Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kierowanie zespołami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-212-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studentów z kluczowymi czynnikami wpływającymi na budowę, rozwój i utrzymanie efektywności zespołu. Poznają etapy ewolucji grupy i etapy formowania się zespołu, a także procesy zachodzące w trakcie pracy zespołowej, w tym kwestie związane z relacjami międzyludzkimi, komunikacją, konfliktami czy dynamiką zmian. W trakcie zajęć uwaga poświęcona będzie analizie ról zespołowych i znaczeniu lidera dla funkcjonowania zespołu. Studenci poznają też techniki pracy zespołowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 różnice między grupą a zespołem, oraz identyfikuje poszczególne role konstruktywne członków zespołu CHB1A_W10 Kolokwium
M_W002 etapy formowania zespołu, rozumie normy i determinanty efektywności w pracy zespołowej i międzyzespołowej CHB1A_W10 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 dobrać odpowiedni styl zarządzania dla stymulowania efektywności, oraz wykorzystać odpowiednie techniki pracy zespołowej, CHB1A_U02 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 do prowadzenie projektów w zespole w sposób etyczny i uwzględniający różnorodność społeczną, jednocześnie kontrolując realizację celów CHB1A_K04 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 różnice między grupą a zespołem, oraz identyfikuje poszczególne role konstruktywne członków zespołu + - - - - - - - - - -
M_W002 etapy formowania zespołu, rozumie normy i determinanty efektywności w pracy zespołowej i międzyzespołowej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 dobrać odpowiedni styl zarządzania dla stymulowania efektywności, oraz wykorzystać odpowiednie techniki pracy zespołowej, + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 do prowadzenie projektów w zespole w sposób etyczny i uwzględniający różnorodność społeczną, jednocześnie kontrolując realizację celów + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Różnice między grupą, grupą projektową a zespołem.
2. Role zespołowe
3. Rola lidera i style kierowania
4. Znaczenie komunikacji interpersonalnej i relacji międzyludzkich w budowaniu zespołu
5. Techniki pracy grupowej
6. Stymulowanie efektywności i kreatywności zespołu
7. Bariery efektywności zespołu.
8. Konflikty i metody ich rozwiązywnia

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium (min 3.0).
Poprawa oceny negatywnej z kolokwium jest możliwa po ustaleniu terminu z prowadzącym ćwiczenia.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia zajęć w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa jest ocenie z zaliczenia modułu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Belbin M., Nie tylko zespół,, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2010.
Dubois D., W.J. Rothwell, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Helion, 2007
Gelert M., Nowak C., Zespół, GWP, Gdańsk 2008.
Heidema J.M., McKenzie C.A., Budowanie zespołu z pasją. Od toksycznych zachowań do zaangażowania,
Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.
Witkowski S., Listwan T.,(red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Warszawa, Difin 2008
Smółka S., Kompetencje społeczne – metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków, Wolters Kluwer 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ziółkowski S., Rynek pracownika: nowe wyzwania dla działów HR w zmieniającej się sytuacji na rynku pracy // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008.
Ziółkowski S., Wykorzystanie coachingu w kreowaniu liderów wiedzył Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2012 vol. 16 no. 1
Ziółkowski S., Gawron I., Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedzę W: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego

Informacje dodatkowe:

Brak