Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Propedeutyka nauk materiałowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-109-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą o materiałach i kierunków rozwoju nauki o materiałach, posiada podstawową wiedzę o surowcach oraz o zasadach ich doboru. Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna zasady studiowania, gospodarowania własnym czasem oraz zaliczania i zdawania egzaminów. Kolokwium
M_U002 Zna zasady bezpiecznej pracy podczas studiowania, w szczególności podczas pracy w laboratorium chemicznym. Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH. CHB1A_K04, CHB1A_K01 Kolokwium
M_K002 Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH. Esej,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą o materiałach i kierunków rozwoju nauki o materiałach, posiada podstawową wiedzę o surowcach oraz o zasadach ich doboru. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna zasady studiowania, gospodarowania własnym czasem oraz zaliczania i zdawania egzaminów. + - - - - - - - - - -
M_U002 Zna zasady bezpiecznej pracy podczas studiowania, w szczególności podczas pracy w laboratorium chemicznym. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH. + - - - - - - - - - -
M_K002 Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Wiadomości podstawowe

  Opis historii i struktury Uczelni i Wydziału, opis organizacji studiów.
  Proces Boloński, punkty ECTS.
  Zasady uczenia się, studiowania, przygotowania do kolokwiów i egzaminów.
  Zasady studiowania na WIMiC – regulamin studiów AGH.
  Szkolenie BHP – chemia i bezpieczne studiowanie.

 2. Omówienie specjalności realizowanych na Wydziale

  Na kierunku Technologia Chemiczna
  Specjalności:
  Technologia Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
  Technologia Szkła i Powłok Amorficznych
  Technologia Materiałów Budowlanych
  Analityka i Kontrola Jakości
  Na kierunku Inżynieria Materiałowa
  Specjalności:
  Biomateriały i Kompozyty
  Materiały Funkcjonalne

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z kolokwium zaliczeniowego.
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest obecność na wykładach.
Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Notatki własne z wykładów.
Materiały z wykładów przekazywane przez prowadzących na prośbę studentów (uzależnione od decyzji prowadzących).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak