Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie jakością i produktami chemii budowlanej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-303-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pytel Zdzisław (pytel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Program przedmiotu obejmuje poznanie wiadomości teoretycznych obejmujących zagadnienia związane z filozofią jakości i jej znaczenia w gospodarce. W szczególności dotyczy to ewolucji koncepcji jakości, wieloaspektowego pojęcia jakości oraz zasad zarządzania jakością, tj. systemów zarządzania jakością i kierunków ich rozwoju. Ponadto przekazywana jest wiedza dotycząca nowoczesnych metod i narzędzi w zarządzaniu jakością oraz systemów zarządzania jakością według różnych norm.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Uczestynik zajęć nabywa wiedzy ogólnej dotyczącej filozofii jakości oraz jej roli i istoty we współcześnie działających jednostkach gospodarczych tzn. nowego podejscia. CHB1A_W02, CHB1A_W01, CB1A_W11, CHB1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 Student nabywa wiedzy odnoszącej się do znajomości zasad funkcjonowania obecnie funkcjonujących systemów zarządzania jakością w jednostkach gospodarczych (produkcyjnych, usługowych) należących do różnych dziedzin gopodarki. CB1A_W11, CHB1A_W06, CHB1A_W10, CHB1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną student potrafi samodzielnie opracować wybraną procedurę ogólną (systemową) zarządzania jakością; opracować koncepcję przeprowadzenia auditu wewnętrznego, tj. jego programu, zakresu oraz podstawowych formularzy dokumentów związanych z jego przebiegiem; opracować koncepcję przeprowadzenia przeglądu zarządzania; opracować koncepcję nadzoru nad dokumentami i zapisami technicznymi w jednostce gospodarczej z wdrożonym i funkcjomującym systemem zarządzania jakością. CHB1A_U12, CHB1A_U10, CHB1A_U02, CHB1A_U03, CHB1A_U06, CHB1A_U01, CHB1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy roli i funkcji systemów zarządzania jakością w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa "nowego podejścia" w okresie dużej konkurencji na rynku, rozumie konieczność pracy zespołowej w celu osiągania lepszych efektów pracy. CHB1A_K06, CHB1A_K03, CHB1A_K01, CHB1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Uczestynik zajęć nabywa wiedzy ogólnej dotyczącej filozofii jakości oraz jej roli i istoty we współcześnie działających jednostkach gospodarczych tzn. nowego podejscia. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzy odnoszącej się do znajomości zasad funkcjonowania obecnie funkcjonujących systemów zarządzania jakością w jednostkach gospodarczych (produkcyjnych, usługowych) należących do różnych dziedzin gopodarki. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną student potrafi samodzielnie opracować wybraną procedurę ogólną (systemową) zarządzania jakością; opracować koncepcję przeprowadzenia auditu wewnętrznego, tj. jego programu, zakresu oraz podstawowych formularzy dokumentów związanych z jego przebiegiem; opracować koncepcję przeprowadzenia przeglądu zarządzania; opracować koncepcję nadzoru nad dokumentami i zapisami technicznymi w jednostce gospodarczej z wdrożonym i funkcjomującym systemem zarządzania jakością. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy roli i funkcji systemów zarządzania jakością w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa "nowego podejścia" w okresie dużej konkurencji na rynku, rozumie konieczność pracy zespołowej w celu osiągania lepszych efektów pracy. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Cykl seminarów dotyczacych ogólnych wiadomoaści o filozofii i istocie jakości oraz podstawowych systemów zarządznia jakością

Program przedmiotu obejmuje grupy zagadnień podzielonych na dwie części. Pierwsza część o charakterze ogólnym dotyczy treści tematycznie związanych z pojęciem jakości, podstaw zarządzania poprzez jakość i zarządzanie jakością (TQM), systemami zarządzania jakością oraz pomiarami jakości.
Druga część zagadnień obejmuje szczegółowe kwestie związane z budową i dokumentowaniem a następnie wdrażaniem obecnie funkcjonujacych w różnych dziedzinach gospodarki systemów zarządzania jakością.

Program seminariów (tematy referatów studenckich):

1. Jakość – zarys problematyki jakości, wieloaspektowość pojęcia jakości
2. Ewolucja koncepcji jakości
3. Jakość w przedsiębiorstwie produkcyjnym – działania na rzecz optymalizacji jakości
4. TQM jako filozofia nowoczesnego zarządzania przez jakość – powstanie i rozwój koncepcji
5. Praca zespołowa w zarządzaniu przez jakość – koła jakości
6. Wybrane techniki oraz narzędzia skutecznego stosowania zasad TQM w przedsiębiorstwie
(kaizen, 5 S, FMEA-Failure Mode and Effects Analysis, QFD- Quality Function Deployment, Six sigma, kanban )
7. Benchmarking jako technika zarządzania przez jakość
8. Just in time jako technika zarządzania przez jakość
9. Reengineering jako technika zarządzania przez jakość
10. TQM w polskich przedsiębiorstwach – uwarunkowania wprowadzania TQM
11. Informacja normalizacyjna jako element strategii zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej (normalizacja, organy i ich uprawnienia – świat i Polska )
12. System Zapewnienia Jakości wg międzynarodowych norm ISO 9000 i jego ewolucja
13. Istota zmian w wersji norm ISO 9000 w roku 2000
14 .Dokumentowanie Systemu Zapewnienia Jakości ISO 9000 – opracowywanie i wdrażanie (redagowanie procedur, instrukcji, formularzy, Księgi Jakości )
15. System Zarządzania Jakością wg ISO 9000:2008 – zakres normy i powołania normatywne
(postanowienia ogólne, zastosowanie, terminy i definicje)
16. System Zarządzania Jakością wg ISO 9000:2008 – wymagania ogólne oraz dotyczące dokumentacji )
17. System Zarządzania Jakością wg ISO 9000:2008 – odpowiedzialność kierownictwa (zaangażowanie kierownictwa, orientacja na klienta, polityka jakości, planowanie, odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja, przegląd zarządzania )
18. System Zarządzania Jakością wg ISO 9000:2008 –zarządzanie zasobami ( zapewnienie zasobów, zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko pracy)
19. System Zarządzania Jakością wg ISO 9000:2008 – realizacja wyrobu ( planowanie realizacji wyrobu, procesy związane z klientem, projektowanie i rozwój, zakupy, produkcja i dostarczanie usługi, nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów)
20. System Zarządzania Jakością wg ISO 9000:2008 –pomiary, analiza i doskonalenie (postanowienia ogólne, monitorowanie i pomiary, nadzór nad wyrobem niezgodnym, analiza danych, doskonalenie )
21. System Zarządzania Jakością wg ISO 14001
22. System zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP
23. System GMP / GHP /GAP / GLP
24. Korzyści z wdrożenia w przedsiębiorstwie Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO 9000
25. Aspekt kosztowy wdrażania w przedsiębiorstwie Systemu Zarządzani Jakością wg norm ISO 9000
26. System zarządzania bezpieczeństwem i hieną pracy według stosownych norm (normy PN-EN 18001, PN-EN 18004).
27. System zarządzania środowiskiem według norm ISO 14001
28. Europejskie i krajowe systemy certyfikacji i akredytacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia referatu jest jego przygotowanie oraz przedstawienie na forum grupy podczas zajęć seminaryjnych. Na uzyskiwaną przez studenta ocenę z referatu mają wpływ przede wszystkim przekazywane treści merytoryczne, ale równie ważnym składnikiem oceny jest oraz sposób prezentacji, tzn. komentowanie prezentowanych na slajdach treści, a nie ich czytanie.
Z kolei podstawą zaliczenia kolokwium zaliczeniowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z tego kolokwium według obowiązujących kryteriów i w obowiązującej skali ocen.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych, którymi są;
- ocena z kolokwium zaliczeniowego,
- ocena za wygłoszenia referatu na przydzielony tenmat,
- ocena za prezentację multimedialną dotyczącą wygłaszanego referatu,
- ocena za aktywność na zajęciach, a w szczególnośći za udział w dyskusji nad wygłoszonym w danym dniu refertem (referatami)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w terminie prezentowania referatu lub przeprowadzania kolokwium zaliczeniowego, zapewnia się możliwość wyrównania tych zaległości poprzez ustalenie terminów dodatkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Oprócz podstawej wiedzy ogólnej nie przewiduje się żadnych wymagań wstępnaych w zakresie wiedzy specjalistycznej wynikającej z profilu przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. BANK J.: “Zarządzanie przez jakość.”, wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1996.
2. DEMING W.E.: “Quality, Productivity and Completitive Position”; wyd. Massachusetts Institute of Technology, Cambrige 1982.
3. HAMROL A., MANTURA W.: “Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka.” PWN, Warszawa-Poznań 1998 i 1999.
4. ISHIKAWA K.: “Guide to Quality Control.”; wyd. Asian Productivity Organization, Tokyo 1987.
5. IWASIEWICZ A.: “Zarządzanie jakością.”; wyd. PWN, Warszawa-Kraków 1999.
6. JURAN J., GRYNA F.: “Jakość-projektowanie-analiza”, wyd. WNT, Warszawa 1974.
7. JURAN J.: “Quality, Control Handbook”; wyd. Mc Graw-Hill, New York 1974.
8. KAPLAN R.S., NORTON D.P.: “Strategiczna Karta Wyników. Praktyka”; wyd. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001
9. KINDLARSKI E.: “TQM, wykresy Ishikawy i Pareto, Q Team.”; wyd. Bellona, Warszawa 1993.
10. KINDLARSKI E.: “Kontrola i sterowanie jakością”; wyd. WPW, Warszawa 1987.
11. KOLMAN R.: “Inżynieria jakości”; wyd. PWE, Warszawa 1992.
12. OAKLAND J.S.: “Total Quality Managment.”; wyd. Bulterwarth-Heinemann, Oxford 1992.
13. OAKLAND J.S., FOLLOWEL R. F.: “Statistical Proces Control.”; wyd. Heinemann Newness, Oxford, London-Kingston 1990.
14. THOMPSON J.R., KORONACKI J.: “Statystyczne sterowanie procesem. Metoda Deminga etapowej optymalizacji jakości”, wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1994.
15. TABOR, ZAJĄC, RĄCZKA: „Zarządzanie jakością”, Wyd. PK
16. OLEJNIK L., SMOCZYŃSKI Zb. „Wyposażenie pomiarowe i badawcze w akredytowanym laboratorium przemysłowym”, Wyd. „Biuro Gamma”, Warszawa, 1999.
17. JANSEN J., DAHLGARD, KAI K., GOPAL K. KANJI: „Podstawy zarządzania jakością” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
18. GIERA K., WERPACHOWSKI W.: „Księga Jakości”, MCNEMT, Radom, 1994.
19. KRASZEWSKI R.: „TQM teoria i praktyka”, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń, 2001.
20. Zarządzanie jakością – wybrane zagadnienia” (pod redakcją Witolda NIERZWIECKIEGO), Gdańsk, ODDK, 1999.
21. JAWORSKI J.: „Wyrażanie niepewności pomiarów – komentarz”
22. ŁUNARSKI J.: „Systemy jakości, normalizacji i certyfikacji wyrobów”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brak

Informacje dodatkowe:

Przekazywane treści w trakcie kursu tego przedmiotu mogą być szczególnie pomocne dla osób zamierzających pełnić w swojej pracy zawodowej funkcję pełnomocnika jakości lub pracować w akredytowanych laboratoriach badawczych lub pomiarowych.