Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-207-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma ogólną wiedzę na temat technologii spoiw mineralnych, betonów, wyrobów z ceramiki czerwonej oraz materiałów termoizolacyjnych CHB1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 ma bardzo ogólną wiedzę o właściwościach spoiw mineralnych, betonów, wyrobów z ceramiki czerwonej oraz materiałów termoizolacyjnych CHB1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi wiązać użytkowe właściwości materiałów budowlanych z technologią ich wytwarzania CHB1A_U08, CHB1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 zdaje sobie sprawę z wielości zagadnień w technologiach materiałów budowlanych CHB1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma ogólną wiedzę na temat technologii spoiw mineralnych, betonów, wyrobów z ceramiki czerwonej oraz materiałów termoizolacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 ma bardzo ogólną wiedzę o właściwościach spoiw mineralnych, betonów, wyrobów z ceramiki czerwonej oraz materiałów termoizolacyjnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wiązać użytkowe właściwości materiałów budowlanych z technologią ich wytwarzania + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 zdaje sobie sprawę z wielości zagadnień w technologiach materiałów budowlanych + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Powietrzne i hydrauliczne spoiwa mineralne. Metody wytwarzania gipsu i wapna. Produkcja cementów powszechnego użytku. Rodzaje cementów, ich klasyfikacja i właściwości użytkowe. Procesy wiązania i twardnienia spoiw mineralnych. Przemysł materiałów wiążących a środowisko. Produkcja betonów, ich klasyfikacja i podstawowe kierunki zastosowania. Domieszki i dodatki do betonów. Materiały termoizolacyjne, metody wytwarzania i właściwości. Materiały budowlane ścienne i stropowe, surowce i metody produkcji.

Zajęcia seminaryjne (15h):

W ramach seminarium rozpatrywane są wybrane problemy dotyczące poszczególnych zagadnień stanowiących przedmiot wykładu oraz zagadnienia związane z aktualnym trendami rozwojowymi omawianych technologii. Zajęcia mają formę dyskusji, a w odniesieniu do niektórych zagadnień studenci proszeni są o przygotowanie krótkiej prezentacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest obliczana jako: ocena z kolokwium zaliczeniowego (70%) i oceny z przygotowanej prezentacji (30%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość z zakresu chemii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Materiały budowlane: podstawy technologii i metody badań – pod red. Jana Małolepszego, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008
Chemia cementu i betonu, Wiesław Kurdowski, Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu – Kraków 2010 i Wydawnictwo Naukowe PWN – Warszawa 2010
Właściwości Betonu, A.M. Neville, Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2000, 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak