Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Muzyka od baroku do impresjonizmu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-002-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Zientara Dariusz (zientara@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Miejsce muzyki w sztuce. Skale muzyczne. Polifonia i homofonia. Barok i jego twórcy: Vivaldi, Haendel, Bach. Klasycyzm i symfonia: Haydn, Mozart, Beethoven. Fortepian a romantyzm: Chopin, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms. Muzyka ilustracją innych sztuk. Reforma i rozwój opery. Wirtuozi romantyzmu: Liszt, Paganini. Muzyka narodowa: rosyjska, norweska, czeska, hiszpańska. Opera drugiej połowy XIX wieku. Neoromantyzm. Muzyka programowa. Skala całotonowa i dodekafonia. Impresjonizm francuski.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej. Rozumie potrzebę korzystania z dóbr kultury. CHB1A_K03, CHB1A_K01, CHB1A_W10, CHB1A_K06, CHB1A_U01 Udział w dyskusji
M_K002 Ma świadomość, że absolwent uczelni technicznej bierze udział w wydarzeniach związanych z kulturą wysoką CHB1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_K003 Rozumie znaczenie sztuki i historii sztuki w działalności ludzkiej, także w zakresie działalności inzynierskiej. Rozumie potrzebę posiadania podstawowej wiedzy humanistycznej. CHB1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K004 Ma świadomość konieczności dokształcania się przez całe studia i cały okres kariery zawodowej CHB1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej. Rozumie potrzebę korzystania z dóbr kultury. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość, że absolwent uczelni technicznej bierze udział w wydarzeniach związanych z kulturą wysoką - - - - - + - - - - -
M_K003 Rozumie znaczenie sztuki i historii sztuki w działalności ludzkiej, także w zakresie działalności inzynierskiej. Rozumie potrzebę posiadania podstawowej wiedzy humanistycznej. - - - - - + - - - - -
M_K004 Ma świadomość konieczności dokształcania się przez całe studia i cały okres kariery zawodowej - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Miejsce muzyki wśród sztuk – podstawowe informacje z dziedziny historii sztuki. Skale muzyczne i interwały. Monodia, polifonia i homofonia. Psalm gregoriański. Formy muzyczne epoki baroku: koncert, suita, sonata, fuga wielogłosowa, kantata, oratorium. Kontrapunkt i basso continuo. Wielcy twórcy epoki baroku: Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Haendel, Jan Sebastian Bach, Domenico Scarlatti. Architektura i charakterystyka organów. Rozwój instrumentów muzycznych na przykładzie skrzypiec i fortepianu. Narodziny klasycyzmu i form symfonicznych. Klasycy wiedeńscy: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven. Muzyka symfoniczna a muzyka kameralna (Luigi Boccherini). Fortepian jako instrument epoki romantyzmu: Fryderyk Chopin, Franciszek Schubert, Robert Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms. Pieśni romantyczne. Muzyka jako ilustracja innych sztuk. Reforma i rozwój osiemanstowiecznej opery – Christoph Wilibald Gluck. Twórczość operowa Mozarta. Gioacchimo Rossini, Carl Maria von Weber. Wielcy wirtuozi epoki romantyzmu: Franciszek Liszt, Nicolo Paganini. Muzyka narodowa: rosyjska (Czajkowski), norweska (Grieg), czeska (Smetana, Dworzak), hiszpańska (Albeniz, de Falla, Granados). Wielka opera drugiej połowy XIX wieku: francuska (Gounod, Bizet) i włoska (Verdi). Neoromantyzm (Berlioz, Wagner). Muzyka programowa (Bizet, Dukas, Strawiński). Skala całotonowa i dodekafonia. Impresjonizm francuski (Claude Debussy).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia zajęć jest obowiązkowa obecność.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z zajęć wynika z następujących składowych
- uczestnictwo w zajęciach
- udział w końcowym kolokwium (opcjonalne)
- przygotowanie i wygłoszenie referatu na zadany temat (opcjonalne)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konsultacje z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przedmiot obieralny humanistyczny dla wszystkich kierunków studiów i wszystkich poziomów kształcenia odbywający się w semestrze letnim. Nie ma żadnych wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. Jerzy Waldorff, „Sekrety Polihymnii” Iskry 1956 wraz ze wznowieniami.
2. Józef W. Reiss „Mała historia muzyki” PWM 1987 wraz ze wznowieniami
3. Stefan Kisielewski „Gwiazdozbiór muzyczny” PWM 1957 wraz ze wznowieniami
4. “Encyklopedia muzyki” pod red. Andrzeja Chodkowskiego PWN 1995, 2006
5. Józef K. Lasocki “Podstawowe wiadomości o muzyce”, PWM 2010

Literatura uzupełniająca:
Materiały biograficzne, pamiętniki, powieści.
Opracowania redakcyjne nagrań płytowych.
Strony internetowe poświęcone twórczości poszczególnych kompozytorów oraz sylwetkom znanych artystów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak