Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-215-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Peszko Agnieszka (apeszko1@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł prezentuje zagadnienia z zakresu metod planowania i zarządzania projektami. Po ukończeniu modułu student zna podstawowe definicje z zakresu zarządzania projektami, potrafi zaplanować i monitorować przebieg projektu, ocenić opłacalność projektu inwestycyjnego, dobrać zespół projektowy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna definicję projektu, cechy projektu, cykl życia projektu, etapy tworzenia projektu, wybrane metodyki zarządzania projektami. CHB1A_W10 Kolokwium
M_W002 Student zna style kierowania oraz specyfikę doboru zespołu projektowego, zna metody oceny projektów inwestycyjnych oraz metody planowania przebiegu projektu. CHB1A_W10 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać zespół projektowy, zaplanować przebieg projektu za pomocą wybranych metod, ocenić opłacalność projektu inwestycyjnego. CHB1A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów zaplanować przebieg projektu, ocenić opłacalność projektu inwestycyjnego, dobrać zespół projektowy. CHB1A_K02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna definicję projektu, cechy projektu, cykl życia projektu, etapy tworzenia projektu, wybrane metodyki zarządzania projektami. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna style kierowania oraz specyfikę doboru zespołu projektowego, zna metody oceny projektów inwestycyjnych oraz metody planowania przebiegu projektu. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać zespół projektowy, zaplanować przebieg projektu za pomocą wybranych metod, ocenić opłacalność projektu inwestycyjnego. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów zaplanować przebieg projektu, ocenić opłacalność projektu inwestycyjnego, dobrać zespół projektowy. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

wprowadzenie do zarządzania projektami – definicja projektu,
cechy projektu, cykl życia projektu, etapy tworzenia projektu,
wybrane metodyki zarządzania projektami,
metody oceny projektów inwestycyjnych
planowanie przebiegu projektu – wykres Gantta, metody sieciowe,
ryzyko w zarządzaniu projektami,
dobór zespołu projektowego,
style komunikowania się,
kierowanie zespołem projektowym – style kierowania,

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w wykładach jest obowiązkowy.
Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest zaliczenie kolokwium.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia wykładów jest zaliczenie 2 kolokwiów. Ocena końcowa stanowi średnią ocen z tych kolokwiów. Może być podniesiona przez prowadzącego jako nagrodzenie aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
Kerzner H., Advanced project management, Helion, Gliwice 2005.
Pawlak M., Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2006.
Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Shenhar A.J., Dvir D., Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami, Wydawnictwo APN Promise, Warszawa 2008.
Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzanie wartością projektów, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Grucza B., Ćwik., Zarządzanie projektami – studia przypadków, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Kapusta M., Zarządzanie projektami – Krok po kroku, SamoSedno, Warszawa 2013.
Metodyki i standardy zarządzania projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2017.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Peszko A., Znaczenie nakładów inwestycyjnych w rozwoju polskich MSP, [w:] Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje – strategie analiza. Redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Peszko A., Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Teczka M., Wacławik Ł., Wąchol J., Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, ISBN 978-83-7464-688-8.

Informacje dodatkowe:

Brak