Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Automatyka i pomiar właściwości fizykochemicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-304-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Wojciechowski Krzysztof (wojciech@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 potrafi identyfikować elementy układu regulacji, rozumieć zasady ich działania CHB1A_W01 Kolokwium
M_W002 wyjaśnić znaczenie podstawowych pojęć dotyczących automatycznych systemów kontrolnych CHB1A_W02 Kolokwium
M_W003 opisać poszczególne etapy procesu pomiarowego CHB1A_W02, CHB1A_W08 Kolokwium
M_W004 potrafi biegle stosować jednostki układu SI i reguły ich zapisu CHB1A_W02, CHB1A_W08, CHB1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 dobierać optymalne nastawy urządzeń automatyki CHB1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_U002 posługiwać się zautomatyzowanymi układami pomiarowymi CHB1A_U07 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 potrafi identyfikować elementy układu regulacji, rozumieć zasady ich działania + - + - - - - - - - -
M_W002 wyjaśnić znaczenie podstawowych pojęć dotyczących automatycznych systemów kontrolnych + - + - - - - - - - -
M_W003 opisać poszczególne etapy procesu pomiarowego + - + - - - - - - - -
M_W004 potrafi biegle stosować jednostki układu SI i reguły ich zapisu + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 dobierać optymalne nastawy urządzeń automatyki - - + - - - - - - - -
M_U002 posługiwać się zautomatyzowanymi układami pomiarowymi - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 19 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych

Pojęcia i wielkości podstawowe. Sygnały. Sprzężenie zwrotne, układy regulacji i sterowania. Klasyfikacja urządzeń automatyki. Przekształcenie Laplace`a i jego zastosowanie w automatyce. Podstawy opisu matematycznego właściwości dynamicznych elementów układów regulacji. Schematy blokowe i ich przekształcanie. Stabilność liniowych elementów automatyki, kryteria stabilności, określanie zapasu stabilności. Regulatory, rodzaje regulatorów, jakość regulacji, dokładność statyczna, jakość dynamiczna. Elementy wykonawcze, siłowniki pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne. Stany ustalone i nieustalone procesów. Nastawianie, sterowanie i regulacja procesów – regulatory i urządzenia wykonawcze. Metody badania i analizy stanów nieustalonych procesów. Dobór regulatorów. Regulator PID. Regulatory rozmyte. Pomiary podstawowych parametrów procesowych. Pomiar i regulacja temperatury, czujniki termometryczne, budowa, zasada działania. Dynamika czujników termometrycznych. Pomiar ciśnienia, budowa i zasada działania manometrów. Pomiar ilości i strumienia objętości płynów, poziomu cieczy, gęstości, lepkości, wilgotności. Czujniki obecności, położenia, szybkości.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych

Wprowadzenie do tematyki ćwiczeń laboratoryjnych, szkolenie BHP. Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych czujników temperatury. Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego metoda laser flash. Wyznaczanie zakresu proporcjonalności i czasu całkowania regulatora PI. Charakterystyki częstotliwościowe. Wyznaczanie charakterystyki statycznej i histerezy siłownika pneumatycznego. Pomiar przepływu cieczy – kryza pomiarowa. Wykorzystanie graficznego zintegrowanego środowiska programowego do zbierania i analizy danych pomiarowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wykłady – kolokwium zaliczeniowe – ocena OW
Ćwiczenia laboratoryjne – ocena ze sprawozdań – ocena OL
Ocena końcowa = OW * 0.6 + OL * 0.4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przedmioty wprowadzające:
Matematyka, Fizyka, Chemia fizyczna

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
Luyben W.L., Modelowanie, symulacja i sterowanie procesów przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa, 1976

Z. Komor, Elektrotechnika i elektronika dla studentów Wydziału Chemicznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011
A. Gajek Z. Juda, Czujniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa 2009
W. Klimasara, Podstawy automatyki i robotyki, WSiP, Warszawa 2006,
W. Jabłoński G. Płoszajski, Elektrotechnika z automatyką, WSiP, Warszawa 2008
D. Taler, J. Sokołowski: Pomiary cieplne w przemyśle, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2006
M.W. Kułakow: Pomiary technologiczne i aparatura kontrolno – pomiarowa w przemyśle chemicznym, WNT, Warszawa 1972
E. Romer: Miernictwo przemysłowe, WNT, Warszawa
Szydłowski H., Dębski M., Kaczmarek W., Kudyńska J., Olechnowicz A., TeoriaW. Żelazny M., Podstawy automatyki, PWN, Warszawa, 1976
Greblicki: Podstawy automatyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, pomiarów, PWN, Warszawa, 1981

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak