Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nanotechnology (Prof. Michael Bredol)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-014-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Filipek Robert (rof@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nano-technologii, zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii. Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, w szczególności nanotechnologii. Potrafi wykorzystać wiedzę o koloidach w technologiach ceramicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nano-technologii, zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii. CHB1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się. CHB1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, w szczególności nano-technologii. Potrafi wykorzystać wiedzę o koloidach w technologiach ceramicznych. CHB1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii. Ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera. CHB1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nano-technologii, zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, w szczególności nano-technologii. Potrafi wykorzystać wiedzę o koloidach w technologiach ceramicznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii. Ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Colloid Chemistry and Nanotechnology

Proposed contents of the course:

Part I : Physicochemical Basis
- interactions in supramolecular chemistry
- interface tension and consequences
- surfactants
- self assembly and structure formation
- types of colloidal systems
- rheology
- adsorption

Part II : Case Studies
- paints and inks
- ceramics and metals
- concrete and binders
- biomaterials
- food
- photonic structures
- nanoelectronics and plasmonics

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

After the first part (teaching the basics), students would get small pieces of homework to be presented in the second series. These presentations will be part of the final assessment. Activity during classes will be taken into account.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Presentation will be part of the final assessment. Activity during classes will be also taken into account.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Each case will be considered individually

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge in chemistry and physics.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jean-Marie Lehn,“Supramolecular Chemistry”, VCH

2. Robert J. Hunter, “Foundations of Colloid Science”, “Introduction to Modern Colloid
Chemistry”, Oxford University Press

3. Fennell Evans, Hakan Wennerstr ˚ om, “The Colloidal Domain”, VCH ¨Jonathan W. Steed,

4. Jerry L. Atwood,“Supramolecular Chemistry”, Wiley

5. Gerhard Gompper, Michael Schick, “Soft Matter”, vol.1-4, Wiley-VCH

6. Lecture notes

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

This course will be given by visitting professor from Münster University of Applied Sciences – Department of Chemical Engineering: Prof. Micheal Bredol specialst in the field of nanotechnology, physical chemistry, colloid chemistry and materials science.