Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nauka o materiałach
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-206-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Lis Jerzy (lis@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy tworzyw CHB1A_W02, CHB1A_W01, CHB1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu właściwości tworzyw CHB1A_W02, CHB1A_W05, CHB1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu otrzymywania tworzyw CHB1A_W02, CHB1A_W09, CHB1A_W05, CHB1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie opisu budowy materiałów CHB1A_U05, CHB1A_U04, CHB1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_U002 Posiada umiejętności w zakresie charakterystyki podstawowych właściwości tworzyw CHB1A_U05, CHB1A_U04, CHB1A_U06, CHB1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_U003 Posiada umiejętności w zakresie opisu podstawowych metod otrzymywania tworzyw CHB1A_U05, CHB1A_U04, CHB1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada świadomość konieczności posiadania wiedzy podstawowej przez inżyniera technologa CHB1A_K02, CHB1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Posiada umiejętność krytycznej dyskusji na tematy naukowe. CHB1A_K02, CHB1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy tworzyw + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu właściwości tworzyw + - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu otrzymywania tworzyw + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie opisu budowy materiałów + - - - - + - - - - -
M_U002 Posiada umiejętności w zakresie charakterystyki podstawowych właściwości tworzyw + - - - - + - - - - -
M_U003 Posiada umiejętności w zakresie opisu podstawowych metod otrzymywania tworzyw + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada świadomość konieczności posiadania wiedzy podstawowej przez inżyniera technologa - - - - - + - - - - -
M_K002 Posiada umiejętność krytycznej dyskusji na tematy naukowe. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 26 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Tematem wykładów są podstawowe zagadnienia z Nauki o materiałach oparte na relacji budowa-właściwości-otrzymywanie tworzyw.

Nauka o materiałach wprowadzenie
Tematy wykładów:
Monokryształy
Materiały amorficzne, szkła
Polikryształy
Kompozyty
Właściwości sprężyste
Właściwości mechaniczne
Właściwości cieplne
Właściwości optyczne

Zajęcia seminaryjne (15h):
Tematem seminarium są zagadnienia nauki o materiałach związane z treścią wykładów

I
*Budowa tworzyw *
Struktura krystaliczna i defekty struktury krystalicznej
Budowa materiałów amorficznych. Materiały szkliste.
Budowa polikryształów
Kompozyty

II
Otrzymywanie tworzyw
Otrzymywanie tworzyw amorficznych i szkieł
Otrzymywanie polikryształów:
- krystalizacja ze stopów i szkieł
- spiekanie
- reakcje chemiczne

III
Właściwości mechaniczne I
Odkształcenie sprężyste charakterystyka zjawiska, parametry)
Odkształcenie plastyczne (charakterystyka zjawiska, parametry)
Pełzanie materiałów
IV
Właściwości mechaniczne II
Wytrzymałość teoretyczna kryształów
Wytrzymałość rzeczywista tworzyw
Odporność na kruche pękanie
Zniszczenie w warunkach dynamicznych

V
Właściwości cieplne i optyczne
Przewodnictwo cieplne
Rozszerzalność cieplna
Odporność na wstrząsy cieplne
Zjawiska i parametry charakteryzujące
Właściwości optyczne tworzyw

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocena z kolokwiów zaliczeniowych: 60%
Obecność na wykładach: 20%
Aktywność na seminariach: 20%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. Roman Pampuch “Budowa i właściwości materiałów ceramicznych” Wyd. AGH Kraków 1995
2. Michael. F. Ashby, David R.H. Jones „materiały inżynierskie” t. 1,2. PNT Warszawa 1995
3. J. Lis, R. Pampuch „Spiekanie” wyd. AGH Kraków 2000

Literatura pomocnicza:
1. Leszek A. Dobrzański “Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach” WNT Warszawa 1996
2. Marek Blicharski “Wstęp do inżynierii materiałowej” Wyd. AGH 1995
3.Roman Pampuch, Stanisław Błażewicz, Gabriela Górny “Materiały ceramiczne dla elektroniki” Wyd AGH Kraków 1993

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak