klasycyzm, pietyzm, sektarianizm, gestularyzm, emocjonalizm, caravaggazionizm, absolutyzm, akademizm, neoklasycyzm), sztuka XIX wieku (romantyzm, orientalizm, mediewizm, prerafaelizm, realizm, materializm, impresjonizm, neoimpresjonizm, postimpresjonizm, secesja, symbolizm, estetyzm), modernizm (fowizm, ekspresjonizm, prymitywizm, futuryzm, kubizm, dadaizm, suprematyzm, konstruktywizm, neoplastycyzm, surrealizm, spacjalizm, ekspresjonizm abstrakcyjny, realizm społeczny), sztuka współczesna (postmodernizm, konceptualizm, neokonceptualizm, neoekspresjonizm, minimalizm, sansacjonizm). Sztuka zdobnicza i design. Działy sztuki użytkowej – architektura, tkactwo i moda, kowalstwo artystyczne, ludwisarstwo, ceramika, meblarstwo, złotnictwo i jubilerstwo, film i fotografia, płatnerstwo, gliptyka, medalierstwo, konwisarstwo, koronkarstwo, fotografia, film, taniec.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Seminarium: prezentacja z wybranego tematu (oceniana za treści merytoryczne, estetykę i fachowość przygotowania oraz za sposób prezentacji), aktywność i obecność na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0,4 ocena kolokwium + 0,4 prezentacja + 0,2 aktywność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku notorycznej nieusprawiedliwionej nieobecności na seminariach i wykładach – brak zaliczenia.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na większej niż 3 liczbie zajęć – dodatkowe kolokwium z zagadnień omawianych na opuszczonych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

S.Little, „Sztuka – kierunki, mistrzowie, arcydzieła”, Elipsa, Poznań 2004
K.Estreicher, „Historia sztuki w zarysie”, PWN, Kraków 1977
T. Dobrowolski, „Sztuka Krakowa”, Wyd.Literackie Kraków 1978
Z.Świechowski, L.Nowak, B.Gumińska, „Sztuka romańska”, Wyd.Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1976
„Słownik terminologiczny sztuk pięknych”, PWN, Warszawa 2007
M.A. Potocka “Nowa estetyka” Aletheia, Warszawa 2016

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zajęcia złożone są z dwóch części. W pierwszej prezentowany jest w formie multimedialnej wzbogaconej dyskusją fragment treści przedmiotu. W drugiej studenci przedstawiają krótkie prezentacje dotyczące działów sztuki użytkowej lub sztukę z różnych regionów świata (z naciskiem na sztukę użytkową) – Chiny, Japonia, Korea, Indie, Indonezja, Tajlandia, Kambodża, Iran, Egipt, rejony Afryki – sudański, gwinejski, kongijski, Oceania a także sztukę Ameryki prekolumbijskiej, islamu, bizantyjską itp. oraz dziedziny sztuki użytkowej – architektura, meblarstwo, moda, ludwisarstwo, płatnerstwo, gliptyka, medalierstwo, konwisarstwo, koronkarstwo, tkactwo, ceramika artystyczna, fotografia, film, taniec itd.